Úvod do psychologieKategorie: Psychologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce poskytující úvod do psychologie nejprve přibližuje vznik a předmět psychologie a klasifikuje její disciplíny. V další části jsou pak stručně charakterizovány významné historické směry psychologie.

Obsah

1.
Vznik a předmět psychologie
2.
Obory teoretické
3.
Obory praktické
4.
Strukturalismus
5.
Behaviorismus
6.
Neobehaviorismus
7.
Gestaltpsychologie, kognitivní psychologie
8.
Psychoanalýza
9.
Neopsychoanalýza
10.
Humanistická psychologie

Úryvek

"Vznik a předmět psychologie
psychologie je poměrně mladá společenská věda, která se vyčlenila zhruba v polovině 19. století z filosofie vzniká v souvislosti s proudem moderního, racionálního myšlení a rozvojem tzv. pozitivismu = nová věda, zdůrazňující úlohu zkušenosti, ověřování faktů a pozorování,člověk a společnost se stávají předmětem konkrétního zkoumání a předmětem úsilí o emancipaci a kultivaci (osamostatňování a zkvalitňování) v 19. století v rámci svého politického, ekonomického a společenského rozvoje vyprodukovala lidskou individialitu vzniká v souvislosti s pokusy o vědeckou reflexi problémů moderního člověka v stále se měnícím světě psychologové zkoumali jednotlivé vlastnosti psychiky velký význam měl směr znaný psychofyzika v 1. fázi vývoje byla založena na alternativních variantách za počátek vědecké psychologie je považováno založení 1.psychologické laboratoře na univerzitě v Lipsku v r.1879 a rozvoj experimentální psychologie, jejímž zakladatelem byl Wilhelm Max Wundl.

Psychologie se obecně vymezuje jako věda o psychické regulaci, chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech, chce porozumět chování, prožívání a pomoci je formovat psychologie zkoumá zejména to, jak člověk dochází ke zkoumání okolního světa i sebe samého, co ho ovlivňuje a jak se na základě tohoto ovlivňování chová a jedná.

Systém psychologických oborů
psychologické disciplíny dělíme do dvou základních skupin:
1.) Obory základní – teoretické
2.) Obory aplikované – praktické

Obory teoretické
dělíme:
1.) Obecná psychologie
- zpracovává základní teoretické otázky, obecně platné zákonitosti psychického dění a podává celkový psychologický obsah o člověku
2.) Vývojová psychologie
- zkoumá vývoj psychiky: - zvířat = zoopsychologie
- psychické změny jedince od narození až do stáří = ontologická psychologie
- změnu v průběhu společensko-historického vývoje = historická psychologie
3.) Psychologie osobnosti
- zkoumá osobnost každého člověka, její strukturu, formování a rozdíly mezi lidmi
4.) Sociální psychologie
- zkoumá společenské aspekty v psychologické problematice ten. působení společnosti na formování osobnosti i jednotlivých psychických jevů = sociální determinace
5.) Psychopatologie
- zkoumá psychické poruchy, jejich druhy, vznik a vývoj
6.) Srovnávací psychologie
- zkoumá a srovnává poznatky jednotlivých disciplín
7.) Psycholingvistika
- zkoumá vztahy mezi myšlením, řečí a jazykem"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x510c319463c5a.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Uvod_do_psychologie.doc (42 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse