Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Vyřazení dlouhodobého majetku

Vyřazení dlouhodobého majetku


Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní téma do účetnictví - vyřazení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku obsahuje základní teorii k tématu a to nejdůležitější účtování při vyřazení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.

Obsah

1.
Vymezení DM
2.
Evidence DHM
3.
Oceňování DHM
4.
Technické zhodnocení DM
5.
Vyřazení DM

Úryvek

"1. LIKVIDACE DM
- k likvidaci DM dochází v důsl. jeho opotřebení, velké poruchovosti, velké tech. zaostalosti, v důsledku poškození,…
a) likvidace v důsledku opotřebení - dokladem je vyřizovací protokol
- ZC zlikvidovaného DM v důsledku opotřebení je daňově uznatelným nákladem v plné výši
022 Samostatné movité věci 082 Oprávky k SMV 551 Odpisy NIM a HIM
vyřazení (zápis o vyřazení) doúčtování zůstatkové ceny
=
b) likvidace v důsledku manka a škody
- ZC zlikvidovaného majetku v důsledku poškození je daňově uznatelným nákladem do výše náhrady.
- Výjimkou, kdy zůstatková cena je daňově uznatelná v plné výši, jsou škody vzniklé v důsledku živelních pohrom, a škody způsobené neznámým pachatelem

022 Samostatné movité věci 082 Oprávky k SMV 549,582 Manka a škody
vyřazení (zápis o vyřazení) doúčtování zůstatkové ceny
Při vyřazení se předepsané náhrady zaúčtují do výnosů ( 648.ostatní provozní výnosy/688.ostatní mimořádné výnosy) se souvztažným zápisem na vrub účtu 378.jiné provozní pohledávky/335.pohledávky za zaměstnanci
Pohledávka za zaměstnanci 335/648,688
Nepotvrzená náhrada od pojišťovny 388/648,688
Potvrzená náhrada od pojišťovny 378/648
Při fyzické likvidaci (opotřebení, škoda) vznikají často další náklady (např. demontáž) a výnosy (použitelný materiál převzatý do skladu, tržby za vyřazený dlouhodobý majetek předaný do sběru). Náklady se účtují podle své povahy na vrub (MD) příslušných účtů účtové třídy 5.. Náklady a výnosy ve prospěch (D) příslušných účtů účtové třídy 6.. Výnosy:
1. demontáž – provedena dodavatelsky, hotově, ve vl. režii
je to pro podnik náklad
dodavatelsky 548/321
(škoda) 582/321
hotově 548/211
(škoda) 582/211
ve vl. režii 548/622
(škoda) 582/622
2. použitelné součástky 112/648 (opotřebení)
112/688 (škody)
3. prodej do sběru 211/648 (opotřebení)
211/688 (škody)
4. odvod již vyřazeného INV maj. 548/321 (211)
582/321 (211)
2. PRODEJ DM
- sjednaná kupní cena se zahrne do zdanitelných výnosů – ve prospěch účtu 641-tržby z prodeje DM. Současně se musí zaúčtovat vyřazení DM z evidence. Pokud není prodaný DM zcela odepsán, musí se zaúčtovat ZC do nákladů (541-ZC prodaného DM)
-Zůstatková cena z hlediska ZDP:
- důležité – zda ZC je daňově uznatelným nebo neuznatelným nákladem
- u majetku který se neodpisuje (např. pozemky) – ZC prodaného majetku lze zahrnout do daňových nákl. Pouze do výše příjmů z prodeje
- u prodeje ostatního DM – ZC plně daňově uznatelná
641 Tržby z prod. DM 311 Odb., 335 Pohl. za zaměstnanci
1. prodejní cena
343 DPH


022 Samostatné movité věci 082 Oprávky k SMV 541 ZC prodaného DM
2 vyřazení z evidence (zápis o vyřazení) 3 doúčtování zůstatkové ceny
(v pořizovací ceně)
- Porovnání účtů 541 a 641 – rozdíl je zisk nebo ztráta.

3. DAROVÁNÍ DM
- při darování se ZC zaúčtuje do nákladů – 543-Dary
- dárce (plátce DPH) musí odvést DPH finančnímu úřadu, které zvyšuje náklady
- dokladem je darovací smlouva
- ZC darovaného majetku není daňově uznatelným nákladem ( za určitých podmínek může být odčitatelnou položkou od základu daně v daň. Přiznání)
022 Samostatné movité věci 082 Oprávky k SMV 543 Dary

2.vyřazení z evidence (zápis o vyřazení) 1.doúčtování zůstatkové ceny
(hodnota daru včetně daně)
343 DPH

4. PŘEŘAZENÍ MAJETKU DO OSOBNÍHO UŽÍVÁNÍ

- při vyřazení DM z podnikání do os. Užívání musí podnikatel (plátce DPH) odvést daň z přidané hodnoty (výjimkou je osobní automobil, u kt. Nelze uplatnit nárok na odpočet DPH)
- ZC není daňovým nákladem, ale představuje snížení kapitálu na účtě 491"

Poznámka

OAVM, Práce obsahuje tabulky a schémata o rozsahu cca 2 stran.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5370b849d9256.zip (22 kB)
Nezabalený formát:
x5370b849d9256.doc (94 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse