Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Výrobní činnost podniku, racionalizace

Výrobní činnost podniku, racionalizace


Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se skládá ze dvou hlavních částí. První se zabývá výrobní činností podniku a reprodukcí. Blíže se zabývá také ukazateli výroby objemu produkce. Druhá část je pak věnována racionalizační činnosti podniku a jejím cílům. Zde naleznete následující část textu Produktivita práce a pracnost.

Obsah

1.
Výroba
2.
Reprodukce
2.1
Prostá
2.2
Rozšířená
2.3
Zúžená
3.
Struktura výroby
4.
Ukazatelé výroby
4.1
Naturální ukazatelé objemu produkce
4.2
Hodnotové ukazatele objemu produkce
4.2.1
Hrubá výroba
4.2.2
Čistá výroba
5.
Výrobní proces
6.
Racionalizační činnost podniku
6.1
Racionalizace
6.1.1
Cíle
6.1.2
Vnitropodniková racionalizace

Úryvek

„Výrobní činnost podniku, racionalizace
Výroba a reprodukce
Výroba (výrobní činnost) podniku spočívá v přeměně výrobních faktorů tzv. vstupů (input) ve výrobky tzv. výstupy (output). Cílem výroby je uspokojovat reálné potřeby obyvatelstva, výroba se tedy má podřídit potřebám a podnik má vyrábět to, co se žádá. Výroba a nabídka nových výrobků by měla rozvíjet potřeby a požadavky spotřebitelů.
Trvalé uspokojování našich potřeb je jedině možné za předpokladu neustálého procesu obnovy neboli reprodukce výroby, rozdělování a směny.
Prostá reprodukce – opakování výroby na úrovni předchozího období.
Rozšířená reprodukce – růst výroby materiálových statků.
Zúžená reprodukce – pokles výroby materiálových statků.
Struktura výroby
Výroba je členěna na hlavní výrobu (její výrobky tvoří hlavní náplň výroby podniku), vedlejší výrobu (výroba polotovarů, náhradních dílů), doplňkovou výrobu (využití a zpracování odpadu z hlavní a vedlejší výroby, využití volné kapacity) a přidruženou výrobu (obvykle se od předcházejících liší charakterem výroby). Kromě základních výrobních procesů probíhá v podniku řada pomocných procesů (údržba strojů a budov) a obslužných procesů (skladování, doprava, balení, kontrola).
Ukazatele výroby
a) Naturální ukazatele objemu produkce
Objem produkce je vyjádřen množstvím vyrobených výrobků v naturálních (fyzických) jednotkách. Takové vyjadřování objemu produkce je vhodné, neboť dobře vystihuje množství užitných hodnot, avšak jejich použití závisí na stejnorodosti produkce a většinou nepostihuje otázku její kvality a užitečnosti. Výjimkou je přepočet naturálních jednotek na určitý ekvivalent. Typický příklad najdeme v oblasti surovinového průmyslu. Kde různé druhy paliv nebo i stejný druh paliv různé kvality přepočítáváme na tepelné jednotky (joule – J, kilojoule – kJ, megajoule – MJ). Množství paliva lze také vyjádřit v tunách měrného paliva, kde se různé druhy paliv převádějí na uhlí se stanovenou výhřevností 29,3*103 kJ/kg.

b) Hodnotové ukazatele objemu produkce
Hrubá výroba (value of output, Bruttoproduktionswert) je ukazatel celkového výsledku podnikové činnosti. Zahrnuje hodnotu realizované produkce, k níž se připočítává přírůstek nebo z níž se odpočítává úbytek zásob hotových výrobků a nedokončené výroby, který během vykazovaného období nastal. Dále se do tohoto ukazatele započítává hmotný investiční majetek vyrobený v podniku a určený pro vlastní spotřebu (aktivace).
Čistá výroba (value added, Nettoproduktionswert) – ukazatel vlastní zásluhy podniku při vytváření nových hodnot. Čistá výroba podniku je celkový výsledek podnikové činnosti očištěný od všeho, čím k němu přispěli zvenku dodavatelé surovin, energie a různých služeb.“

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_pekx0016.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Vyrobni_cinnost_podniku.doc (41 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse