Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Účtová třída 1 - Zásoby

Účtová třída 1 - Zásoby


Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace, Bzenec

Charakteristika: Práce pojednává o zásobách z hodiny účetnictví. Rozebírá materiálové zásoby, evidenci zásob, oceňování zásob, účtování nákupu zboží nebo základní účtování zboží.

Obsah

1.
Vymezení zásob materiálu
2.
Evidence zásob
3.
Oceňování zásob
4.
Účtování nákupu zboží
5.
Účtování materiálu
6.
Základní účtování zboží

Úryvek

"5.1. Vymezení zásob materiálu
• Zásoby patří do oběžného majetku, tzn. jedná se o takové složky majetku, u nichž dochází k jednorázové spotřebě nebo se z příslušné činnosti získávají a přeměňují v jiné majetkové složky
• V účtové osnově pro podnikatele je pro účtování zásob vyhrazena 1. Účtová třída s tímto členěním do účtových skupin:
o Materiál – účtová skupina 11
 Suroviny (základní materiál)
 Pomocné látky
 Provozovací látky (mazadla, paliva)
 Náhradní díly
 Obaly
 Další movité věci s dobou použitelnosti do 1 roku bez ohledu na výši ocenění
 Drobný hmotný majetek
o Zásoby tvořené vlastní činností – účtová skupina 12
 Nedokončená výroba
 Polotovary
 Hotové výrobky
 Zvířata – mladá a jatečná zvířata
o Zboží – účtová skupina 13
 Zahrnují se sem zejména movité věci, které účetní jednotka pořizuje za účelem dalšího prodeje

5.2. Evidence zásob
• Dodavatel vyhotovuje
1) Dodací list
2) Fakturu
• Odběratel vyhotovuje
1) Příjemku – na základě dodacího listu
2) Skladní kartu – evidence o materiálu na skladě
3) Výdejku – při výdeji materiálu do spotřeby
4) Převodku – převod ze skladu do skladu

5.3. Oceňování zásob
• Zásoby se oceňují podle §25 a 27 ZoÚ (zákona o účetnictví) a § 49 vyhlášky
• Způsob oceňování závisí na způsobu pořízení zásob
a) Nákup
 Oceňování pořizovací cenou
b) Vytvoření vlastní činnosti
 Oceňováno ve vlastních nákladech
c) Bezplatně nabyté zásoby
 Oceňováno reprodukční pořizovací cenou

5.4. Účtování nákupu zboží
Nákup a prodej zboží
• Zboží lze účtovat způsobem A nebo způsobem B podobně jako u materiálu
• Způsob A používá v průběhu roku účet Pořízení zboží i účet Zboží na skladě a v prodejnách. Všechny složky pořizovací ceny zboží se evidují na účtu Pořízení zboží a do nákladů se účtují až v okamžiku úbytku zboží v důsledku prodeje
• Způsob B nepoužívá v průběhu roku účet Pořízení zboží a účet Zboží na skladě a v prodejných používá jen na začátku účetního období a na konci účetního období. Všechny složky pořizovací ceny zboží se účtují přímo do nákladů na vrub (MD) účtu Prodané zboží"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x570148dc28c1a.zip (60 kB)
Nezabalený formát:
Uctove_trida_1.doc (160 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse