Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Ústavní právo

Ústavní právo


Kategorie: Právo

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace, Mariánské Lázně

Charakteristika: Tato práce ve formě maturitní otázky podrobněji rozebírá obsah Ústavy ČR, zvláště pak rozdělení státní moci na moc zákonodárnou, výkonnou a soudní a vše, co se tohoto rozdělení týká. Na konci práce jsou informace o Listině základních práv a svobod.

Obsah

1.
Charakteristika a prameny ústavního práva
2.
Obsah Ústavy ČR
2.1.
Ústavní soud
2.2.
Parlament ČR
2.3.
Vláda a prezident ČR
3.
Listina základních práv a svobod

Úryvek

"Pojem:
Ústavní právo je soubor právních norem, které upravují nejdůležitější právní vztahy ve státě
- uspořádání státu
- rozdělení a výkon státní moci
- základní práva a svobody občanů

Hlavními prameny ústavního práva ČR jsou:
1. Ústava ČR (účinnost od 1. 1. 1993)
předchozí ústavy - 1920, 1948, 1960
2. Listina základních práv a svobod

ÚSTAVA
obvykle ustanovuje:
1. typ státu
- republika (státní moc se odvíjí od občanů)
- monarchie (doživotní vláda 1 panovníka)
územní forma státu:
- jednotný stát = unitární
- federace = pevný svazek států, v mezinárodních vztazích vystupuje jako 1 celek (SRN, Švýcarsko, USA)
- konfederace = volné spojení států, každý sdružený stát je samostatný subjekt mezinárodního práva; přechodné uspořádání státu (SNS)

2. nejvyšší orgány státní moci a správy
- utváření, složení, pravomoci

3. rozdělení státní moci
- zpravidla na 3 samostatné a na sobě nezávislé složky
a) moc zákonodárná - Parlament
b) moc výkonná - Vláda a prezident
c) moc soudní - Soustava soudů - Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud, vrchní soudy, krajské soudy, okresní soudy
- má znemožnit, aby se u některého státního orgánu soustředila příliš velká pravomoc, která by mohla být zneužita

4. základní práva a svobody občanů
na podkladě:
- Všeobecné deklarace lidských práv
- Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech
- Mezinárodního paktu o občanských a politických právech
které přijalo Valné shromáždění OSNÚSTAVNÍ PRÁVO A ÚSTAVA ČR
Z ÚSTAVY ČR:
Znaky státu
- velký státní znak a malý státní znak
- státní barvy
- státní vlajka
- státní hymna
- státní pečeť
- vlajka prezidenta republiky (prezidentská standarta)

Ústavní soud
- je soudním orgánem ochrany ústavnosti, jeho postavení a kompetence jsou zakotveny přímo v Ústavě ČR
- sídlí v Brně
- dbá o soulad v právním řádu
- není součástí soustavy obecných soudů
- jeho úkoly:
• ochrana ústavnosti
• ochrana základních práv a svobod vyplývajících z Ústavy, Listina základních práv a svobod a dalších ústavních zákonů
- je tvořen 15 soudci
- soudce Ústavního soudu jmenuje prezident na 10 let a může jím být bezúhonný občan ČR, který je volitelný do Senátu (tzn., že je mu nejméně 40 let), získal vysokoškolské právnické vzdělání a byl nejméně 10 let činný v některém právnickém povolání

Parlament
Parlament


Poslanecká sněmovna Senát
Poslanecká sněmovna (dolní komora)
- 200 poslanců, kteří jsou voleni na 4 roky
- systém poměrného zastoupení (poměr hlasů určí počet zvolených kandidátů z jednotlivých kandidátních listin - volí se politické strany)
- Předseda poslanecké sněmovny - Jan Hamáček
Senát (horní komora)
- 81 senátorů, kteří jsou voleni na 6 let (každé 2 roky se volí 1/3 senátorů)
- většinový systém (ve volebním obvodě je zvolen ten, kdo získá nejvíce hlasů - volí se osobnosti)
- Předseda senátu - Milan Štěch"

Poznámka

Práce obsahuje tabulku o rozsahu cca půl strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5357d87cca784.zip (18 kB)
Nezabalený formát:
Ustavni_pravo_1.doc (71 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse