Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Úmluva o právech dítěte

Úmluva o právech dítěte


Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3, Přerov

Charakteristika: Práce obsahuje obecně popsanou úmluvu o právech dítěte. Navíc obsahuje i mezinárodní organizace zabývající se lidskými právy.

Obsah

1.
Obecně popsaná Úmluva o právech dítěte

Úryvek

"Úmluvu o právech dítěte nepřijaly pouze dva státy – USA a Somálsko ( USA tento dokument podepsalo, ale nedošlo k jeho ratifikaci )

-Úmluva má celkem 54 článků, zabývá se těmito okruhy:
Práva na přežití – zaručují zachování žiovta a uspokojování základních životních potřeb dítěte, týkají se výživy a bydlení, životní úrovně rodiny, zdravotnické péče, sociálního zabezpečení, zařízení pro děti zaměstnaných rodičů apod.
Práva na rozvoj – týkají se harmonického vývoje dětské osobnosti po stránce tělesné, duševní, mravní a společenské, jde o právo na vzdělání, na hru, na volný čas a o účast v kulturních a uměleckých činnostech, o přístup k informacím, o svobodu myšlení, svědomí a náboženství apod.
Práva na ochranu – zajišťují dětem bezpečnost a chrání je před všemi druhy zneužívání, násilí, zanedbávání nebo vykořisťování, ochranu potřebují všechny děti, zvláštní pozornost však vyžadují děti postižené, děti bez rodiny, děti uprchlíků, děti z menšinových skupin a děti žijící v obtížných podmínkách ( za války, ve vězení apod. )
Práva na účast – zaručují dítěti možnost vyjádřit své názory v záležitosti, které se ho týkají, je úkolem dospělých, aby názorům dětí věnovali patřičnou pozornost odpovídající jejich věku a úrovni zralosti, jde o účast při rozhodování o dalším životě dítěte, o ochranu jeho soukromí, o právo na zakládání organizací a účast v nich, a to vždy s ohledem na přípravu dětí na odpovědný život ve svobodné společnosti

Mezinárodní organizace zabývající se dětmi, dětskými právy:
OSN – Organizace spojených národů
WHO – World Health Organization – světová zdravotnická organizace
UNICEF – dětský fond OSN
ILO - International Labour Organization – Mezinárodní organizace práce


Dítě má právo vyjadřovat svá mínění a získávat i rozšiřovat informace a myšlenky bez ohledu na hranice.

Stát má respektovat právo dítěte na myšlení, svědomí a naboženství za přiměřeného usměrňování ze strany rodičů.

Stát zajistí dětem přístup k informacím i materiálům z rozmanitých zdrojů a podpoří hromadné sdělovací prostředky při šíření informací, které jsou pro dítě sociálně i kulturně prospěšné. Stát učiní kroky k ochraně dítěte před materiály, které mu škodí.

Každé dítě má právo na životní úroveň nezbytnou pro jeho tělesný, duševní, duchovní, mravní a sociální rozvoj. Základní zodpovědnost za zabezpečení takové úrovně nesou rodiče. Povinností státu je zabezpečovat, že jejich odpovědnost může být a je plněna. Stát přitom může poskytnout rodičům a jejich dětem materiální pomoc.

Výchova má směřovat k rozvoji osobnosti dítěte a jeho nadání, rozumových i fyzických schopností v co nejvyšší míře. Výchova má připravovat dítě na aktivní život dospělého člověka ve svobodné společnosti a posilovat úctu k jeho rodičům, k vlastní kultuře a jazyku i hodnotám kultur jiných."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54142b7f14227.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Umluva_o_pravech_ditete.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse