Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Vybrané kapitoly z didaktiky

Vybrané kapitoly z didaktiky


Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3, Přerov

Charakteristika: Práce se zaměřuje na vybrané kapitoly z didaktiky. Rozebírá předmět didaktiky, různé druhy vzdělání, koncepce vyučování i sebevzdělávání.

Obsah

1.
Základní didaktické pojmy
2.
Druhy vzdělání
3.
Koncepce vyučování
4.
Sebevzdělávání

Úryvek

"Vzdělávání a jeho pojetí v historii a současnosti / vývoj koncepcí/
Vzdělání je historickou kategoií, jeho cíle a obsah byly určovány na základě
společenského vývoje.

a/ prvotní výchova a vzdělávání / prvobytně pospolná společnost/ se uskutečňovaly
v pracovním procesu( učení nápodobou). Postupně si vývoj společnosti vynutil zřizování
institucí, které vzdělávání zprostředkovaly.

b/ starověk – antika / starověké Athény/
univerzální vzdělání – zahrnovalo veškeré poznatky té doby, kalokagatia – harmonie
tělesná a duševní, zdůrazňovala se přiměřenost, všestrannost, opomíjena tělesná práce,
vytváří se trivium a kvadrivium, pro svobodné občany

c/ středověk – feudální společnost 4.-13.stol.
obsah vzdělání podřízen náboženství, nejdůležitější je náboženská a mravní výchova (ostatní potlačeny), latina, scholastika( memorování), přísná kázeň, tělesné tresty, oslovská lavice

d/ 14.-15.stol.
období renesance a humanismu, rozvoj vědy, techniky, zámořské objevy – koncepce
humanitního vzdělání, snaha o návrat k hodnotám antické kultury / filosofie, dějiny,
umění/, studium latiny,řečtiny, vznik městských škol
e/ 16.-17.stol.
rozvoj věd, zvláště přírodních; potřeba reálného vzdělání, které má vztah
k reálnému životu; víra v sílu lidského rozumu; vzdělání mělo charakter encyklopedický
f/ přelom 18. -19 stol.
objevují se 2 zásadní koncepce ( proudy ve vzdělání)
1. materiální vzdělání – cíl: co největší množství důlež. poznatků pro život nevýhody : nebyla stanovena kritéria pro výběr obsahu, přetěžování žáků
2. formální vzdělání – cíl: rozvíjení určitých stránek osobnosti člověka, zejména myšlenkových procesů a rozum. schopností,
staví na názoru, že poznatky rychle zastarávají, zapomínají
se a je těžké stanovit, které jsou pro život důležité
nevýhody: podceňování obsahu, odtržení teorie od praxe
g/ současná koncepce – zahrnuje obsahovou a formální stránku vzdělání, člověk má získat
určitý vědomostní základ a současně si osvojit příslušné dovednosti,
- myšlenkové operace,metody poznání – celoživotní vzdělávání.
Snaha o celoživotní vzdělávání ( vzdělávání zastarává a je třeba
inovovat)
U nás se o vytvoření nové koncepce obsahu vzdělání pokusil
v 50.letech Otokar Chlup- formuloval koncepci základního učiva,
vše podstatné pro formování těla i ducha.Při výběru obsahu musí
respektována:
1. vědecký pokrok společnosti
2. vědecká správnost – vědecky podložené informace
3. kritérium věkových a individuálních zvláštností žáků /přimě
řenost požadavků na žáka/ "

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x540fe15c2b024.zip (20 kB)
Nezabalený formát:
2._Vybrane_kapitoly_z_didaktiky.doc (74 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse