Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Výchovný ústav dětí a mládeže Děčín

Výchovný ústav dětí a mládeže Děčín


Kategorie: Pedagogika - speciální

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o., Praha 3

Charakteristika: Práce popisuje organizační strukturu domova, skladbu klientů, personální vybavení a využívané právní předpisy. Zabývá se cílem tohoto zařízení, způsoby financování i stručnou historií ústavu. Autor, který v tomto domově strávil odbornou praxi v závěru uvádí vlastní zhodnocení a názory.

Obsah

1.
Adresa zařízení
2.
Cíl zařízení
3.
Financování zařízení
4.
Stručná historie zařízení
5.
Organizační struktura VÚDM
6.
Pracovní náplň pracovníků zařízení
7.
Právní předpisy související s prací tohoto zařízení
8.
Instituce, orgány a organizace, které s VÚDM spolupracují
9.
Speciální oddělení
10.
Závěr

Úryvek

"Součástí je zároveň Středisko výchovné péče, zajišťující preventivně výchovnou péči v oblasti vzniku a rozvoje negativních projevů chování nebo narušení zdravého vývoje dítěte, zmírňování nebo odstraňování příčin a důsledků již vzniklých poruch chování.
Dětský domov se školou zajišťuje péči o děti s nařízenou ústavní výchovou, mají- li závažné poruchy chování nebo o děti s uloženou ochrannou výchovou. Do dětského domova se školou mohou být umisťovány děti od 6 let do ukončení povinné školní docházky.
Výchovný ústav pečuje o děti starší 15 let se závažnými poruchami chování, u nichž byla nařízena ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova. Plní především výchovné, vzdělávací a sociální úkoly. Do výchovného ústavu může být umístěno i dítě starší 12 let, má-li uloženou ochrannou výchovu a v jeho chování se projevují tak závažné poruchy, že nemůže být umístěno v dětském domově se školou. Při výchovném ústavu se jako jeho součást zřizuje základní, speciální nebo střední škola.

2) Financování zařízení :

Jedná se o rozpočtovou organizaci, která je financována státem

3) Stručná historie zařízení

Dětský výchovný ústav v Boleticích prošel během doby několika organizačně správními změnami, jejichž vliv na funkce a chod ústavu však nemůžeme nikterak prezentovat, neboť v archivních fondech OÚ Děčín a OÚ Ústí n. L. příslušný spisový materiál nalezen nebyl. Když začal být objekt čp. 70 využíván k sociálně výchovným a školským účelům, měl již svou historii, trvající bezmála půl století. V r. 1929 byla budova prodána libereckému Svazu válečných poškozenců, vdov a sirotků (Bund der Kriegsverletzten, Witven, Waisen). Svaz zřídil ve vile ozdravovnu.V 80.tých letech zde byla ZDŠ a dětským domovem
K dalším významným prostorovým změnám dochází v letech 1993- 94, kdy je vybudována nová přístavba nad chodbou spojující ubytovací a školní trakt. Vznikají zde prostory pro nové učební obory- pracovník společného stravování, včetně nové cvičné kuchyně. Rovněž dochází k uzavření a zastřešení bývalé terasy, která se tím mění na zimní zahradu. V pozdějších letech je však využívána jako místnost pro provozování zájmových a sportovních aktivit, zejména stolního tenisu. "

Poznámka

Charakteristika zařízení pochází z těchto zdrojů: http://vuboletice.cz/dokumenty.htm a http://vuboletice.cz/historie.htm. Informační hodnota práce je velmi malá.


PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x486e8f2a73d67.zip (15 kB)
Nezabalený formát:
Vychovny_ustav_Boletice.doc (50 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse