Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Volby a volební systémy

Volby a volební systémy

Kategorie: Základy společenských věd, Profi práce

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje maturitní otázku na téma volby a volební systémy. Popisuje různé typy voleb i co to volby nebo volební právo je. Dále se zabývá volebními systémy jako jsou poměrný, většinový a smíšený systém.

Obsah

1.
Volby
1.1.
Typy voleb
2.
Volební systémy

Úryvek

"VOLBY
V demokratick˘ch spoleãnostech jsou volby zásadním
a nejpodstatnûj‰ím zpÛsobem v˘bûru pfiedstavitelÛ
do úfiadÛ a funkcí, které slouÏí k reprezentaci
(zastupování) obãanÛ.
V historii se mÛÏeme setkat napfi. s tûmito formami
ustanovování reprezentantÛ:
• ustanovení rodem - funkce pfiechází automaticky
na potomky jejího pÛvodního drÏitele podle následnického
práva
• ustavení losem - technika známá jiÏ od starovûku
a pouÏívaná dodnes
• ustavení z titulu zastávání jiné funkce
• ustavení jmenováním - v pfiípadû, Ïe se jmenování
dûje rozhodnutím kolegiálního orgánu, blíÏí se
tento zpÛsob volbû
• ustavení aklamací - zjevn˘ a vefiejn˘ projev souhlasu
hlasováním
Základní otázky t˘kající se voleb vÏdy znûly: kdo
mohl volit, kdo mohl b˘t volen, ne vÏdy stejnû rovn
˘ hlas a nepfiímost volby. Volební census znamená
omezení práva volit - majetkem, vûkem, územím,
pohlavím.
Od 19. století byl zahájen boj za v‰eobecné a rovné
hlasovací právo.
Svobodné a demokratické volby jsou zaloÏeny na
tom, Ïe kaÏd˘ obãan má právo a moÏnost bez jak
˘chkoliv rozdílÛ a neodÛvodnûn˘ch omezení podílet
se prostfiednictvím svobodnû zvolen˘ch zástupcÛ
na vedení vefiejn˘ch záleÏitostí (politická
participace). Obãan má tedy právo volit a b˘t volen
ve volbách, které budou provádûny:
• Na základû v‰eobecného (v‰ichni obãané s aktivním
volebním právem) a rovného (kaÏd˘ obãan
má jeden hlas a v‰echny hlasy mají stejnou váhu)
volebního práva
• Tajn˘m hlasováním zabezpeãujícím svobodné
vyjádfiení vÛle (obãan není povinen sdûlovat svoji
volbu a je povinen jít za plentu)
• V pravideln˘ch nebo legitimních intervalech
• Správnû, nefal‰ovanû, tj. za splnûní tûchto podmínek:
- Musí b˘t umoÏnûna konkurence politick˘ch programÛ
reprezentovan˘ch svobodnû tvofien˘mi
politick˘mi stranami, hnutími a jejich kandidáty.
- Musí b˘t zaji‰tûn v˘bûr nejménû ze dvou pozitivních
moÏností.
- Musí b˘t zaji‰tûny základní pfiedpoklady rovnosti
‰ancí volebních stran a kandidátÛ.
- Volby musí b˘t fiízeny a zaji‰tûny takov˘m zpÛsobem
a orgány, Ïe je vylouãeno úmyslné zv˘-
hodnûní nûkteré strany nebo kandidáta.
- Kontrola voleb by mûla b˘t posílena moÏností
pfiezkoumávat nûkteré zásadní otázky nezávisl
˘m soudem.
Obãan má pfii volbách právo v˘bûru a právo na informace
(o kandidátech a náplni jejich programu,
o jejich cílech, atd.).
Politické strany mají právo na prezentaci sv˘ch názorÛ,
mají právo na pfiedvolební kampaÀ.
Volební právo je právo kaÏdého obãana volit nebo
b˘t volen.
Aktivní: Právo volit je omezeno vûkem - 18 let. Voliã
musí b˘t svéprávn˘, musí mít platné obãanství
a volit smí na území republiky (pokud se v prÛbûhu
voleb nachází v cizinû, mÛÏe volit na vyslanectví
své zemû).
Pasivní: Právo b˘t volen je omezeno vûkem - do
Poslanecké snûmovny od 21 let, do Senátu od 40
let, do obecního zastupitelství od 18 let. Na urãité
posty musí mít kandidát ãist˘ trestní rejstfiík.
Volby mohou b˘t pfiímé - odevzdání hlasu bezprostfiednû
(pfiímo) pro navrhovaného kandidáta, nebo
nepfiímé - volen nepfiímo je napfi. ãesk˘ prezident.
TYPY VOLEB
• komunální volby
• parlamentní volby (u nás se dûlí na volby do Poslanecké
snûmovny a do Senátu; jinak v kaÏdé zemi
záleÏí na poãtu komor)
• prezidentské volby
V‰echny typy voleb plní následující funkce:
• Legitimaãní - volby legitimují dan˘ spoleãensk˘
fiád, obãan vyjadfiuje souhlas s „pravidly hry“.
• Zastupitelská - volbami se ustavují zastupitelské
funkce, vítûzové voleb získávají mandát k realizaci
urãité politiky v souladu se sv˘m volebním programem.
• Integraãní - volbami dochází ke sjednocení názorÛ
jinak rÛzn˘mi zpÛsoby rozdûleného obyvatelstva.
• Kontrolní - volbami dochází k potvrzení ãi v˘mûnû
vládnoucí strany."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29236
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse