Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Vodík, kyslík a jejich sloučeniny

Vodík, kyslík a jejich sloučeniny


Kategorie: Chemie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace, Frýdlant nad Ostravicí

Charakteristika: Práce popisuje nejdůležitější prvky, jako je kyslík a vodík, a jejich sloučeniny. Popisuje jejich obecné vlastnosti, přípravu, výskyt, využití a mnoho jiného. Práce je zpracována přehledně a srozumitelně.

Obsah

1.
Vodík
2.
Kyslík
3.
Sloučeniny

Úryvek

"VAZBY-jednoduchá kovalentní vazba
-jednovazný
-může vystupovat jako kladná i záporná část molekuly
-vodíková vazba-vzniká mezi molekulami se silně polárními vazbami
-zesiluje mezimolekulární vazby
-schopnost vytvářet kovové hybridy- H může vstupovat do krystalových struktur kovů
VÝSKYT- hl. ve vesmíru
-elementární vodík- vyskytuje se málo
-ve vzduchu
-vázaný- voda, úhlovodíky, uhlí, většina organických látek
PŘÍPRAVA- 1) rozpouštění neušlechtilých kovů v kyselinách: Zn + H2SO4= ZnSO4 + H2
2) rozklad iontových hydridů vodou: CaH2 + H2O = Ca(OH)2 + 2H2
3) elektrolýzou vody:-dost nákladná
4) Termickým rozkladem methanu:- při 1200°C
-vznikají také saze
-CH4 = C + H2
5) oxidací zemního plynu vodní párou: CH4 + H2O= CO + H2
6) dehydrogenací nasycených alicyklických úhlovodíků
7) z vodního plynu
VLASTNOSTI- nejjednodušší prvek
-uchovává se v lahvi s červeným pruhem
-bezbarvý plyn bez chuti a zápachu
-lehčí než vzduch
-snadno se slučuje s většinou prvků (hl. za zvýšené teploty)
-explozivní při zvýšeném osvětlení
-má redukční vlastnosti, u sloučenin s malou elektronegativitou oxidační
-hoří bleděmodrým plamenem
-atomární vodík-mnohem reaktivnější
-vzniká při rozpouštění neušlechtilých kovů v bezkyslíkatých kys.: - H ve stavu zrodu
-Zn+2HCl= ZnCl2 + 2H
SLOUČENINY- hydridy- označení pro sloučeniny H s jinými prvky
-I) Iontové- tvoří prvky 1. a 2. skupiny
-mají charakter solí
-bezbarvé krystalické látky
-silné redukční činidla
-chemicky a termicky nestabilní
II) Molekulové- tvoří prvky 14. až 17.skupiny
-kyselost roste zleva doprava
-stabilita roste zdola nahoru
-většinou plyny
III) Polymerní- tvoří většina prvků 12.a 13.skupiny
-spojení se uskutečňuje vodíkovými vazbami
IV) Kovové- tvoří většina d-prvků
-jsou podobné slitinám
-šedé až černé pevné látky
-elektricky vodivé
IZOTOPY-deutherium- 1 2H-jádro složeno z protonu a neutronu
-těžký vodík
-tvoří těžkou vodu- používá se v elektrárnách
-tritium- 1 3H-jádro složeno z protonu a dvouneutronů
- radioaktivní vodík
UŽITÍ-redukční činidlo
-palivo budoucnosti
-ztužování tuků
KYSLÍK
VAZBA-kovalentní vazby mají iontový charakter
1. Vytváří 2 kovalentní vazby- např. H2O
2. Vytvoří jednu kovalentní vazbu a získá 1e— :např. OH-
3. Vytvoření 3 vazeb za ztráty e— :např. H3O+
VÝSKYT-nejrozšířenější prvek na Zemi
-volný-v atmosféře
-vázaný-biogenní prvek
-ve vodě
-v zemské kůře
PŘÍPRAVA: 1)termickým rozkladem oxidů ušlechtilých kovů: 2Ag2O= 4 Ag + O2
2) termickým rozkladem některých peroxidů: 2 H2O2 = 2 H2O + O2
3) termickým rozkladem solí oxokyselin: 2 KClO3= 2 KCl + 3 O2
4) reakcí vyšších oxidů s koncentrovanou kyselinou sírovou: 2 MnO2 + 2 H2SO4= 2 MnSO4 + 2 H2O + O2
5) elektrolýzou vody
6) destilací kapalného vzduchu
VLASTNOSTI-uchovává se v lahvích s modrým pruhem
-bezbarvý plyn bez chuti a zápachu
-kapalný a tuhý je zbarvený domodra
-těžko zkapalnitelný
-málo se rozpouští ve vodě (s teplotou rozpustnost klesá)
-vysoká reaktivita-silně exotermické reakce
-často dochází k hoření- nutno zahřát na zápalnou teplotu
-chová se jako oxidační činidlo
UŽITÍ- svařování a řezání kovů
- v lékařství- dýchací přístroje
- raketové palivo
- výroba železa"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54c0c725ea2b3.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Vodik_kyslik_a_jejich_slouceniny.doc (44 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse