Vypracované otázky z právaKategorie: Právo

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje 70 důkladně a přehledně zpracovaných okruhů z práva. Otázky se podrobně věnují základním právním pojmům, mezinárodnímu i evropskému právu, právu ústavnímu, správnímu, finančnímu, trestnímu a pracovnímu, právu sociálního zabezpečení a dále právu občanskému či obchodnímu. Pozornost patří také veřejné správě nebo soudnictví.

Obsah

1.
Úloha státu a práva v tržní ekonomice
2.
Právo, právní normy, jejich platnost a působnost právních norem
3.
Právní vztah, jejich předpoklady a prvky
4.
Prameny a systém práva
5.
Ústavní právo, jeho předmět a prameny
6.
Ústava České republiky
7.
Listina základních práv a svobod
8.
Vznik a vývoj Evropských společenství
9.
Orgány Evropských společenství
10.
Právo ES
11.
Jednotný vnitřní trh Společenství
12.
Pojem, předmět a prameny mezinárodního práva
13.
Mezinárodní právo veřejné a jeho subjekty
14.
Odpovědnost a donucení v mezinárodním právu veřejném
15.
Mezinárodní právo soukromé
16.
Pojem, předmět a členění správního práva
17.
Prameny, normy a subjekty správního práva
18.
Správní právo trestní
19.
Správní řízení
20.
Pojem a charakteristika finančního práva
21.
Systém finančního práva
22.
Charakteristika subodvětví finančního práva
23.
Finanční správa
24.
Finanční právo procesní
25.
Pojem a prameny trestního práva hmotného a procesního
26.
Základy trestní odpovědnosti
27.
Ukládání trestů a ochranných opatření
28.
Charakteristika zvláštní části trestního zákona
29.
Trestní řízení (pojem a účel, základní zásady)
30.
Pojem, předmět a prameny pracovního práva
31.
Účastníci a obsah pracovně právních vztahů
32.
Vznik pracovního poměru
33.
Změna pracovního poměru
34.
Skončení pracovního poměru
35.
Pojem a předmět práva sociálního zabezpečení a pojem sociálního zabezpečení, subjekty pracovních vztahů
36.
Systém sociálního zabezpečení
37.
Nemocenské pojištění – účel, dávky, prameny právní úpravy
38.
Důchodové pojištění – účel, dávky, prameny právní úpravy
39.
Státní sociální podpora – účel, dávky, prameny právní úpravy
40.
Sociální pomoc – účel, oblasti sociální pomoci, prameny právní úpravy
41.
Pojem, předmět, systém a prameny občanského práva
42.
Subjekty práv a povinnosti a zastupování osob v občanském právu
43.
Věci jako objekty práv a povinností
44.
Právní skutečnosti, občanskoprávní vztahy, ochrana subjektivních práv
45.
Význam času v občanském právu
46.
Vlastnické právo – pojem, obsah, omezení, držba a detence, vznik a zánik vlastnického práva
47.
Podílové spoluvlastnictví, společné jmění manželů
48.
Zástavní právo, zadržovací právo, věcná břemena
49.
Závazky – odlišnost od práv věcných
50.
Vznik, změna, zánik a zajištění závazků
51.
Odpovědnost za škodu
52.
Odpovědnost za bezdůvodné obohacení
53.
Dědická posloupnost, dědění ze závěti a ze zákona
54.
Práva k nehmotným statkům (předmět, členění)
55.
Autorská práva a práva příbuzná
56.
Průmyslová práva
57.
Pojem, předmět a prameny obchodního práva
58.
Charakteristika práva firemního, společenstevního, závazkového, soutěžního, konkurzního a práva cenných papírů
59.
Subjekty obchodního práva
60.
Charakteristika práva zahraničního obchodu, mezinárodní ekonomické právo a jeho prameny
61.
Právo regulující obchodní transakce s mezinárodním prvkem
62.
Civilní proces a jeho zásady
63.
Účastníci řízení a jejich procesní úkony
64.
Řízení v prvním stupni
65.
Opravné řízení
66.
Zvláštní typy řízení
67.
Organizace soudnictví a organizace veřejné správy v ČR – pojem, prameny právní úpravy. Vzájemný vztah soudnictví a veřejné správy, základní rozdíly
68.
Soustava soudů a státních zastupitelství, jejich druhy, uspořádání a hlavní zásady činnosti
69.
Uspořádání veřejné správy, ústřední orgány státní správy
70.
Decentralizované orgány veřejné správy, územní samospráva

Úryvek

"1. ÚLOHA STÁTU A PRÁVA V TRŽNÍ EKONOMICE
Působení státu v oblasti zákonodárné a výkonné moci
Předchozí Ústava našeho státu stanovila za jeho ekonomický základ socialistickou hospodářskou soustavu, k jejímž obecným rysům patřilo plánovité řízení národního hospodářství. Tato právní úprava umožňovala státním orgánům hospodářského řízení jednotlivým podnikatelským subjektům závazky přímo uložit a již existující závazky měnit nebo rušit.

Takováto role státu, respektive jeho orgánů je pochopitelně zásadám tržní ekonomiky cizí. Je naopak spojena s procesem deetatizace, tedy oddělením státu od ekonomické sféry. Působí především v oblasti zákonodárné moci státu, tedy ve formě tvorby právních norem, které však neumožňují zásady státu a jeho orgánů způsobem odporujícím zásadám tržním, nýbrž v zájmu právní jistoty subjektů podnikatelské činnosti regulují pouze postavení těchto subjektů právní formy obchodních vztahů a výkon státní správy vůči těmto subjektům.

Orgány oblasti moci výkonné, tedy vládní, vždy byly, jsou a budou svým způsobem charakteru byrokratického, nemající přímý ekonomický zájem na výsledcích hospodaření podnikatelských subjektů. Jejich úloha v ekonomice je stále významná (máme na mysli např. vládní regulace cen apod. ) s tím, že postupně by měla být přesouvána do oblasti zajištění ochrany veřejných zájmů proti možným negativním důsledkům podnikatelské činnosti (ochrana hospodářské soutěže, životního prostředí apod.)

Formy zásahů státu do podnikatelské činnosti
Státu i ve vyspělých tržních ekonomikách přísluší v oblasti podnikání to zásadní, tedy stanovení předpokladů a podmínek k provozování podnikatelské činnosti vůbec. Možnost podnikání je proto při splnění obecně stanovených podmínek vázána na zápis do obchodního rejstříku, eventuelně alespoň na registraci u příslušného úřadu.

Mezi přímé formy zásahů státu do podnikatelské činnosti patří:
- monopol státu – z důvodu zachování obecných zájmů neprovozují podnikatelskou činnost státem řízené podnikatelské subjekty (např. výroba lihu, provozování poštovních služeb, celostátních drah apod.) i činnosti, kde zájem na ochraně společnosti před negativními vlivy logicky vyplývá už z charakteru těchto činností, jako (např. výroba a nakládání s jedy, zbraněmi, střelivem apod.)
- vydávání osvědčení o způsobilosti- k výkonu určitých druhů podnikatelské činnosti (např. projektové, stavební, důlní, dopravní apod.)
- stanovení a kontrola podmínek – provozování podnikatelské činnosti z hlediska ochrany veřejných zájmů. O tom, aby podnikatelské subjekty splňovaly provozně-technické, hygienické, požární, bezpečnostní aj. podmínky rozhodují příslušné státní orgány, jako např. stavební úřady, hygienické stanice apod."

Poznámka

Otázky jsou zpracovány v rozsahu cca 0,5 až 7 stran.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5123f1f672059.zip (174 kB)
Nezabalený formát:
Vypracovane_otazky_pravo.doc (793 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse