Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Výchova novorozence v harmonickém rodinném prostředí

Výchova novorozence v harmonickém rodinném prostředí


Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o., Praha 3

Charakteristika: Práce se zaměřuje na výchovu novorozence v harmonickém rodinném prostředí. Zabývá se vlivem prostředí na výchovu, přípravu na rodičovství, prenatálním obdobím, porodem, novorozencem a harmonií ve vztazích.

Obsah

Úvod ................................................................................................................................................... 3
Výchova jako výzva rodině ............................................................................................................... 4
2
Prenatální období ............................................................................................................................... 6
Porod dítěte ........................................................................................................................................ 8
1+1=3 / a také mnohem více/ .......................................................................................................... 11
Časná komunikace a interakce ......................................................................................................... 13
Problémy se spaním ......................................................................................................................... 17
Příčiny problémů se spánkem u kojenců a batolat ........................................................................... 19
Desatero pozitivního rodičovství ..................................................................................................... 21
Závěr ................................................................................................................................................ 22
Použité zdroje................................................................................................................................... 24

Úryvek

"Rodina je obvykle uváděna jako přirozené prostředí, které má na výchovu dítěte největší vliv. Její výchovná role je pokládána za nezastupitelnou. Rodina stále zůstává primární sociální skupinou v procesu socializace dítěte. Základní role rodiny je dvoustranná, z vnějšího pohledu pro svůj společenský význam a zároveň z vnitřního pohledu pro svou intimitu a citovost, která je velmi důležitá pro prvotní výchovné formování dětí.
Rodinu lze označit jako přirozené prostředí, do něhož se člověk rodí, aniž si mohl vybrat jiné. Z tohoto prostředí pak přejímá to, co mu bylo připraveno rodiči. Především v období raného dětství nemůže kvalitní působení rodiny nahradit žádná jiná instituce. Rodinné prostředí je ideálním místem pro stimulaci příznivého rozvoje dětí, zázemím, v němž prožívají pocity přátelství, sympatie, lásky, bezpečí. Je to především sociální prostředí plné důvěrných vztahů lidí, kteří jsou si nejbližší.
Domov předurčuje, zda se dítě cítí šťastné, bezpečné a vyrovnané. Dítě vychovávané v harmonické rodině dostává lekce pro svůj budoucí život v dospělosti. Učí se mužskému či ženskému způsobu chování, přejímá životní hodnoty i životní styl svých rodičů. Získává také obraz manželského soužití i obraz svého budoucího partnera. Seznamují s fungováním domácnosti, poznávají hodnotu peněz, učí se empatii, kooperaci jednotlivých členů rodiny, stávají se součástí rodiny a zaujímají místo v její hierarchii. Působí na ně i jiné vlivy např. vzory okolní společnosti i vzájemná láska rodičů. Naproti tomu děti z dysfunkčních rodin umístěné v sociálních zařízeních nemají možnost získat správný obraz rodinného života. Jsou bez možnosti seznámit se s běžnou organizaci domácnosti jako je úklid, nakupování, zařizování, hospodaření s penězi apod. Většinou, protože nemají správný vzor otce a matky, selhávají při zakládání své vlastní rodiny. Chybí jim zkušenosti a vzor harmonické rodiny, ztrácí také soukromí. U dětí ze sociálních zařízení často dochází k nežádoucímu psychickému stavu – k citové deprivaci. Stále více se setkáváme s výchovnými problémy dětí, s agresivitou a s disociálním chováním stále mladších dětí. Příčin je mnoho – vrozené předpoklady, dědičné zatížení, postižení jedince. Hlavní vinu na vzniku těchto problémů má však rodina, klima v rodinném prostředí, výchovné metody. Proto prvotní a nejlepší radou, kterou mohou rodiče dostat je ta, aby si uvědomili, že harmonické, klidné a pozitivní prostředí je pro výchovu dětí ideální a je prvním předpokladem k úspěchu.
6
Prenatální období
Výchova dítěte začíná již v prenatálním období. Prenatálním obdobím se rozumí život dítěte v děloze matky, přičemž toto období má obrovský vliv na vývoj jeho osobnosti. Tělesná a duševní pohoda je velice důležitým faktorem během těhotenství a může ovlivnit i budoucí charakter dítěte. Téměř všechny publikace o těhotenství a mateřství se shodují v tom, že je nutné či alespoň velmi žádoucí, aby se matka vyvarovala co možná nejvíce stresu a psychické nepohody. Neméně důležité jsou pak doporučení ohledně zdravého životního stylu, úpravy jídelníčku, zbavení se škodlivých návyků – např. kouření, ponocování."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54ba3f637ef39.zip (680 kB)
Nezabalený formát:
Vychova_novorozence_v_rodinnem_prostredi.pdf (701 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse