Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vliv činnosti člověka na území Prokopského a Dalejského údolí

Vliv činnosti člověka na území Prokopského a Dalejského údolí

Kategorie: Biologie, Ekologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Závěrečná seminární práce se zabývá územím Prokopského a Dalejského údolí, a to konkrétně vlivem člověka na přetváření zdejší krajiny, ať už se jedná o negativní zásahy, nebo o rekultivace a péči o zdejší chráněná území. První část shrnuje poznatky z literatury týkající se fauny, flóry, geologické stavby, historie lokality či její rekultivace. Následně je proveden fytocenologický průzkum území a popsána s jeho pomocí vymezená vegetační společenstva. Nakonec autor hodnotí péči poskytovanou Prokopskému a Dalejskému údolí a vliv člověka na danou oblast. Součástí práce je rozsáhlý přílohový materiál.

Obsah

1.
Úvod a cíl práce
2.
Literární přehled
2.1.
Biota území
2.2.
Geologie a paleontologie území
2.3.
Historie území
2.4.
Životní prostředí na území
2.5.
Přirozená vegetace na zkoumaném území
2.5.1.
Biogeografie území
2.5.2.
Fytocenologie území
2.6.
Rekultivace lomů
2.7.
Plán péče a současný management území
2.8.
Ostatní informace k území
2.9.
Prokopské a Dalejské údolí v literatuře neodborné
3.
Materiál a metodika
4.
Výsledky
4.1.
Lesní společenstva
4.1.1.
Suťové lesy s převahou javorů a lípy
4.1.2.
Lesy s převahou habru obecného
4.1.3.
Lesní společenstva s převahou nepůvodního akátu
4.1.4.
Les na rovinném reliéfu s převahou lípy, javoru a dubu
4.2.
Křoviny
4.2.1.
Křoviny s převahou trnky, akátu a růže šípkové popř. svídy a dřínu
4.3.
Bylinná společenstva
4.3.1.
Stepní společenstva s kostřavou sivou
4.3.2.
Společenstva širolistých trávníků
4.3.3.
Kulturní louky
4.4.
Mokřadní společenstva
4.4.1.
Vegetace vysokých ostřic
4.5.
Sad
4.6.
Shrnutí
5.
Diskuse
6.
Závěr
7.
Přílohy (fotografie, mapy, tabulky, kopie dokumentů)

Úryvek

"1. LITERÁRNÍ PŘEHLED
Téma, které jsem se v této seminární práci rozhodla řešit, zahrnuje, nebo se dotýká mnoha různých témat rozebíraných v odborné literatuře. Jedná se odbornou literaturu, týkající se zkoumání přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí jako celku (zde bych zmínila publikaci Němec, J., Ložek, V. a kol.: Chráněná území ČR 2, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha. 1997). To se však skládá se z jednotlivých dílčích průzkumů, jako jsou botanické a mykologické průzkumy a průzkumy nejrůznější fauny žijící na tomto území, včetně průzkumů vlivu člověka (urbanizace apod.) na její vývoj. Dále se jedná samozřejmě o publikace o geologii a paleontologii území (včetně průzkumu ložisek nerostných surovin), což je jak již jsem se v úvodu zmínila pro tuto oblast velmi významné. Dále jsou to publikace týkající se průzkum historie osídlení oblasti, zahrnující i archeologický výzkum a samozřejmě i historii vlivu člověka na utváření zdejší krajiny. Abychom mohli posoudit současný stav krajiny a navrhnout vhodná revitalizační opatřeni, musíme znát současný stav životního prostředí, potencionální přirozenou vegetaci tohoto území, kterou se zabývá např. literatura fytocenologická či biogeografická, a vzhledem k mocné lomové těžbě, se tématu týká i obecně rekultivace lomů. Celkově je toto téma projednáno a vypracováno do podoby návrhů na péči v plánech péče Magistrátu hlavního města Prahy.
„O chráněné prvky přírody pečuje Agentura ochrany přírody - u národních přírodních památek, o ostatní přírodní památky pak odbor ochrany prostředí pražského magistrátu a v neposlední řadě i soukromí majitelé pozemků, přiléhajících například ke skalám. „Specifické" ochrany se dostává Prokopskému lomu a jeho okolí ve střední části údolí díky ostraze Armády ČR. Ochrana je natolik dokonalá, že se tuto část parku od konce 2. světové války nepodařilo ani zdokumentovat- významná část přírodního parku tak na odborné zpracování zatím čeká, a tato rezervace v rezervaci může badatelům jistě připravit mnohá překvapení. O čistotu a pořádek v přírodním parku se starají příslušné městské části, především pak Praha 5. Lesní plochy, např. v Dalejském háji, obhospodařují Lesy hl. m. Prahy. O chráněná území pečují také dobrovolníci z řady ochranářských organizací. Informace, kontrolu území,dokumentaci-a také postih neukázněných návštěvníků zajišťují členové Strážní služby státní ochrany přírody.“ (Tůma, str. 2)

1.1. Biota území
Jak jsem již zmiňovala, vybrané území je součástí Přírodní rezervace Prokopské údolí. „Severně orientované svahy s habrovou javořinou na suti a černýšovou dubohabřinou na hnědozemi, jižní svahy rozbrázděné četnými lomy a narušené výsadbou akátu, černé borovice a jírovce. Přesto mnoho přirozených nelesních enkláv s velice cennými společenstvy teplomilných trávníků a skal: spol. prvosenky jarní a pěchavy vápnomilné na severozápadních sklonech vápenců a diabasů, spol. trýzele škardolistého a kostřavy waliské na vrcholech skal, spol. devaterníčku šedého a ostřice nízké na j. úklonech, na skalách spol. seselu sivého a kostřavy sivé, v zazemněných úžlabinách nebo mírných úvalech spol. hlaváče bledožlutého a válečky prapořité. V lemech skal a křovin roste spol. kakostu krvavého a třemdavy bílé. Na ostrožnách skal Dalejského háje se vyskytují fragmenty šípákové doubravy. Jako zvláštnost se najde nad hlubočepským hřbitovem porost vřesu na vložce silurských břidlic. Na j. svazích diabasového hřbetu u Nové Vsi roste spol. tařice horské a mochny písečné s česnekem tuhým. Roztroušeně se najdou tři druhy kavylů, sličný, Ivanův, vláskovitý.“ (Němec, Ložek a kol., 1997, str. 114)
„Bohatství bezobratlých, především teplomilného hmyzu, podrobněji zpracované v některých svazcích sborníku "Natura pragensis"; z významných druhů převažují druhy stepního charakteru na skalních i hlinitých stepích a bezlesých sutích, ale jsou zde i významné druhy suťového listnatého lesa. Z brouků stepního typu jsou to např. střevlíkovití Notiophilus rufipes, Ophonus tenebrosus centralis, O. cordatus, Harpalus caspius roubali, Amara crenata, z drabčíkovitých např. Staphylinus ophthalmicus či Stenus ochropus. Z fytofágních stepních brouků např. mandelinkovití Labidostomis humeralis, L. lucida, Coptocephala quinquepunctata, dřepčíci Aphtona pygmaea, A. herbigrada, Longitarsus membranaceus, L. nanus, Psylliodes picina a štítonoš Cassida pannonica. Z čeledi Urodontidae zde stále žije poddruh Urodon rufipes nigritarsis, který byl právě odtud popsán. Z nosatcovitých např. druhy Apion austriacum, výrazně stepní Otiorhynchus velutinus a Peritelus leucogrammus, z xerofilního rodu Trachyphloeus druhy T. alternans, T. spinimanus, terikolní Omias rotundatus, dále Sciaphobus scitulus, Paophilus afflatus afflatus, Tychius schneideri, Baris laticollis, Mogulones austriacus, Ceutorhynchus rhenanus, C. lukesi. Z brouků suťového lesa a teplomilného háje jsou např. střevlíkovití Harpalus quadripunctatus, Abax ovalis, z mandelinkovitých např. Clythra appendicina, Cryptocephalus pusillus, Argopus ahrensi, z nosatcovitých bezkřídlí Brachysomus echinatus, Barypeithes mollicomus, druhy z rodu Acalles dokládají kontinuální trvání zdejšího háje; na duby jsou vázané druhy Curculio pellitus a Magdalis flavicornis. Mimořádný význam má CHÚ vzhledem k vápencovému podkladu po stránce malakozoologické – žije zde plž ovsenka skalní, známá z českých zemí jen z Českého krasu, dále neoendemit vřetenatka Bulgarica nitidosa, která má nejbližší příbuzné až v jižním Rumunsku, a reliktní druhy jako zrnovka Pupilla sterri. Zachovalá je i lesní malakofauna s jediným výskytem zuboústky Isognomostoma isognomostomos na území Prahy. Území je refugiem pro mnoho druhů obratlovců počínaje obojživelníky a zvláště ptáky. Hnízdí zde pravidelně asi 60 druhů a další se zastaví při svém tahu. Nejvíce jsou zastoupeni pěvci – konipas bílý i horský, střízlík obecný, červenka obecná. Některá léta hnízdí i slavík obecný. Běžní jsou budníčci, pěnice, králíček obecný a další. Ze savců zde žije asi 20 druhů, nejpočetnější jsou drobní hlodavci, např. norník rudý.“ (Němec, Ložek a kol., 1997, str. 114 – 115)"

Poznámka

Součástí práce je mnoho fotografií, map a kopií dokumentů, rozsah čistého textu činí cca 23 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 25 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 450 kreditů (=25Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24080
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse