Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Ústava - maturitní otázka 2/16

Ústava - maturitní otázka 2/16


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato maturitní otázka pojednává o ústavě. Sleduje, jaké místo zaujímá ústava v našem právním řádu. Charakterizuje její obsah, symboly české ústavnosti a nakonec představuje české státní symboly. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Stát - maturitní otázka 1/16, nebo následující otázku Lidská práva - maturitní otázka 3/16.

Obsah

1.
Místo v právním řádu
2.
Obsah
3.
Historie české ústavnosti
4.
Státní symboly
5.
Obrázky
6.
Text české hymny

Úryvek

"- MÍSTO V PRÁVNÍM ŘÁDU
o Ústava je nevyšší a základní zákon státu. Definuje jeho politický systém, představuje záruku, že státní moc bude vykonávána v souladu se zákonem a že budou respektována práva a svobody lidí.
o Jako zákon nejvyšší právní síly stojí nad všemi ostatními zákony a právními předpisy, které s ní musí být v souladu.
o č. 1/1993 Sb. = Ústava ČR
o Ústavní soud = kontroluje dodržování Ústavy a lidských práv; dohlíží na to, abyc žádné zákony a předpisy nebyly v rozporu s Ústavou; chrání Ústavu
o Listina základních práv a svobod = má stejnou právní pozici jako Ústava
o Ombudsman = veřejný ochránce lidských práv; má zvláštní roli při poskytování ochrany občanům , pokud se poruší právo

- OBSAH
o Úvod – preambule → hodnoty a tradice, ke kterým se stát hlásí
o Hlava první
- Základní ustanovení o státě (hranice, hlavní město, státní symboly)
- Podstata a zásady demokratického státu a politického systému
o Hlava druhá → Moc zákonodárná = parlament
o Hlava třetí → Moc výkonná = prezident, vláda
o Hlava čtvrtá → Moc soudní = ústavní soud + soudy
o Hlava pátá → Nejvyšší kontrolní úřad (kontrola státního rozpočtu a hospodaření se státním majetkem)
o Hlava šestá → Česká národní banka
o Hlava sedmá → Územní samospráva a členění státu
o Hlava osmá → Přechodná a závěrečná ustanovení

- HISTORIE ČESKÉ ÚSTAVNOSTI
o 1920 - první Ústava Československé republiky; ČSR byla demokratickou parlamentní republikou
o Druhá světová válka - došlo k rozpadu na slovenský stát a protektorát Čechy a Morava → ústava byla zrušena → obnovena v roce 1945 (trochu pozměněna)
o 1948 - Ústava 9.května - po uchopení moci KSČ, diktatura komunistického typu - znárodňování
o 1960 - Socialistická Ústava - nic podstatného nezměnila - ČSR mělo stále charakter totalitárního komunistického státu, formulace o vedoucí úloze KSČ ve společnosti a ve státě
o 1968 - přijat ústavní zákon o československé federaci (ČSFR) - stát se stal složeným
o 1989 - ČSR opět demokratickou parlamentní republikou
o 1991 - přijata Listina základních práv svobod"

Poznámka

Součástí práce jsou obrázky. Čistý text je cca 1,5 strany. Otázka je psaná formou odrážek. Klíčová slova jsou zvýrazněna tučně.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4d56e9a752e07.zip (50 kB)
Nezabalený formát:
Ustava_MO.doc (77 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse