Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Mgr. SZZk > > Vypracované státnicové otázky (SZZk) z ekonomie (Ing.) pro rok 2009 a 2010

Vypracované státnicové otázky (SZZk) z ekonomie (Ing.) pro rok 2009 a 2010

Kategorie: Ekonomická teorie

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Soubor obsahuje podrobně vypracované otázky k inženýrským státnicím z okruhu ekonomie. Zpracování je podle okruhů z ekonomické fakulty VŠB - TU Ostrava. Obsahuje dvě různé verze za roky 2009 a 2010. Kromě vypracovaných otázek ke státnicím poskytuje tento materiál ucelený přehled o makroekonomii a mikroekonomii pro bakalářské a magisterské studium.

Obsah

1.
První okruh
1.1
Teorie chování spotřebitele
1.2
Racionální chování spotřebitele jako řešení rozporu mezi neomezenými potřebami a omezenými zdroji
1.3
Kardinalistické pojetí užitku a dosahování rovnováhy spotřebitele
1.4
Funkce individuální poptávky po spotřebním zboží
1.5
Ordinalistické pojetí užitku a optimum spotřebitele
1.6
Odvození funkce individuální poptávky pomocí indiferenční analýzy
1.7
Tržní poptávka a faktory ji ovlivňující
2.
Druhý okruh
2.1
Dynamizace modelů chování spotřebitele
2.2
Vliv změny cen statků a důchodu na rovnováhu spotřebitele
2.3
Praktický význam cenové, důchodové a křížové pružnosti poptávky
2.4
Faktor času v teorii chování spotřebitele - mezičasový výběr, preference a rozpočtové omezení v čase
3.
Třetí okruh
3.1
Teorie chování výrobce
3.2
Produkční funkce firmy v krátkém období, zákon klesajícího mezního produktu
3.3
Produkční funkce firmy v dlouhém období
3.4
Izokvantová analýza a optimum firmy při volbě vstupů, ekonomický region produkce
3.5
Teorie nákladů z ekonomického hlediska
3.6
Analýza nákladů, příjmů a zisku, rozdíl mezi účetním a ekonomickým pojetím nákladů
3.7
Dlouhodobé tendence vztahu nákladů a produktu - úspory z rozsahu
4.
Čtvrtý okruh
4.1
Teorie firmy v dokonale konkurenční tržní struktuře
4.2
Charakteristika a smysl modelu dokonalé konkurence
4.3
Krátkodobá a dlouhodobá rovnováha firmy
4.4
Nabídková funkce firmy a odvětví v krátkém a dlouhém období
4.5
Bod uzavření výroby
4.6
Efektivnost dokonalé konkurence
4.7
Dynamizace modelu – změny poptávky, nákladů a daní
4.8
Pavučinový teorém
5.
Pátý okruh
5.1
Teorie monopolní firmy
5.2
Příčiny vzniku monopolu
5.3
Příjmové a nákladové podmínky monopolu
5.4
Rovnováha monopolní firmy
5.5
Alternativní cíle monopolu
5.6
Dynamizace modelu
5.7
Přirozený monopol
5.8
Problém efektivnosti (neefektivnosti) monopolu
5.9
Teorie protimonopolní regulace a měření tržní síly
5.10
Cenová diskriminace
6.
Šestý okruh
6.1
Teorie firmy v oligopolní a monopolisticky konkurenční tržní struktuře
6.2
Charakteristika oligopolní a monopolisticky konkurenční tržní struktury
6.3
Modely chování oligopolních a monopolisticky konkurenčních firem
6.4
Nákladové a příjmové funkce firem v těchto tržních strukturách
6.5
Podmínky rovnováhy
6.6
Alternativní teorie firmy
7.
Sedmý okruh
7.1
Teorie trhu práce
7.2
Konkurenční trhy práce
7.3
Determinace individuální nabídky práce a poptávky po práci
7.4
Tržní nabídka a poptávka po práci
7.5
Rovnovážná mzda
7.6
Ekonomická renta
7.7
Efekt mzdové změny a mzdová (cenová) pružnost poptávky po práci
7.8
Nedokonale konkurenční trhy práce
7.9
Ekonomické zhodnocení politiky minimální zaručené mzdy
7.10
Ekonomické zhodnocení úlohy odborů na trhu práce
7.11
Monopson na trhu práce a mzdová diskriminace
7.12
Bilaterální monopol
8.
Osmý okruh
8.1
Teorie trhu kapitálu
8.2
Úloha trhu kapitálu (zapůjčitelných fondů) v ekonomice
8.3
Mezičasové rozhodování investora - kapitál, úspory, investice a úroková míra
8.4
Podstata úroku
8.5
Utváření poptávky po zapůjčitelných fondech; utváření nabídky zapůjčitelných fondů
8.6
Determinace úrokové míry a ceny finančních aktiv
8.7
Výnosy z držby finančních aktiv
8.8
Efektivnost investic a metody jejího hodnocení
8.9
Rozhodování v podmínkách rizika a nejistoty
8.10
Riziko a výnos
8.11
Použití indiferenční analýzy pro rozhodování za rizika
8.12
Snižování rizika
8.13
Teorie portfolia
8.14
Asymetrická informovanost, nepříznivý výběr a morální hazard
8.15
Signální chování
9.
Devátý okruh
9.1
Trţní selhání a úloha státu
9.2
Příčiny tržních selhání a jejich typy
9.3
Veřejné, smíšené a soukromé statky, stanovení optimálního množství veřejných statků
9.4
Externality a ekonomické způsoby jejich internalizace (Pigouova daň, Coaseho teorém, obchod s emisními poukázkami)
9.5
Teorie rozdělování produktu (národního důchodu)
9.6
Měření nerovnosti v rozdělení důchodů a bohatství ve společnosti
9.7
Úloha státu v procesu přerozdělování
9.8
Kritéria společenského blahobytu
9.9
Souvztažnost rovnosti, spravedlnosti a efektivnosti
10.
Desátý okruh
10.1
Teorie celkové mikroekonomické rovnováhy
10.2
Smysl a předpoklady modelu celkové rovnováhy
10.3
Efektivní spotřeba a výroba. Paretovo řešení celkové rovnováhy
10.4
Podmínky dosažení celkové rovnováhy
11.
Jedenáctý okruh
11.1
Teorie veřejné volby
11.2
Ekonomická analýza politiky
11.3
Ekonomický trh, politický trh
11.4
„Hráči“ na těchto trzích a jejich cíle
11.5
Mechanismus utváření kolektivních rozhodnutí
11.6
Typické případy z teorie veřejné volby – teorém středního voliče, logrolling, cyklický hlasovací paradox
11.7
Arrowův teorém
12.
Dvanáctý okruh
12.1
Determinace produktu
12.2
Determinace produktu v keynesovském výdajovém modelu
12.3
Logika a mechanika multiplikačních procesů
12.4
Determinace produktu v modelu AS-AD
12.5
Neoklasická a keynesovská analýza ekonomiky v modelu AS-AD
12.6
Determinace produktu v modelu IS-LM
12.7
Účinnost a neúčinnost monetární a fiskální politiky v modelu IS-LM, vytěsňovací efekt
13.
Třináctý okruh
13.1
Makroekonomická rovnováha v otevřené ekonomice
13.2
Model IS-LM s reálným devizovým kursem
13.3
Model IS-LM-BP
13.4
Obnovování rovnováhy v malé otevřené ekonomice
13.5
Srovnání účinnosti hospodářské politiky v uzavřené a otevřené ekonomice, v systému pevných a pružných měnových kursů
14.
Čtrnáctý okruh
14.1
Peníze a peněžní teorie
14.2
Úloha peněz v ekonomice
14.3
peněžní agregáty
14.4
Poptávka po penězích v klasické, Keynesově a monetaristické teorii
14.5
Exogenní a endogenní nabídka peněz
14.6
Rovnováha na trhu peněz a determinace úrokové sazby
14.7
Determinace peněžní zásoby v otevřené ekonomice
15.
Patnáctý okruh
15.1
Fiskální teorie
15.2
Keynesovské pojetí veřejných financí
15.3
Fiskální federalizmus
15.4
Fiskální politika v jednoduchém keynesovském výdajovém modelu
15.5
Cyklický a strukturální deficit
15.6
Vytěsňovací efekt
15.7
Veřejný dluh a jeho břemeno
15.8
Alternativní fiskální teorie (neoklasická, ricardovské ekvivalence)
16.
Šestnáctý okruh
16.1
Teorie nezaměstnanosti a inflace
16.2
Měření nezaměstnanosti a její typy
16.3
Příčiny a důsledky nezaměstnanosti
16.4
Měření inflace a její typy
16.5
Příčiny a důsledky inflace
16.6
Inflační očekávání a časová struktura úrokových sazeb (analýza v modelu IS-LM)
16.7
Náklady inflace a nezaměstnanosti
16.8
Phillipsova křivka a koncepce NAIRU
16.9
Taylorova křivka
17.
Sedmnáctý okruh
17.1
Teorie ekonomického růstu a makroekonomických fluktuací
17.2
Zdroje ekonomického růstu
17.3
Produkční funkce a růstové účetnictví
17.4
Keynesovský model Harroda a Domara
17.5
Solowův – Swanův model
17.6
Nová teorie růstu
17.7
Sociálně historické modely ekonomického rozvoje
17.8
Model ekonomického cyklu s multiplikátorem a akcelerátorem
17.9
Ekonomický cyklus v pojetí monetaristů a nové klasické makroekonomie
17.10
Cyklus v pojetí nového keynesovství
18.
Osmnáctý okruh
18.1
Mezinárodní dělba práce a ekonomická integrace
18.2
Nabídkové a poptávkové teorie zahraničního obchodu
18.3
Směnné poměry
18.4
Grafická analýza vlivu cel a kvót
18.5
Teorie mezinárodní ekonomické integrace, její formy a stupně
19.
Devatenáctý okruh
19.1
Ekonomické myšlení do vzniku klasické školy
19.2
Ekonomické myšlení ve starověku (Xenofón, Platón, Aristoteles)
19.3
Středověké ekonomické myšlení (T. Akvinský a scholastika)
19.4
Rozdíly raného a pozdního období merkantilismu
19.5
Fyziokraté
20.
Dvacátý okruh
20.1
Klasické a neoklasické ekonomické učení
20.2
Klasická škola politické ekonomie
20.3
Hospodářský liberalismus
20.4
Teorie hodnoty a ceny ekonomů klasické školy
20.5
Neoklasická ekonomie
20.6
Marginální analýza
20.7
Teorie užitku rakouské školy
20.8
Teorie dílčí rovnováhy A. Marshalla a teorie všeobecné ekonomické rovnováhy L. Walrase
20.9
Monetarismus
20.10
Nová klasická makroekonomie
20.11
Ekonomie strany nabídky
20.12
Hypotéza racionálních očekávání
21.
Dvacátý první okruh
21.1
Keynesovská makroekonomie
21.2
Makroekonomická teorie J. M. Keynese
21.3
Teorie nedobrovolné nezaměstnanosti, efektivní poptávka
21.4
Spotřeba, úspory a investice
21.5
Keynesova teorie úroku a peněz
21.6
Vývoj keynesovské teorie od 2. světové války do současnosti
21.7
Hlavní rysy neokeynesovství, postkeynesovství, nového keynesovství a jejich vzájemné rozdíly
22.
Dvacátý druhý okruh
22.1
České ekonomické myšlení
22.2
Vývoj českého ekonomického myšlení do vzniku Československa
22.3
České ekonomické myšlení mezi dvěma světovými válkami a jeho dominantní rysy
22.4
Charakter českého ekonomického myšlení v poválečném období – fáze a jejich typické rysy
22.5
Představitelé českého ekonomického (teoretického) myšlení


Úryvek

„Vliv změny cen statků a důchodu na rovnováhu spotřebitele. Faktor času v teorii chování spotřebitele. Mezičasový výběr, preference a pružnosti v čase. Úspory

Předpoklady:
- zkoumáme vliv faktorů na spotřebu dvou statků
- předpokládáme, že oba statky jsou žádoucí (statky s pozitivní preferencí)
- analyzujeme vliv jednotlivých faktorů na poptávané množství
- analyzujeme změnu jednoho faktoru, ostatní považujeme za konstantní
- předpokládáme, že se spotřebitel chová racionálně

Vliv změny důchodu spotřebitele na rovnováhu spotřebitele

Zkoumáme situaci, kdy se změní pouze důchod spotřebitele, ceny statků a ostatní faktory považujeme za konstantní. S růstem důchodu se mění i optimální kombinace statků a tedy spotřebovávané množství obou statků. Tento fakt znázorňujeme pomocí indiferenční analýzy. Změna důchodu vede k posunu linie rozpočtu – mění se množství statků X a Y, které může spotřebitel koupit. Poměr cen se nemění, linie rozpočtu odpovídající různým úrovním důchodu jsou rovnoběžné. To znamená, že směrnice všech linii rozpočtu = mezní míra substituce ve směně (MRSE) je stejná. V bodě optima zůstává stejná i mezní míra substituce ve spotřebě (MRSC). Změna důchodu však vede ke změně optimální kombinaci statků X a Y, mění se i úroveň užitku.

Pokud spojíme body optima (E1, E2 a E3) odpovídající jednotlivým úrovním důchodu získáme důchodovou spotřební křivku (ICC – Income Comsumption Curve). Alternativně taky důchodovou stezku expanze (IEP- Income Eexpansion Path) – při rostoucím důchodu.

Důchodová spotřební křivka

Def.: Důchodová spotřební křivka (ICC) je souborem kombinací dvou statků, při nichž spotřebitel maximalizuje užitek při různých úrovních důchodu (za jinak neměnných okolností – ceteris paribus).


(graf)

Pokud znázorníme optimální kombinace dvou statků při různé úrovní důchodu, zjistíme, že reakce spotřebitele se u různých statků liší: jiná reakce bude u základních potravin a jiná např. u kultury. Proto z hlediska vlivu důchodu musíme brát v úvahu a rozlišovat normální a méněcenné statky.
U normálních statků - s růstem důchodu zvyšuje i nakupované množství.
Jde-li o méněcenné statky (inferiorní) - pak s růstem důchodu nakupované (spotřebovávané) množství klesá. (viz. základy mikroekonomie).

Tato skutečnost (o který statek se jedná) ovlivňuje křivku ICC: (zkoumáme charakter statku X):
U normálních statků (které ještě dělíme na nezbytné a luxusní) při zvýšení důchodu roste nakupované množství X. Jak vypadá křivka ICC když se jedná o:
- nezbytný statek: nakupované množství X roste pomaleji než důchod spotřebitele, ICC je konvexní,
- luxusní statek: nakupované množství X roste rychleji než důchod spotřebitele, ICC je konkávní,

U statků méněcenných X (inferiorních) jeho spotřeba klesá s růstem důchodu, ICC má severozápadní směr, tzn. přibližuje se k ose Y.

!! Změna důchodu ovlivní samozřejmě nakupované množství obou statků. Záleží vždy na tom jaký charakter má statek X a jaký charakter má statek Y. Podle toho bude vypadat důchodová křivka ICC.!!

Na ICC je konstantní poměr cen statků, při jeho změně se mění vzhled ICC. Vzhledem k tomu, že MRSE a MRSC se nemění je ICC množinou bodů se stejnou mezní mírou substituce. Se změnou poměru cen se ICC posouvá (zase je třeba vědět jakého charakteru jsou statky): u obou normálních statků, se s poklesem ceny statku X posune ICC doprava a naopak s růstem ceny X se posune doleva. Totéž funguje u změny ceny statku Y.

(graf)


Engelova křivka
Engelova křivka (EC) nám vyjadřuje závislost mezi celkovým důchodem a nakupovaným množstvím určitého statku. Tento vztah znázorňujeme v grafu odvozeném od indiferenční analýzy a ICC. Na ose x je důchod spotřebitele (I) a na ose y je množství určitého statku. Při odvození bereme v úvahu statek X, který nanášíme na osu y.

(graf)


Tvar Engelovy křivky závisí jako u ICC na charakteru statků:

U normálních statků je Engelova křivka rostoucí (má kladnou směrnici) avšak:
- u nezbytného statku je Engelova křivka konkávní
- u luxusního statku je Engelova křivka konvexní

U méněcenného statku je Engelova křivka klesající, jelikož spotřeba klesá s rostoucím důchodem, křivka má zápornou směrnici.

Engelova výdajová křivka
Pokud bychom zkoumali závislost výdajů spotřebitele na nákup statku (tedy Px*X) na důchodu spotřebitele použijeme Engelovu výdajovou křivku. Závislost znázorníme graficky v grafu s linií 45°, což je situace kdy je celý příjem spotřebitele vynaložen na nákup statku X. Tato linie je tedy horní hranicí Engelovy výdajové křivky. Ze vztahu linie 45° a Engelovy výdajové křivky můžeme posoudit podíl výdajů na statek X na celkových výdajích spotřebitele.“

Poznámka

Práce obsahuje velké množství tabulek, grafů a schémat. Čistý text dosahuje cca 397 stran.
Poslední část textu je vložena jako formulář. Z tohoto důvodu byla ponechána v původním formátu. Seznam jednotlivých okruhů je ve formátu AdobeAcrobat (*.pdf).

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19755
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse