Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vývoj lingvistiky v letech 1969 - 1989

Vývoj lingvistiky v letech 1969 - 1989

Kategorie: Nauky o českém jazyce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce popisuje vývoj lingvistických disciplín ve světě i u nás v rozmezí let 1969-89. Důraz je kladen na upouštění od strukturalismu a nejazykových vědních oborů na lingvistiku.

Obsah

1.
Vývoj lingvistiky ve světě
1.2
Komunikačně-pragmatický obrat
1.2.1
Pragmalingvistika a teorie řečové činnosti
1.2.2
Textová lingvistika
1.2.3
Sociolingvistika
1.2.4
Psycholingvistika
2.
Vývoj lingvistiky u nás
2.1
Ideologie v lingvistice
2.3.
Komunikačně-pragmatický obrat v české lingvistice
2.1
Práce českých lingvistů
2.2
Sborníky a slovníky
2.2.1
Onomastika
2.3.2
Neologismy
2.3.3
Frazeologie, Idiomatika
2.3.4
Lexikologie
3.
Závěr

Úryvek

“ 1.2 Komunikačně-pragmatický obrat

Období nám vymezené začíná důležitou událostí, která se nazývá komunikačně-pragmatický obrat. Souvisí s tím, že se lingvistika dosud zabývala systémovými jevy přirozeného jazyka (langue), avšak programově se nezabývala spontánními mluvenými projevy (parole). Komunikačně-pragmatický obrat vedl právě k odklonu od této čistě systémové lingvistiky a k rozšíření předmětné oblasti jazykovědy spjaté s komunikační orientací, což mělo vliv na vznik nových disciplín, jako jsou pragmalingvistika, textová lingvistika, teorie řečové činnosti, socilonigvistika, psycholingvistika aj. Vznik některých disciplín a jejich činnost v 70. a 80. letech popisujeme níže.

1.2.1 Pragmalingvistika a teorie řečové činnosti

Stále více lingvistů i psychologů začíná kritizovat Chomeského za to, že ve své generativní mluvnici pracuje s izolovanými větami a že při jejich analýze nebere v úvahu některé faktory, které jsou pro sdělovací funkci důležité. Začalo se upozorňovat na to, že výpověď je charakterizována i na základě různých mimojazykových údajů, jako jsou především situace, v níž se výpověď realizuje, předcházející slovní kontext, posluchačovy znalosti mluvčího a tématu rozhovoru, počet jednotlivých účastníků, způsob komunikace apod. Tyto mimojazykové údaje byly postupně označeny jako pragmatické faktory a začala se rozvíjet tzv. pragmalingvistika, která zdůrazňovala význam těchto faktorů a začala je systematicky studovat.
Teorie řečové činnosti (teorie mluvních aktů) a pragmalingvistika mají k sobě velmi blízko, neboť se zabývají komunikačním procesem v celé jeho šíři, i když někdy přeceňují vliv mimojazykových faktorů dorozumívacího procesu na úkor faktorů systémově jazykových.
Mluvní akt byl v dřívějších dobách chápán jako synonymum ke slovu mluva, parole a který byl považován za sekundární a byl částečně vyloučen z předmětné oblasti jazykovědy. V teorii mluvních aktů je termín „mluvní akt“ vzhledem k systémovému pojetí primární, je chápán v rámci jednání a zařazen tak do širších souvislostí činnosti. Základní otázka této teorie zní: Co děláme když mluvíme a jak tímto způsobem přimějeme někoho jiného k tomu, aby něco vykonal. Z toho plyne přesvědčení, že přirozený jazyk není jen nástrojem popisování, ale také nástrojem jednání, tj. nástroj, s jehož pomocí se různá jednání uskutečňují. Hlavní úlohu v teorii mluvních aktů pak přebírá intence, neboli záměr mluvčího.
Podkladem pro rozvoj teorie mluvních aktů byly přednášky J.L. Austina, jež později obsáhleji rozpracoval J. R. Searle.

1.2.2 Textová lingvistika

V 19. a 20. století je patrný postup od nižších jazykových jednotek k vyšším. V centru jednotek byly hláska, foném, morfém, výraz a na konec celá věta. V námi zkoumaném období, tedy na začátku 70. let, několik lingvistů předložilo názor, že základní jednotkou, s niž by se mělo pracovat, je text. Tak vznikla nová disciplína, textová lingvistika. V prvním období lingvisté aplikovaly na text teorie větné syntaxe. Zprvu byla pávě za to kritizována, údajně nepřináší nic nového.V dalších obdobích byla vypracováno velké množství nových pojmů, např. koheze, koreference, anafora, textový vzorec aj. Prokázalo se, že má nová disciplína své oprávnění. Důležitá myšlenka textové lingvistiky je, že jakákoli věta vytržená z kontextu nedává žádný smysl. Abychom ji mohli správně interpretovat, musíme znát její kontext.
Mezi zakladatele a propagátory textové lingvistiky patřily zejména Teun A. van Dijk, J. S. Petöfi a W. U. Dressler.

1.2.3 Sociolingvistika

Také sociolingvistika se rozviji v opozici k strukturalismu a generativní gramatice. Do středu zájmu v sociolingvistice se dostává vzájemná závislost jazykových a sociálních kultur, jsou zkoumány jazykové diference v závislosti na historických a sociálních podmínkách jazykové komunikace, předmětem sociolingvistiky se stává právě jazyková různost. Dochází ke změně v orientaci: od jazykového systému k reálné komunikaci, od struktury k funkci, od kódu ke kontextu.
K nejdůležitějším sociolingvistickým otázkám, které rozpracovávali hlavní představitelé sociolingvistiky Joshua A. Fishman a William Labov, patřiliy (a patří dodnes) rozvrstvení národního jazyka a vliv sociálních faktorů, bilingvismus a „smíšené jazyky, sociolingvistický pohled na jazykové změny."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera12463
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse