Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Vypracované otázky na Podnikové informační systémy

Vypracované otázky na Podnikové informační systémy

Kategorie: Informační systémy

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Znění otázek: Vysvětlete pojmy data, informace, znalosti, informační systém, informační technologie, informační infrastruktura. Jaké jsou současné vývojové trendy a problémy IS/IT? Popište funkční a stavební principy soudobých počítačů. Jak je možné klasifikovat počítače podle výkonu a ceny. Celosvětové výrobce PC? Jaké je poslání a funkce operačního systému PC? Charakterizujte soudobé operační systémy. Charakterizujte počítačové paměti (technické řešení, funkce, sledované parametry, cenu). Charakterizujte vstupní zařízení PC (technické řešení, funkce, sledované parametry). Uveďte nejznámější výrobce a jejich produkty. Charakterizujte výstupní zařízení PC (technické řešení, funkce, sledované parametry). Uveďte nejznámější výrobce a jejich produkty. Charakterizujte multimediální aplikace IS/IT. Jaký je jejich účel a požadavky na HW a SW? Jaké jsou důvody zavádění počítačových sítí? Popište základní typy a topologie počítačových sítí a uveďte základní cha. přenosu dat. Co je to internet, na jakých principech je založen? Jaké jsou možnosti využití internetu pro zvýšení efektivnosti podnikových IS? Co je to intranet, extranet a podnikové portály? Co je předmětem inf. strategie podniku, kdo jí určuje a jak? Vysvětlete Porterův model pěti konkurenčních sil. Popište postup metody PQM. Uveďte příklady procesů a kritických faktorů úspěchů soudobého strojírenského podniku. V čem spočívá problém efektivnosti IS/IT? Popište strukturu nákladů a přínosů a způsobu jejich měření. Vysvětlete princip klasifikace aplikací IS/IT podle McFarlana a uveďte vlastní ilustrace. Jaký má tato klasifikace smysl pro řízení IS/IT? Charakterizujte architekturu soudobých podnikových IS. Uveďte vše na příkladu typického strojírenského podniku. Jak můžeme postupovat při výstavbě IS? Jaká kritéria používáme při výběru dodavatele IS? Jaké znáte významné firmy působící na našem trhu v oblasti podnikových IS? Charakterizujte soudobý trh podnikových IS. Charakterizujte outsourcing a službu ASP z hlediska možné formy, obsahu, přínosů a rizik. Jaké znáte firmy poskytující outsourcing a ASP na českém trhu? Jaké jsou možné strategie implementace IS a jaká je role člověka z hlediska úspěchu implementace IS. Jak je možno zlepšit vztah člověka k IT? Jaké jsou možné přístupy k řízení IS/IT v podniku dle Parsonse či Davenporta? Jaké je poslání, funkce a možné organizační začlenění a vnitřní uspořádání útvarů pro IS/IT v podniku? Jaké jsou příčiny ohrožení dat a jakými prostředky chráníme data před zneužitím a poškozením? Jak hodnotíme „cenu“ dat? Charakterizujte účel a funkce manažerských inf.systémů. Čím se liší od transakčních (provozních) systémů? Co rozumíme pod pojmem Business Intelligence a Competitive Intelligence? Jaké inf. zdroje je možno vytěžovat pro strategické řízení podniku? Co to je „metainformační“ systém, k čemu slouží? Uveďte příklady prvků inf. systému a jejich atributů. Definujte pojem entita, jejich základní atributy a vztahy a nakreslete ERD diagram pro některou z Vámi zvolených oblastí podnikového IS. Jaká je fce. číselníků v podnikovém IS? Jakými cha. hodnotíme číselníky. Uveďte Vám známé a používané číselníky. K čemu jsou užitečné Data Flow Diagramy? Jaké jsou hlavní zásady pro jejich kreslení? Nakreslete příklad DFD. Co rozumíme databázovou transakcí? Popište on-line a off-line práci s databází? Co to je ukazatel TPC? Uveďte u nás nejrozšířenější databázové systémy. Jak je možno tyto systémy cha.? Jaké HW, SW a organizační prvky tvoří databankový systém? Jaká je role správce databáze? Co rozumíme distribuovanou databází? Jaký je smysl a způsoby distribuce dat? Cha. architekturu klient/servis a její výhody.

Obsah

1.Vysvětlete pojmy data, informace, znalosti, informační systém, informační technologie, informační infrastruktura.
2.Jaké jsou současné vývojové trendy a problémy IS/IT?
3.Popište funkční a stavební principy soudobých počítačů. Jak je možné klasifikovat počítače podle výkonu a ceny. Celosvětové výrobce PC?
4.Jaké je poslání a funkce operačního systému PC? Charakterizujte soudobé operační systémy.
5.Charakterizujte počítačové paměti (technické řešení, funkce, sledované parametry, cenu).
6.Charakterizujte vstupní zařízení PC (technické řešení, funkce, sledované parametry). Uveďte nejznámější výrobce a jejich produkty.
7.Charakterizujte výstupní zařízení PC (technické řešení, funkce, sledované parametry). Uveďte nejznámější výrobce a jejich produkty.
8.Charakterizujte multimediální aplikace IS/IT. Jaký je jejich účel a požadavky na HW a SW?
9.Jaké jsou důvody zavádění počítačových sítí? Popište základní typy a topologie počítačových sítí a uveďte základní cha. přenosu dat.
10.Co je to internet, na jakých principech je založen? Jaké jsou možnosti využití internetu pro zvýšení efektivnosti podnikových IS? Co je to intranet, extranet a podnikové portály?
11.Co je předmětem inf. strategie podniku, kdo jí určuje a jak? Vysvětlete Porterův model pěti konkurenčních sil.
12.Popište postup metody PQM. Uveďte příklady procesů a kritických faktorů úspěchů soudobého strojírenského podniku.
13.V čem spočívá problém efektivnosti IS/IT? Popište strukturu nákladů a přínosů a způsobu jejich měření.
14.Vysvětlete princip klasifikace aplikací IS/IT podle McFarlana a uveďte vlastní ilustrace. Jaký má tato klasifikace smysl pro řízení IS/IT?
15.Charakterizujte architekturu soudobých podnikových IS. Uveďte vše na příkladu typického strojírenského podniku.
16.Jak můžeme postupovat při výstavbě IS? Jaká kritéria používáme při výběru dodavatele IS?
17.Jaké znáte významné firmy působící na našem trhu v oblasti podnikových IS? Charakterizujte soudobý trh podnikových IS.
18.Charakterizujte outsourcing a službu ASP z hlediska možné formy, obsahu, přínosů a rizik. Jaké znáte firmy poskytující outsourcing a ASP na českém trhu?
19.Jaké jsou možné strategie implementace IS a jaká je role člověka z hlediska úspěchu implementace IS. Jak je možno zlepšit vztah člověka k IT?
20.Jaké jsou možné přístupy k řízení IS/IT v podniku dle Parsonse či Davenporta? Jaké je poslání, funkce a možné organizační začlenění a vnitřní uspořádání útvarů pro IS/IT v podniku?
21.Jaké jsou příčiny ohrožení dat a jakými prostředky chráníme data před zneužitím a poškozením? Jak hodnotíme „cenu“ dat?
22.Charakterizujte účel a funkce manažerských inf.systémů. Čím se liší od transakčních (provozních) systémů?
23.Co rozumíme pod pojmem Business Intelligence a Competitive Intelligence? Jaké inf. zdroje je možno vytěžovat pro strategické řízení podniku?
24.Co to je „metainformační“ systém, k čemu slouží? Uveďte příklady prvků inf. systému a jejich atributů.
25.Definujte pojem entita, jejich základní atributy a vztahy a nakreslete ERD diagram pro některou z Vámi zvolených oblastí podnikového IS.
26.Jaká je fce. číselníků v podnikovém IS? Jakými cha. hodnotíme číselníky. Uveďte Vám známé a používané číselníky.

27.K čemu jsou užitečné Data Flow Diagramy? Jaké jsou hlavní zásady pro jejich kreslení? Nakreslete příklad DFD.
28.Co rozumíme databázovou transakcí? Popište on-line a off-line práci s databází? Co to je ukazatel TPC?
29.Uveďte u nás nejrozšířenější databázové systémy. Jak je možno tyto systémy cha.? Jaké HW, SW a organizační prvky tvoří databankový systém? Jaká je role správce databáze?
30.Co rozumíme distribuovanou databází? Jaký je smysl a způsoby distribuce dat? Cha. architekturu klient/servis a její výhody.

Úryvek

"1.Vysvětlete pojmy data, informace, znalosti, informační systém, informační technologie, informační infrastruktura.
DATA=údaje, vhodným způsobem vyjádřená zpráva srozumitelná pro příjemce. INFORMACE=data, kterým je přiřazen význam (číselná data, technická data). Kvalita obsahu inf.=významnost, přesnost, kompletnost, podrobnost, správnost. PREZENTACE=včasnost, srozumitelnost. ZNALOSTI=zobecněné poznání reality. 1)vzdělání + zkušenosti = znalosti > rozhodnutí. 2)data > informace > rozhodnutí. INF.SYSTÉM=uspořádaný soubor lidí, technických prostředků a metod zabezpečujících sběr, přenos, uchování a zpracování dat za účelem tvorby a presentace inf. pro potřeby uživatelů činných v systému řízení. INF.TECHNOLOGIE=dodávka inf., veškerá technika, která se zabývá zpracováním inf. (výpočetní a komunikační technika+příslušné programové vybavení a organizační uspořádání. INF.INFRASTRUKTURA (IS)=HW –výkonná výpočetní a komunikační technika +SW –vhodné programové vybavení +DW –(dataware) správná data +PW –(peopleware) informačně gramotní pracovníci +OW –(organization)správná organizace

2.Jaké jsou současné vývojové trendy a problémy IS/IT?
1)Nedostatek projekčních a programátorských kapacit. 2)Problém údržby aplikačních programů (Maintenance boom – chronický nedostatek profesních pracovníků schopných vytvářet nové aplikace). 3)Specifické vlastnosti softwaru (složitost, nutnost přizpůsobit se rozmanitým podmínkám prostředí a požadavkům uživatelů, proměnlivost). 4)Nedostatečná orientace IS na uživatele. 5)Nedostatečná reakce na změny v prostředí podnikání (ekonomika, konkurenční boj, trh pracovních sil, změna způsobu vedení lidí) má za následek a)oslabování hierarchie – pružnější organizace, ale vyšší nároky na vnitropodnikové komunikace b)stále rostoucí zájem o lidské zdroje – důraz kladený na finanční prostředky jsou přenášeny na lidský potencionál. LIDSKÉ ZDROJE=hlavní omezující faktor konkurence schopnosti podniků c)omezování střední úrovně managementu – IT umožňují omezit střední vrstvu řízení, neboť sběr, přenos a zpracování inf. obstará technika d)relativní pokles nabídky kvalifikované pracovní síly v používání IT.
INF.BARIÉRY -orientační (nevím kde inf. hledat), -technická (nemám potřebný HW a SW), -psychologická (odmítám/ nedůvěřuji PC), -jazyková (nerozumím příslušnému jazyku), -kognitivní (nevím jaký má inf. význam), -politická (inf. je embargována), -finanční (nemám na inf. peníze)"

Poznámka

Čvut-fs. Velmi stručné.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera4625
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse