Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Bc. SZZk > > Ústavní právo a státověda - otázky ke SZZk

Ústavní právo a státověda - otázky ke SZZk

Kategorie: Právo

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Dokument se skládá z 64 zpracovaných témat ke státní závěrečné zkoušce ze Státovědy a Ústavního práva České republiky. Jednotlivé otázky poskytují základní informace, obsahují citace ze zákonů, popřípadě výčet dalších zákonů, které jsou vhodné k hlubšímu nastudování dané problematiky. Kompletní seznam vypracovaných otázek je uveden v desetinném obsahu.

Obsah

1.
Ústavní právo – pojem a předmět
2.
Prameny ústavního práva, ústavní pořádek ČR
3.
Charakteristika Ústavy jako základního zákona ČR, základní ustanovení Ústavy
3.1.
K Ústavě obecně
3.2.
Ústava ČR
4.
Podstatné náležitosti demokratického právního státu
5.
Horizontální a vertikální dělba moci v ČR, vztahy mezi ústavními orgány
6.
Rozpad ČSFR, vznik ČR, přijetí Ústavy ČR, kontinuita státní moci a právního řádu
7.
Poměr českého ústavního práva k mezinárodnímu právu
7.1.
Vztah k právu mezinárodnímu
7.2.
Členství ČR v EU
8.
Etapy ústavního vývoje
8.1.
Kontinuita a diskontinuita v československém ústavním vývoji
8.2.
Recepce právních předpisů
9.
Státní občanství
10.
Státní hranice, státní území, územní členění ČR
11.
Státní symboly, jejich používání, státní svátky
12.
Vertikální dělba moci
13.
Ústavní zákon o bezpečnosti ČR
13.1.
Mimořádné stavy
14.
Imunity v ústavním právu
15.
Realizace přímé demokracie v ČR, institut referenda v ČR
16.
Politická pluralita, politické strany
17.
Volební právo, principy, základní pojmy volebního práva
18.
Volební systém a volební proces
19.
Typy voleb v ČR, základní rozdíly
20.
Parlament ČR, složení, vnitřní struktura, vztah komor
21.
Bikameralismus v České republice
22.
Pravomoc a působnost Parlamentu, jednání a hlasování komor
23.
Pravomoci funkcionářů a orgánů komor parlamentu
24.
Jednání a hlasování komor parlamentu
25.
Legislativní pravidla a role vlády v legislativním procesu
26.
Jednání o návrzích zákonů v poslanecké sněmovně
27.
Úloha senátu a prezidenta republiky v zákonodárném procesu
28.
Modifikace zákonodárného procesu
29.
Ratifikace mezinárodních smluv
30.
Mandát člena Parlamentu
30.1.
Práva a povinnosti poslanců a senátorů
31.
Právní status prezidenta republiky
31.1.
Vznik a zánik funkce
32.
Pojetí milosti a amnestie v ústavním pořádku ČR
33.
Vláda – pravomoci, ustavování, demise, odvolání, vztah k jiným orgánům
34.
Právní status ministerstev a jiných ústředních orgánů
34.1.
Postavení státního zastupitelství
35.
Inkompatibilita
36.
Sekundární normotvorba
37.
Nejvyšší kontrolní úřad a Česká národní banka
38.
Veřejný ochránce práv
39.
Moc soudní
40.
Ústavní soudnictví v ČR
40.1.
Právní zakotvení, složení a vnitřní organizace Ústavního soudu ČR
41.
Vztah ústavního soudu k jiným státním orgánům
42.
Průběh řízení před Ústavním soudem
42.1.
Formy rozhodnutí, závaznost, důvody odmítnutí návrhu
43.
Abstraktní a konkrétní kontrola právních předpisů Ústavním soudem
43.1.
Subjekty oprávněné podat návrh, průběh řízení, rozhodnutí
44.
Typy ústavních stížností
45.
Obecná ústavní stížnost
46.
Řízení před Ústavním soudem ve věcech volebních a mandátových
47.
Řízení ve věcech týkajících se prezidenta republiky
48.
Mezinárodní zakotvení základních práv
49.
Listina základních práv a svobod
50.
Pojem základních práv a svobod
51.
Princip rovnosti a zákaz diskriminace
52.
Omezování základních práv a svobod
53.
Právo na život, právní subjektivita
54.
Zákaz nucených prací a nedotknutelnost obydlí
55.
Svoboda myšlení, svědomí, vědeckého bádání
55.1.
Poštovního tajemství
56.
Vlastnické právo
57.
Svoboda pohybu a pobytu
58.
Svoboda vyznání, sdružování v náboženských společnostech
59.
Svoboda projevu a právo na informace
60.
Právo petiční
61.
Právo shromažďovací
62.
Právo sdružovací
63.
Práva národnostních a etnických menšin
64.
Hospodářská, sociální a kulturní práva

Úryvek

"(2)Mgr. et Bc
PRAMENY ÚSTAVNÍHO PRÁVA, ÚSTAVNÍ POŘÁDEK ČR
A/ PRAMENY ÚSTAVNÍHO PRÁVA
B/ POJEM ÚSTAVNÍHO POŘÁDKU
§1 PRÁVNÍ SYSTÉMY, §2 ZÁKLADNÍ PRAMENY ÚSTAVNÍHO PRÁVA, § 3 PRAMENY ÚSTAVNÍHO PRÁVA ČR SHRNUTÍ, § 4 POJEM ÚSTAVNÍHO POŘÁDKU ČR, §5 OBSAH ÚSTAVNÍHO POŘÁDKU ČR, §6 DEFINICE ÚSTAVNÍHO POŘÁDKU ČR, §7 ZMĚNY A DOPLŇKY ÚSTAVNÍHO POŘÁDKU

A/ PRAMENY ÚSTAVNÍHO PRÁVA
§1 PRÁVNÍ SYSTÉMY
Pro účely výkladu pramenů ústavního práva je třeba uvést jeho základní dělení, které je určujícím ukazatelem co do pramenů práva, tj. rozdělení na PRÁVO KONTINENTÁLNÍ A PRÁVO ANGLO-SASKÉ (někdy nesprávně označované jako Common Law) , přičemž diferenciace mj. spočívá v odlišnosti pramenů práva, kdy pramenem práva kontinentálního je zákon, zatímco u druhého typu je to precedens.
Na základě tohoto dělení spadá české ústavní právo logicky do systému evropského-kontinentálního typu práva.
Pramenem práva je pak každý právní předpis, smlouva nebo nález ÚS, který obsahuje pravidla chování subjektů ÚP v právních vztazích, které jsou předmětem regulace vztahů ÚP v ČR. Jsou to pravidla chování subjektů ústavního práva v právních vztazích, které jsou předmětem regulace ústavního práva v ČR.

§2 ZÁKLADNÍ PRAMENY ÚSTAVNÍHO PRÁVA

I. OBECNÉ:
a) Hodnotová učení, myšlenkové koncepce, politické ideje
- Formulovány v doktrínách, politických deklaracích
b) Politické, státnické dokumenty
- produkt politického řešení nebo názoru na vývoj, formulované v programech stran, revolučních deklaracích, koaličních dohodách etc.
c) Normativní zdroje (ústava, normativní právní akt, nálezy ÚS)
d) Vědecko-doktrinální zdroje – ústavně-právní koncepce
e) Normy mezinárodního práva - smlouvy, obyčeje, všeobecně uznávané právní zásady, pokud upravují materii shodnou s předmětem ústavního práva, stát se zavázal jejich dodržováním
f) Normativní akty výkonné moci a hlav států
g) Ústavně-právní obyčeje
h) Religiozní kodexy (kodexy kanonického práva)
i) Právo Evropských společenství /EU – POZOR! Od 1. 12. 2009 vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, od té doby zaniká ES a existuje nadále už jen Evropská unie (k tomu podrobněji dále)
j) Nadstátní právní systémy (Rada Evropy, EU, UNO)

II.
1.) ÚSTAVNÍ A BĚŽNÉ ZÁKONY
- všechny součásti ústavního pořádku ČR (viz čl. 112 Ústavy ČR)
- typickým pramenem zákonů jako pramenů ÚP – volební zákony, jednací řády sněmoven Parlamentu, zákony upravující postavení jednotlivce ve vztahu ke státní moci…"

Poznámka

Vhodné ke státní závěrečné zkoušce na bakalářském studijním oboru Právo ve veřejné správě a k souborné zkoušce na magisterském oboru Právo a právní věda na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.
Rozsah jednotlivých otázek je cca 0,5 - 9 stran. Klíčové pojmy jsou červeně zvýrazněny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21779
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse