Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Ústavní právo

Ústavní právo


Kategorie: Právo

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace, Bzenec

Charakteristika: Maturitní otázka krátce vysvětluje základy ústavního práva. Popisuje ústavu obecně, prameny ústavního práva, Listinu základních práv a svobod a je doplněna o obrázky státních symbolů o rozsahu cca 2 stran.

Obsah

1.
Ústavní právo a ústava obecně
2.
Prameny ústavního práva
3.
Ústava České republiky
4.
Listina základních práv a svobod
5.
Veřejný ochránce práv
6.
Notáři a advokáti
7.
Státní symboly

Úryvek

"2.1 Ústavní právo a ústava obecně
Ústavní právo
• Soubor právních norem upravujících nejdůležitější právní vztahy ve státě:
 Uspořádání státu
 Rozdělení a výkon státní moci
 Základní práva a svobody občanů
Ústava
• Ústavní zákon a nejvyšší právní řád státu
• Může být měněna a doplňována pouze ústavní zákony
• Ostatní zákony a další předpisy s menší právní silou nesmějí být v rozporu s ústavou a s ústavními zákony

1) Typy státu
a) Jednoduchý
- neboli unitární př. republika, knížectví, monarchie, království
b) Složený stát = federace
 Federace
- pevný svazek států s jednotnou zahraniční politikou, armádou, měnou, daňovou soustavou, silniční a železniční dopravou
- jediný subjekt mezinárodního práva
- nutné přesně vymezit pravomoci a působnosti (kompetence) úředních federálních orgánů a orgánů členských států federace
 Konfederace
- volné spojení států, ve kterém každý sdružený stát zůstává samostatným subjektem mezinárodního práva a úředním orgánům konfederace
- přechodným sdružením státu, kdy se buď federace rozpadá na samostatné státy, nebo naopak unitární státy se sdružují nejdříve v konfederaci s cílem dosáhnout později vytvoření federace
 Tímto vývojem prošlo USA a Švýcarsko, které je federací
2) Nejvyšší orgány státní moci a správy
- v ústavách se uzákoňuje vytváření těchto orgánů (volbami – Parlament ČR a jmenováním – Vláda ČR) jejich složení, pravomoci a vzájemné vztahy
3) Rozdělení státní moci
- moc zákonodárná, výkonná, soudní
4) Základní práva a svobody občanů
 Všeobecné deklarace lidských práv
 Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech
 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech
2.2 Prameny ústavního práva
Prameny ústavního práva ČR
• Ústava ČR – účinnost 1. 1. 1993
• Listina základních práv a svobod – součástí ústavního pořádku ČR
• Ústavní zákony přijaté podle ústavy"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56d47b0b85004.zip (644 kB)
Nezabalený formát:
Ustavni_pravo_9.3..doc (717 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse