Vývojová psychologieKategorie: Psychologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje poznámky seznamující s předmětem, historií či metodami vývojové psychologie a dále koncepcemi lidského vývoje i jeho vybranými etapami.

Obsah

1.
Vývojová psychologie
1.1.
Vymezení vývojové psychologie
1.2.
Základní cíle vývojové psychologie
1.3.
Historie vývojové psychologie
1.4.
Praktický význam
1.5.
Metody vývojové psychologie
2.
Vývoj
2.1.
Vymezení vývoje, vývojové změny
2.2.
Příčiny, zákonitosti, mechanismy vývoje
2.3.
Nejznámější vývojové koncepce
2.4.
Prenatální období
2.5.
Perinatální období
2.6.
Novorozenecké období
2.7.
Kojenecké období
2.8.
Batolecí období

Úryvek

"1) Vývojová psychologie
- Zabývá se psychickým vývojem lidského jedince od jeho početí až po smrt.
Je to Mladá vědní oblast(konec 19.stol.). Nejvíce zpracován úsek dětství(školní věk- pedagogické zásahy). Později období předškolního věku a adolescence a v posledních desetiletích se zájem obrací na prenatální období, dospělost(zejména v USA) a stáří( gerontopsychologie).

Celoživotní vývoj: německá psycholožka Ch. Bühlerová "Lidský životní běh jako psychologický problém". Psychologie životního běhu, u nás "biodromální psychologie".


Vymezení vývojové psychologie:
- zkoumá zákonitosti duševního vývoje člověka (změny chování a prožívání jedince
-shromažďuje, popisuje a třídí poznatky o životě člověka od počátku do konce( od početí do smrti)
- vysvětluje příčiny, podmínky a mechanismy vývojových změn
-proces vznikání, proměn a zanikání= geneze(vznik)

Dle časového měřítka rozlišujeme 4 předmětné okruhy( bude v testu)

1.)Fylogeneze (rod, národ, kmen)
-pozorování a srovnávání chování různých druhů živočichů na rozdílném stupni vývoje(evoluční řady)

2.)Antropogeneze
- vývoj psychiky lidí v historických etapách a různých civilizačních okruzích

3.) Ontogeneze(ontoz=ten, který je, existuje)
- nejširší pojetí vývoje člověka od jeho početí do smrti.)

4.)Aktuální geneze
- vývoj psychických procesů(vnímání myšlení) v aktuálním časovém období

Základní cíle vývojové psychologie

• Popsat vývojové změny charakteristické pro dané vývojové stupně( vždy půjde jen o určitý výběr).

• Z daných poznatků odvodit obecné zákonitosti týkající se vývoje člověka. Problém je v jedinečnosti každého jedince- nelze příliš zobecňovat.

• Konečným cílem je vytvoření co možná jednotné teorie, z niž by bylo možné odvodit co nejvíce faktů


HISTORIE VÝVOJOVÉ PSYCHOLOGIE
- vznik v 2. pol. 19. stol. – byla omezená na pozorování malých dětí od jejich narození po několik málo prvních let.
- První projevy naivně realistického vysvětlování tělesného a duševního vývoje lze nalézt ve starověkých filozofických systémech
- V předvědeckém stádiu se významní myslitelé, vychovatelé i rodiče opírali při charakteristice zvláštností duševního vývoje o svá pozorování a pedagogické zkušenosti.
- Soustavnější práce až na počátku minulého stolení, stále však byly omezeny na obdobní dětství (Stern, Čáda) Teprve později soustředěna i na dospívání (Hall)
- Období před narozením bylo vývojovými psychology objeveno teprve nedávno. Dlouho se mělo za to, že duševní život před narozením neexistuje a podpora pro toto tvrzení byla hledána i ve vývoji CNS."

Poznámka

Vysoká

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5200f9151fefd.zip (34 kB)
Nezabalený formát:
psychologie_vyvojova.doc (133 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse