Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Mgr. SZZk > > Vypracované státnicové otázky (SZZk) z hospodářské politiky (Ing.) pro rok 2008, 2009 a 2010

Vypracované státnicové otázky (SZZk) z hospodářské politiky (Ing.) pro rok 2008, 2009 a 2010

Kategorie: Hospodářská politika

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta, Ostrava 1

Charakteristika: Soubor obsahuje podrobně vypracované otázky k inženýrským státnicím z okruhu hospodářské politiky. Zpracování je podle okruhů z ekonomické fakulty VŠB - TU Ostrava. Obsahuje tři různé verze za roky 2008, 2009 a 2010. Kromě vypracovaných otázek ke státnicím poskytuje tento materiál ucelený přehled o hospodářské politice pro bakalářské a magisterské studium.

Obsah

1.
Vývoj názorů na funkci státu v ekonomice
1.1
Základy hospodářské politiky
1.2
Liberální a intervencionistická hospodářská politika
1.3
Institucionální prostředí hospodářské politiky
1.4
Cíle, nositelé a nástroje hospodářské politiky
1.5
Vztah mezi cíli a vztah mezi cíli a nástroji hospodářské politiky
1.6
Účinnost hospodářské politiky
2.
Koordinace ekonomiky
2.1
Systém dědičného přinucení
2.2
Systém tržně-cenový
2.3
Systém organizačně-příkazový
2.4
Teorie třetí cesty
2.5
Úloha informací v hospodářské politice
2.6
Zájmové skupiny, lobbying, neziskové organizace
2.7
Možnosti a meze hospodářské politiky
2.8
Despotická, anarchická a demokratická společnost a hospodářská politika
3.
Stabilizační politika
3.1
Její podstata, cíle a nástroje
3.2
Úloha fiskální a monetární politiky při stabilizaci ekonomiky, jejich koordinace
3.3
Kynesiánská a monetaristická koncepce stabpol
3.4
Nová klasická a nová keynesiánská ekonomie a stabpol
3.5
Alternativy stabpol – ztrátová funkce centrální banky
3.6
Optimalizační problém centrální banky
3.7
Možnosti stabpol a situace v ČR
4.
Prorůstová hospodářská politika – její podstata, cíle a nástroje
4.1
Potenciální produkt a jeho růst
4.2
Faktory a zdroje ekonomického růstu
4.3
Využití teorií růstu k formulaci konkrétních doporučení tvůrcům hospodářské politiky 4.4 Prorůstová politika v ČR
4.5
Konkurenceschopnost ekonomiky a její měření
5.
Indikativní plánování a jeho praktická aplikace na příkladu hospodářské politiky Japonska a Francie
5.1
Využití imperativního plánování v hospodářské politice Německa
5.2
Poválečná hospodářská politika Německa.
5.3
Analýza typických schémat využívaných tvůrci hospodářské politiky
6.
Cíle měnové politiky - verze pro rok 2008
6.1
Nástroje měnové politiky
6.2
Cenová stabilita
6.3
Cílování inflace
6.
Hospodářská politika USA od New Dealu po současnost - verze pro rok 2010
6.1
Hospodářská politika od konce 2. světové války do současnosti ve Velké Británii a Švédsku.
6.2
Analýza typických schémat využívaných tvůrci hospodářské politiky
7.
Podstata a cíle fiskální politiky
7.1
Nástroje a mechanismus jejich působení
7.2
Stabilizační funkce fiskální politiky
7.3
Fiskální brzda, princip stop-go
7.4
Způsoby financování vládních aktivit
7.5
Deficitní financování
7.6
Vyrovnanost rozpočtu a jeho varianty
8.
Měnová politika – její cíle a přímé a nepřímé nástroje
8.1
Operace na volném trhu, jejich mechanismus a základní typy
8.2
Diskontní nástroje
8.3
Povinné minimální rezervy
8.4
Kurzové intervence
8.5
Praxe v České republice
9.
Centrální banka a její funkce
9.1
Transmisní mechanismy měnové politiky
9.2
Cílování inflace a jejich mechanismy
9.3
Důvody zavedení
9.4
Stanovení cíle
9.5
Výhody a nevýhody
9.6
Role inflačních očekávání
9.7
Cílování inflace v ČR
9.8
Transmisní mechanismus
9.9
Časová zpoždění
9.10
Horizont měnové politiky
9.11
Inflační cíle
9.12
Inflační prognózy
10.
Vnější hospodářská politika
10.1
Její zásady, cíle a nástroje
10.2
Mechanismus jejich působení
10.3
Liberální versus protekcionistická obchodní politika
10.4
Dosahování vnitřní a vnější rovnováhy hospodářskou politikou
10.5
Varianty řešení vnější ekonomické nerovnováhy České republiky
11.
Strukturální politika – její pojetí, cíle a nástroje
11.1
Tradiční strategie strukturální politiky a její slabá místa
11.2
Proces strukturálních změn a hlavní faktory těchto změn
11.3
Strukturální krize
11.4
Nové směry strukturální politiky
11.5
Strukturální politika v EU
12.
Politika ochrany hospodářské soutěže
12.1
Její teoretická východiska, nástroje, cíle a nositelé
12.2
Příčiny a formy omezení konkurence a možnosti její nápravy
12.3
Zneužívání dominantního postavení
12.4
Kartelové dohody a fúze
12.5
Cenová regulace a cenový dohled
12.6
Veřejná podpora
12.7
Státní regulace monopolů
12.8
Politika ochrany hospodářské soutěže v EU
12.9
Ochrana spotřebitele v EU
13.
Sociální politika, její pojetí a funkce ve společnosti
13.1
Vztah hospodářské a sociální politiky
13.2
Základní principy sociální politiky
13.3
Chudoba a její měření
13.4
Nástroje, strategie a efektivnost sociální politiky
13.5
Základní sociální doktríny
13.6
Problém příjemců a nositelů sociální politiky
13.7
Sociální politika EU
14.
Politika zaměstnanosti jako jeden z nástrojů hospodářské politiky
14.1
Definice, cíle, pojetí, členění a hodnocení
14.2
Nástroje politiky zaměstnanosti uplatňované ve vyspělých ekonomikách
14.3
Politika zaměstnanosti v ČR – definice, cíle a obsah
14.4
Charakteristika uplatňovaných nástrojů pasivní a aktivní politiky zaměstnanosti
14.5
Realizace Evropské strategie zaměstnanosti v ČR
15.
Finanční politika a její vymezení
15.1
Definice nástrojů a cílů finanční politiky
15.2
Finanční politika v rámci hospodářské politiky
15.3
Rozpočtová, daňová, celní a devizová politika
15.4
Prameny právní úpravy finanční politiky
15.5
Finanční aspekt hospodářské politiky
15.6
Finanční politika – definice, cíle, nástroje
15.7
Zásady a teoretické zdroje
15.8
Širší pojetí finanční politiky
15.9
Základy měnové a devizové politiky jako součásti finanční politiky
15.10
Nástroje finanční politiky
15.11
Stručný úvod do finanční práva a finanční kontroly
16.
Trh práce v ČR a systém služeb zaměstnanosti
16.1
Charakteristika vývoje trhu práce v 90. letech a v současnosti
16.2
Faktory ovlivňující úroveň zaměstnanosti a nezaměstnanosti v tomto období a v současnosti
16.3
Regionální diference na trhu práce
16.4
Působení Ministerstva práce a sociálních věcí, úřadů práce a dalších institucí na českém trhu práce
17.
Charakteristika regionální politiky, její pojetí a cíle- verze 2010,2008
17.1
Motivy existence regpol
17.2
Nástroje regpol
17.3
Souvislosti monetární, fiskální a vnější HP s politikou regionální
17.4
Tradiční a současná regionální politika
17.5
Regionální politika EU
17.
Světové energetické zdroje - verze 2009
17.1
Energetická politika EU a ČR
17.2
Vliv produkce a spotřeby energetických zdrojů na ekonomické a politické postavení země
17.3
Enviromentální otázky energetické politiky
17.4
Kjótský protokol
17.5
Emisní povolenky
18.
Proexportní politika – základní zásady, nástroje a cíle
18.1
Postavení proexportní politiky v rámci zahraničně-obchodní politiky
18.2
Obecná analýza a rozbor situace ČR po vstupu do EU
18.3
Instituce proexportní politiky ČR
18.4
Investiční pobídky a úloha CzechInvestu
19.
Systémové změny hospodářství v tranzitivních a rozvojových ekonomikách - verze 2010,2008
19.1
Washingtonský konsensus
19.2
Metody transformace
19.3
Aktuální problémy hospodářské politiky ČR
19.4
Problematika udržitelnosti daňového systému
19.5
Alternativní koncept rovné daně
19.6
Problematika udržitelnosti důchodového a sociálního systému
19.7
Alternativa rovné sociální dávky
19.
Základní transformační strategie a její alternativy - verze 2009
19.1
Transformační proces v ČR - výchozí stav, průběh, pozitiva a negativa
19.2
Vliv zvolené transformační strategie na praktickou realizaci hospodářské politiky zemí
SVE
19.3
Problémy současné hospodářské politiky těchto zemí v souvislosti plnění maastrichtských kritérií
20.
Hospodářská politika ČR první poloviny 90. let
20.1
Příčiny a důsledky ekonomického vývoje v roce 1997
20.2
Změny hospodářské politiky po roce 1997
20.3.
Aktuální problémy české ekonomiky
20.4
Vývoj veřejných financí
20.5
Problematika mandatorních výdajů
20.6
Reforma veřejných financí
20.7
Důchodová reforma
20.8
Deficity mimorozpočtových fondů a institucí
21.
Prohlubování integračního vývoje od celní unie EHS k jednotnému vnitřnímu trhu ES
21.1
Hospodářskopolitická opatření potřebná k jeho fungování
21.2
Společné politiky EU v hospodářské oblasti
21.3
Etapy formování Evropské hospodářské a měnové unie (EMU)
21.4
Předpoklady jejího vzniku
21.5
Společná měnová politika
21.6
Orgány EMU a jejich fungování
21.7
Spolupráce v oblasti fiskální a daňové politiky v EU

Úryvek

"Politika ochrany hospodářské soutěže vychází z poznání, že dokonalá konkurence je nejlepším možným řešením koordinace činností v ekonomice a usiluje o zvýšení konkurenčnosti tržního prostředí. Vedle dokonalé konkurence existují další typy tržních struktur: monopol, oligopol, monopolistická konkurence. Hlavním cílem POHS je zajistit co nejdokonalejší podmínky pro fungování tržního mechanismu.

Nástroje politiky hospodářské soutěže
Politika na ochranu hospodářské soutěže se ve vyspělých zemích opírá o platnou legislativu (v ČR je to zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže) a příslušný institucionální rámec (v ČR Úřad na ochranu hospodářské soutěže). Mezi nástroje politiky hospodářské soutěže můžeme zařadit:
1) dozor nad zneužitím dominantní pozice na trhu – podle české legislativy má dominantní postavení na trhu podnik nebo společně více konkurentů, (společná dominance), kterým umožňuje jejich tržní síla chovat se ve značné míře nezávisle na jiných firmách nebo spotřebitelích;
2) kontrola fúzí – při zkoumání dopadů spojení na soutěž v podmínkách ČR jsou jednotlivé případy posuzovány individuálně a jsou brány v úvahu všechny dopady případného spojení. Proto je třeba precizně vymezit relevantní trh, jeho očekávaný vývoj, možnosti vstupu potenciálních konkurentů na daný trh apod.;
3) deregulace – odstraňuje přílišnou regulaci státu v některých oblastech; je založena na poznání, že regulační zásahy mnohdy vedou k posílení monopolní struktury v ekonomice především bráněním vstupu do odvětví;
4) opatření proti nekalé soutěži – většinou se jedná o soudní řízení (prostřednictvím soudu zamezit určitému jednání, požádat o zveřejnění omluvy, žádat o přiměřenou finanční náhradu atd.).

Teoretické přístupy k politice ochrany hospodářské soutěže
V průběhu formování ekonomických vztahů se utvářely různé teoretické koncepce, které jsou rozdílné jak z hlediska východisek, tak z hlediska předpokladů fungování ekonomické reality. Proto vyspělé země opírají antimonopolní politiku o více teoretických koncepcí.
1) Pojetí vycházející z dokonalé konkurence – klasická ekonomická škola; charakteristika DK: velký počet nabízejících a poptávajících, cena je utvářena prostřednictvím nabídky a poptávky a všechny ekonomické subjekty ji přijímají jako danou, homogenní produkt, dokonalá informovanost jak nabízejících, tak poptávajících, neexistují bariéry vstupu do odvětví, jednotlivý výrobci mohou docílit zisků pouze snižováním svých nákladů.
Kritika – pojetí tohoto konkurenčního prostředí je vzdáleno ekonomické realitě, proto se v dnešní realitě stává pouze učebnicovým modelem;

2) Pojetí funkceschopné konkurence – vzniklo jako reakce na pojetí DK; konkurenční situaci popisují tři kritéria: a) kritérium tržní struktury (počet a velikost poptávajících a nabízejících, stupeň diferenciace produktu, transparentnost trhu atd.); b) kritérium tržního chování (jednání firem na trhu, stanovení výše cen a objemu produkce, síla reklamy atd.); c) kritérium tržního výkonu (vztah mezi cenami, náklady, zisky a jejich souhrnný dopad na ekonomickou efektivnost převážně z hlediska uspokojování potřeb spotřebitelů).
Poté se provádí srovnávací testy. Pokud jsou zásadní funkce trhu ohroženy, provádí se nezbytná opatření na obnovu či oživení konkurenčního prostředí.
Kritika – velký počet kritérií (nedají se exaktně určit) a výhrady týkající se předpokládané kauzality vztahu struktura-chování-výkon (nebyla jednoznačně prokázána a může existovat i obráceně).

3) Optimální intenzita konkurence – toto pojetí je založeno na předpokladu, že intenzita konkurence je dána vztahem mezi tržní strukturou a tržní nedokonalostí a roste s klesajícím počtem konkurentů a s nižší diferenciací produktu, autor koncepce především E. Katzenbach. Za optimální intenzitu hospodářské soutěže je považována soutěž v širokém oligopolu, kde je velký počet firem, diferencovaný produkt, a kde nedochází ke smlouvám a dohodám mezi jednotlivými firmami o cenách, objemu produkce, prodejních podmínkách apod. Za tímto účelem je třeba monopolistický trh převést na trh širokého oligopolu (podporou prostř. různých kooperativních smluv mezi podniky), v širokém oligopolu kontrolovat dohody mezi podniky (cíl: zamezení vzniku úzkého oligopolu) a u úzkého oligopolu podporovat vstup dalších firem na trh (cíl: převedení na trh širokého oligopolu).
Kritika – značně zjednodušující tvrzení o závislosti intenzity soutěže na formě trhu. Pozn.: Tato koncepce spolu s koncepcí Chicagské školy má velký význam – praktická POHS umožňuje z makroekonomického hlediska dosahovat relativně nejvyšší ekonomické efektivnosti.

4) Svoboda konkurence – vychází z teorie Freiburské školy a je založena na přesvědčení, že svobodu konkurence je možno vymezit jako svobodu jednání a rozhodování ekonomických subjektů. Těmto požadavkům odpovídá ekonomika fungující v podmínkách monopolistické konkurence. Autoři této koncepce (W. Eucken, F. Boehm aj.) požadují silnou „ruku“ státu při ovlivňování tržního prostředí (např. prostř. přirozeného monopolu, administrativní regulace, lobbyistické skupiny aj.).
Kritika – nejasné vymezení a definování pojmu „svobodná konkurence“ (obtížně použitelný pro praktické použití), nejasné vymezení odvětví, vztah mezi „svobodou konkurence“ a efektivním ekonomickým výsledkem."

Poznámka

Soubor otázek z Technické univerzity v Ostravě, z Ekonomické fakulty. Otázka č. 5, 6, 18,21 pro rok 2010 je ve slovenštině. Za každou vypracovanou otázkou následuje seznam použitých zdrojů. Práce obsahuje 3 soubory ve formátu MS Word (verze otázek 2010, 2009, 2008) a 1 dokument ve formátu Adobe Reader (*pdf), který nabízí zadání okruhu otázek ke státnicím. Součástí textu je nepřeberné množství tabulek, schémat a obrázků. Čistý text dosahuje cca 396 stran. Žádná z verzí nenabízí komplet 21 otázek.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19756
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse