Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Ukazatele finanční analýzy CF I-III a algoritmus výpočtu CF nepřímou metodou

Ukazatele finanční analýzy CF I-III a algoritmus výpočtu CF nepřímou metodou


Kategorie: Finanční analýzy

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta, Brno-Pisárky

Charakteristika: Jedná se o POT předmětu Finanční analýza a plán. V práci jsou zodpovězeny otázky týkající se definičních vztahů pro ukazatele finanční analýzy CF I, CF II a CF III nebo algoritmu nepřímé metody výpočtu CF.

Obsah

1.
Definiční vztahy pro ukazatele finanční analýzy CF I, CF II a CF III
2.
Algoritmus nepřímé metody výpočtu CF
3.
Problém, který musí finanční analytik řešit v souvislosti se snahou maximalizovat vypovídací schopnost účetní dokumentace při hodnocení podniků skupiny na základě konsolidovaných účetních výkazů

Úryvek

"Finanční analýza a plán - POT 2

1. Definiční vztahy pro ukazatele finanční analýzy CF I, CF II a CF III

CF I = zisk + odpisy + tvorba dlouhodobých rezerv na vrub nákladů
CF II = CF I – přírůstek zásob + úbytek zásob
CF III = CF II – přírůstek pohl. + úbytek pohl. + přírůstek závazků – úbytek závazků

2. Algoritmus nepřímé metody výpočtu CF

zisk po zdanění a úhradě úroků
+ odpisy
+ jiné náklady nevyvolávající pohyb peněz
- výnosy, nevyvolávající pohyb peněz
= CF ze samofinancování

- změna stavu pohledávek
- změna stavu nakoupených cenných papírů
- změna stavu zásob
+ změna stavu krátkodobých dluhů
= CF z provozní činnosti

- změna stavu dlouhodobého majetku
- změna stavu nakoupených akcií a dluhopisů
= CF z investiční činnosti

+ změna stavu dlouhodobých dluhů
+ přírůstek vlastního jmění z emise akcií
- výplata dividend
= CF z finanční činnosti


3. Alespoň jeden problém, který musí finanční analytik řešit v souvislosti se snahou maximalizovat vypovídací schopnost účetní dokumentace při hodnocení podniků skupiny na základě konsolidovaných účetních výkazů

Při konsolidaci jsou vyloučeny vzájemné vztahy mezi podniky ve skupině (např. vzájemné pohledávky a závazky), což zkresluje hodnotu ukazatelů vycházejících z těchto hodnot."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5150a9d4d0ef8.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Ukazatele_financni_analyzy_algoritmus_vypoctu_CF.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse