Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Uplatnění na trhu práce

Uplatnění na trhu práce

Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Úvod do předmětu - vymezení cíle předmětu, vymezení obsahu předmětu a seznámení s tématy přednášek, seznámení se studijní literaturou, stanovení podmínek pro absolvování, kontakty na vyučujícího. Nezaměstnanost a cesty jejího snižování - vymezení základních pojmů, pohledy na roli státu při pomoci lidem bez práce, opatření směřující ke snižování nezaměstnanosti, aktivní a pasivní politika zaměstnanosti. Politika zaměstnanosti v Evropské unii - charakteristika trhu práce v Evropské unii a vývoj politiky zaměstnanosti v 90. letech 20. století, proces utváření současné politiky zaměstnanosti Evropské unie, orientace a cíle současné politiky zaměstnanosti Evropské unie, „Evropská strategie pro plnou zaměstnanost a lepší pracovní místa pro všechny“. Politika zaměstnanost v České republice - cíl, definice a základní vymezení politiky zaměstnanosti v České republice, právo na zaměstnání, rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání, vymezení některých pojmů v oblasti realizace české politiky zaměstnanosti, „Národní plán zaměstnanosti ČR“ a jeho realizace. Zprostředkování práce, systém služeb zaměstnanosti v České republice - Ministerstvo práce a sociálních věcí, úřady práce, zprostředkování zaměstnání. Charakteristika programů aktivní politiky zaměstnanosti v České republice - vymezení aktivní politiky zaměstnanosti, rekvalifikace, investiční pobídky, veřejně prospěšné práce, společensky účelná pracovní místa, překlenovací příspěvek, příspěvek na dopravu zaměstnanců, příspěvek na zapracování, příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program, nástroje aktivní politiky zaměstnanost orientované na zdravotně postižené osoby, poskytování příspěvků na aktivní politiku zaměstnanosti, cílené programy k řešení zaměstnanosti. Možnosti „Informačního systému o průměrném výdělku“ a Integrovaného systému o typových pozicích“ na trhu práce - informační systém o průměrném výdělku a jeho význam na trhu práce, iIntegrovaný systém o typových pozicích a jeho význam na trhu práce.

Obsah

1.
Úvod do předmětu
• vymezení cíle předmětu
• vymezení obsahu předmětu a seznámení s tématy přednášek
• seznámení se studijní literaturou
• stanovení podmínek pro absolvování
• kontakty na vyučujícího
2.
Nezaměstnanost a cesty jejího snižování
• vymezení základních pojmů
• pohledy na roli státu při pomoci lidem bez práce
• opatření směřující ke snižování nezaměstnanosti
• aktivní a pasivní politika zaměstnanosti
3.
Politika zaměstnanosti v Evropské unii
• charakteristika trhu práce v Evropské unii a vývoj politiky zaměstnanosti v 90. letech 20. století
• proces utváření současné politiky zaměstnanosti Evropské unie
• orientace a cíle současné politiky zaměstnanosti Evropské unie, „Evropská strategie pro plnou zaměstnanost a lepší pracovní místa pro všechny“
4.
Politika zaměstnanost v České republice
• cíl, definice a základní vymezení politiky zaměstnanosti v České republice
• právo na zaměstnání
• rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání
• vymezení některých pojmů v oblasti realizace české politiky zaměstnanosti
• „Národní plán zaměstnanosti ČR“ a jeho realizace
5.
Zprostředkování práce, systém služeb zaměstnanosti v České republice
• Ministerstvo práce a sociálních věcí
• úřady práce
• zprostředkování zaměstnání
6.
Charakteristika programů aktivní politiky zaměstnanosti v České republice
• vymezení aktivní politiky zaměstnanosti
• rekvalifikace
• investiční pobídky
• veřejně prospěšné práce
• společensky účelná pracovní místa
• překlenovací příspěvek
• příspěvek na dopravu zaměstnanců
• příspěvek na zapracování
• příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program
• nástroje aktivní politiky zaměstnanost orientované na zdravotně postižené osoby
• poskytování příspěvků na aktivní politiku zaměstnanosti
• cílené programy k řešení zaměstnanosti
7.
Možnosti „Informačního systému o průměrném výdělku“ a Integrovaného
systému o typových pozicích“ na trhu práce
• Informační systém o průměrném výdělku a jeho význam na trhu práce
• Integrovaný systém o typových pozicích a jeho význam na trhu práce

Úryvek

" Téma 1

Nezaměstnanost a cesty jejího snižování

Klíčová slova k tématu
• nezaměstnanost
• trh práce
• politika zaměstnanosti
• aktivní a pasivní politika zaměstnanosti
• pružnost trhu práce
• produktivita práce


Osnova tématu

1. Vymezení základních pojmů
2. Pohledy na roli státu při pomoci lidem bez práce
3. Opatření směřující ke snižování nezaměstnanosti
4. Opatření politiky zaměstnanosti směřující k nastolení rovnováhy na trhu práce z pohledu podnětů ke vstupu na trh práce nebo výstupu z trhu práce
5. Aktivní a pasivní politika zaměstnanosti

1. Vymezení základních pojmů

V odborné ekonomické literatuře existuje několik odlišných přístupů vymezení. Pro potřeby našeho zkoumání trhu práce a jevů se na něm vyskytujících, budeme považovat za:
• Práci každý druh manuální nebo duševní činnosti, který je v tržní ekonomice
nutný k produkci výrobků a služeb a je zaměřen na získání důchodu.
• Trh práce místo, kde se zaměstnavatel a zaměstnanec navzájem najdou a dohodnou se na smlouvě o mzdě, pracovní době apod..
• Pracovní sílu ekonomicky aktivní obyvatelstvo, což jsou osoby, buď pracují nebo které chtějí pracovat. Součástí pracovní síly nejsou obvykle nepracující studenti, nepracující důchodci, ženy v domácnosti a některé skupiny osob, které nejsou počítány mezi nezaměstnané, neboť aktivně nehledají práci (např. bezdomovci.
• Nezaměstnanost nerealizovanou (neuspokojenou) nabídku práce na trhu práce. Obecně lze za nezaměstnanou pracovní sílu považovat tu část ekonomicky aktivního obyvatelstva, která není odpovídajícím způsobem (především časově a kvalifikačně) využita.
• Nezaměstnané všechny osoby 15 leté a starší, které ve sledovaném období souběžně splňovaly tyto podmínky:
 Byly bez práce, to znamená, že nebyly ani v placeném zaměstnání ani nebyly sebezaměstnané.
 Hledaly aktivně práci. Formou aktivního hledání práce se rozumí registrace u úřadu práce nebo soukromé zprostředkovatelny práce, dále hledání práce přímo v podnicích, využívání inzerce, podnikání kroků k založení vlastní firmy, podání žádosti o pracovní povolení nebo licence nebo hledání zaměstnání jiným způsobem.
 Byly připraveny k nástupu do práce, to jest během referenčního období byly k dispozici okamžitě nebo nejpozději do 14 dnů pro výkon placeného zaměstnání nebo sebezaměstnání.
• Politiku zaměstnanosti soubor nástrojů, jejichž realizace motivuje zaměstnané, nezaměstnané a zaměstnavatele k jistému chování na trhu práce.

2. Pohledy na roli státu při pomoci lidem bez práce

Názory liberálně zaměřených ekonomů
Stoupenci fungování tzv. „neviditelné ruky trhu“ tvrdí, že nejlépe si poradí tržní síly samy. Podle nich jsou lidé odpovědni sami za sebe a sami si vyhledají pracovní místo bez pomoci státu. Při tom využívají inzerátů v novinách, specializovaný inzertní tisk, vlastní kontakty a známosti, případně osobně obcházejí firmy. Rovněž vlastní přípravu na nové pracovní místo považují za soukromou aktivitu jednotlivce (jedná se o vyhledávání potřebných kurzů v rámci doplnění, případně zvýšení kvalifikace apod,). Vláda podle jejich názorů zaostává v poskytování aktuálních informací o volných místech i perspektivních oborech. Tito ekonomové zásahy vlády do fungování trhu práce kritizují. Podle jejich názoru mohou zásahy vlády situaci jen zhoršit, protože kladou překážky tržnímu systému. Výsledkem je pak neefektivní fungování trhu a ztráta mrtvé váhy. Různé programy sociální pomoci vedou ve svých důsledcích lidi k závislosti na vládě, otupují a utlumují jejich vlastní snahu vyřešit svou situaci, hledat si práci na trhu práce, případně hledat dočasnou pomoc v rodině, u přátel apod."

Poznámka

Velmi obsáhlé a přehledné.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera5290
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse