Úkoly managementuKategorie: Management, Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje 14 přehledně a obsáhle zpracovaných otázek ke státním zkouškám. Věnuje se manažerským funkcím jako organizování, plánování či řízení lidských zdrojů a zabývá se osobností manažera a jeho činnostmi. Obsahuje také obecný úvod do problematiky managementu a informace o souvisejících tématech jako trh nebo produktech a službách jako marketingových nástrojích.

Obsah

1.
Organizování
2.
Osobnost manažera
3.
Plánování
4.
Pojetí managementu
5.
Produkty a služby jako marketingový nástroj
6.
Úloha a principy restrukturalizace
7.
Základní principy rozhodování
8.
Řízení firemních lidských zdrojů
9.
Kontrola a řízení pracovních činností
10.
Specifické požadavky na bankovního manažera
11.
Trh
12.
Úkoly managementu podnikatelského subjektu
13.
Uplatňování mocenské autority manažera
14.
Formování a zvyšování výkonnosti pracovníků týmů

Úryvek

"17. Organizování
Úloha organizačního faktoru a základní principy procesu organizování
Organizování respektuje systémovou souvislost mezi působením tří základních principů, kterými jsou
Dělba práce - přeměna vstupů do organizace ve zboží a služby se člení na řadu dílčích úkolů
Pracovní specializace - každý dílčí úkol je zabezpečován transformačním místem organizace podle principu pracovní specializace.
Koordinace - zajištěna manažerem tak, aby cíle pracovníků jednotlivých transformačních míst byly kompatibilní s cíli organizace jako celku.
Organizační struktura
je množina uspořádaných pracovních a informačních vazeb mezi jednotlivými zdroji chování (komponenty) organizace a je nositelem tohoto chování při výkonu podnikatelských aktivit a stability v organizaci, protože zatímco plánem je do vnitřního prostředí organizace vnášen prvek změny, pracovní a komunikační vazby mezi jednotlivými pracovníky by měly zůstat neměnné, nedochází-li ke změnám v pojetí dělby práce při výkonu podnikatelských aktivit organizace.

Decentralizace organizačních struktur
Součástí organizační struktury je rozsah řízení - počet pracovníků podléhajících jednomu nadřízenému. Při účelné komunikaci by neměl počet podřízených pracovníků přesáhnout 7-10. Při využití informačních technologií lze intenzivně komunikovat s větším počtem podřízených a při zvýšení rozhodovacích samostatností podřízených, na které jsou delegovány pravomoci udržet menší počet úrovní hierarchie managementu v rámci decentralizovaných organizačních struktur.
Decentralizace organizační struktury je zákonitým jevem, dosáhne-li organizace určitý stupeň svého vývoje a zrání. Je to vyvoláno potřebou zefektivnění procesů managementu na daném vývojovém stupni

Důvody organizační změny a příčiny organizačních konfliktů
Organizační změna je nezbytná, dojde-li ke změnám v pojetí či interpretaci působení jednoho anebo souběžně více základních principů organizování: dělby práce, pracovní specializace a koordinace pracovních činností.
Organizační konflikt je způsoben střetem v procesu realizace organizační změny sil
- hybných - vývojové změny v okolí, požadavky rozvoje, stanoviska vlastníků
- rezistenčních - představují odpor proti změně v důsledku obav z negativních důsledků změny, individuálních zájmů pracovníků, usilujících o zachování stávajícího pracovního statutu, negativního postoje k jakýmkoliv změnám, snah o uchování tradičních vztahů.
Modely organizačních struktur - nejčastěji jde o 3 základní typy organizační struktury:
1. Funkční (štábně-liniová) organizační struktura
Historicky první a odráží FAYOLOVY zásady jednoho nadřízeného místa, subordinace zájmů a centralizace rozhodovacích pravomocí. Je přehledná a jednoduchá, výhodná při dlouhodobě neměnném charakteru - nevýhodná při nestabilním okolí.
dělba práce "vstup - výstup"
pracovní specializace - detailní popis každého pracovního místa
koordinace výkonu silně centralizována a pravomoc nižších stupňů řízení je přísně vymezena z nadřazené úrovně
rozhodovací procesy probíhají po linii "nadřízený-podřízený" a mají autoritativní povahu - "štábně-liniová"
Její příliš formalizované pojetí a zbyrokratizování v ní existujících vztahů je vážnou překážkou pro rychlou reakci organizace na změnu podmínek v okolí. S ní spojené protiinovační klima je brzdou rozvoje konkurenceschopnosti organizace."

Poznámka

Otázky jsou zpracovány v rozsahu 1 až 7 stran. Součástí práce jsou tabulky o rozsahu cca 2,5 stran. Orientační body textu jsou barevně značeny.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50d9628b3860a.zip (79 kB)
Nezabalený formát:
Management_a_jeho_ukoly.doc (341 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse