Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Účtová třída 5,6,7

Účtová třída 5,6,7


Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace, Bzenec

Charakteristika: Práce obsahuje maturitní otázku na téma z účetnictví. Rozebírá účtovou třídu 5,6,7, což jsou náklady, výnosy, zásady pro účtování nákladů a výnosů.

Obsah

1.
Náklady
2.
Výnosy
3.
Zásady pro účtování nákladů a výnosů
4.
Výsledek hospodaření

Úryvek

"9. Účtová třída 5, 6, 7 – Náklady, výnosy, výsledek hospodaření
9.1. Náklady
• Podnik je celek, ve kterém se některé vstupy přeměřují na výstupy
• Vstupy podniku představují suroviny, materiál, práci, stroje
• Výstupy podniku jsou statky nebo služby spotřebované výstupy vyjádřené v peněžních jednotkách se nazývají náklady
• Členění nákladů:
1. Podle druhu
a) Provozní – spotřeba materiálu, energie
b) Finanční – placené úroky, pojistné, poplatky za vedení účtů
c) Mimořádné – manka a škody
2. Podle stavu a závislosti na objemu výroby
a) Fixní náklady
• Náklady, které nezávisí na objemu produkce, je podnik musí platit
• Fixní náklady jsou v krátkém období neměnné
b) Variabilní náklady
• Náklady, které se mění s oběhem produkce (spotřeba materiálu)
• Člení se na:
a) Nadproporcionální (progresivní) – přesčasová práce
b) Proporcionální (lineární) – spotřeba materiálu
c) Podproporcionální (degresivní)
3. Podle stavu k finálním výrobkům
a) Přímé náklady – výrobek či službu
b) Nepřímé náklady – režijní
9.2. Výnosy
• Vyprodukované a prodané výnosy pro uspokojení lidských potřeb vyjádřené v penězích se nazývají výnosy
• Výnosy, které se vztahují k prodaných výkonům, se nazývají tržby
• Podnik může získat tržby např. prodejem svých výrobků, prodejem zboží, prodejem služeb
• Členění výnosů:
a) Provozní
 To je z tržby z prodeje výrobků a služeb, z prodeje materiálu
b) Finanční
 Přijaté úroky, tržby z prodeje cenných papírů
c) Mimořádné
 Přebytek zásob, peněz, náhrady od pojišťovny"

Poznámka

Práce obsahuje téčka o rozsahu cca půl stránky.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x571b862c53d5b.zip (34 kB)
Nezabalený formát:
Uctova_trida_5_6_7_.doc (64 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse