Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Vývojová psychologie na zkoušku, psychologie na zkoušku a zápočet

Vývojová psychologie na zkoušku, psychologie na zkoušku a zápočetKategorie: Psychologie

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje v první části 14 přehledně zpracovaných okruhů na zkoušku z vývojové psychologie. Druhá polovina sestává z přípravy na zápočet a zkoušku z psychologie. Závěr práce se soustředí na marketingovou komunikaci.

Obsah

1.
Předmět vývojové psychologie, ontogeneze, fylogeneze, environmentální a nativistické koncepce v přístupu k determinaci psychického vývoje.
2.
Problematika vývojové periodizace, vývojová perioda, přístupy k vývojové periodizaci.
3.
Prenatální období ve vývoji.
4.
Perinatální období a přístupy k narození dítěte.
5.
Novorozenecké období.
6.
Kojenecké období.
7.
Batolecí období.
8.
Období předškolního věku.
9.
Vstup dítěte do školy, kritéria školní zralosti.
10.
Období mladšího školního věku.
11.
Charakteristika dospívání, dělení dospívání.
12.
Prepuberta.
13.
Puberta.
14.
Adolescence
15.
Příprava pro zápočet a zkoušku
16.
Marketingová komunikace

Úryvek

"1. Předmětem vývojové psychologie ,ontogeneze, fylogeneze,enviromentální a nativistické koncepce v přístupu k determinaci psychického vývoje.

Vývojová psychologie
- Zabývá se psychickým vývojem lidského jedince od jeho početí až po smrt.
Středem jejího zájmu je nejen ONTOGENEZE ale i FYLOGENEZE

Vývoj lidské psychiky: lze sledovat ze 2 základních pohledu:
*Fylogeneze = vývoj živočišného druhu (v našem případě člověka).
Vývoj psychiky člověka v souvislosti s historickým vývojem společnosti (dobově podmíněné zvláštnosti
- např. různá představa krásy, nebo jazyk jako výsledkem tisícileté tradice národa).
*Ontogeneze = duševní vývoj jednotlivce. Vývoj lidské psychiky od prenatálního období
do stáří. Zkoumání věkových zvláštností vývoje. Periodizace vývoje (liší se v různých teoriích):

*Předmětem vývojové psychologie je vývoj psychiky, duševní vývoj jedince v průběhu celého života (od početí – narození – do smrti).

Řeší problematiku tělesných a psychických změn, zejména vztahy mezi dědičností a
vlivy prostředí. Podrobně se zabývá jednotlivými věkovými obdobími (stadii) - jejich
znaky, životními problémy, přechody z jednoho období do druhého, atp.

Rozlišení vývoje jednotlivce z hlediska jeho aspektu:
●Tělesný (biologický) vývoj - zkoumáme jednotlivé znaky vývoje od prenatálního
veku ke stáří. Nejvíce změn je během dospívání. Vliv psychiky (žláz s vnitrní
sekrecí).
●Duševní (psychický) vývoj - např. sebevědomí, potřeby, zájmy.
●Sociální vývoj - vztahy k rodičům, vrstevníku, společnosti


Dřívější teorie psychického vývoje zdůrazňovali či přeceňovali jednu ze dvou základních tříd determinant duševního vývoje –biologické a sociální

*Enviromentální koncepce (empirická) – přeceňují vliv prostředí a učení
Nerespektovali dědičně dané či vrozené rozdíly (tabula rasa), přeceňovali význam prostředí a učení pro rozvoj všech procesů a vlastností lidské psychiky. (člověk je libovolně formovatelný zvnějšku)

*Nativistická teorie (endogenistické) - zdůrazňuje význam vrozených determinant
Vychází z téze, že duševní vývoj je ve své podstatě určen vrozenými mechanismy a prostředí nemá podstatnější vliv. Psychické rysy jsou vrozené v definitivní podobě, nebo ve formě dispozic, které se dále rozvíjí.
Racionalistický přístup- přirozený vývoj dítěte – narozen dobrý
Iracionalistický přístup(pojetí Freudovo) –vývoj osobnosti dána vrozeným programem vyplývá z pudových procesů.

*●Biologická determinace
Biologická determinace je určena samotným organismem člověka:
Nervovou soustavou, dědičností (vlohy, předpoklady..)žlázy s vnitřní sekrecí(štít. žláza, mléčné žlázy)
biologické potřeby (žízeň),tělesný stav (únava, nemoc), růst organismu
*●Sociální determinace
Sociální determinace určená sociálním prostředím:
- lidé a vztahy k nim - rozhodující jsou osobní vztahy, především matka (ochuzení) má trvalý dopad na osobnost vztah k sociální skupině (rodina, třída, parta) ,
- vztahy mezi skupinami (sportovní kluby, atp.)
- vliv skupiny na jednotlivce - člověk je vždy součástí skupiny společenské normy
- Bez lidské společnosti nevzniká lidská psychika
- Obsah lidské psychiky prožívání a chování závisí na konkrétním prostředí (městské dítě,romské dítě)
- Úroveň a kvality psychiky závisí na množství a kvalitě sociálních vlivů.

Vzájemný vztah biologické a sociální determinace
Vývoj člověka (tedy i jeho psychiky, osobnosti) probíhá podle vnitřních zákonů, ale zároveň je ovlivňován vzájemnou interakcí s prostředím. Zjednodušeně lze vývoj osobnosti rozdělit na dva spjaté aspekty - zrání a vzájemnou interakci jedince s prostředím (vzájemné ovlivnění)

Za základní činitele vývoje jedince jsou považovány vlivy:
*●psychologické determinace
-naše aktivita, naše vlastní já (dění uvnitř osobnosti, člověk tvůrce sebe a jeho vliv na okolí)
v současné psychologii se nejvíce uplatňuje INTERAKČNÍ POJETÍ DETERMINACE PSYCHOLOGIE
předpokládá vzájemnou propojenost a vzájemné ovlivňování, spolupůsobení uvedených činitelů vývoje."

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5200a6ffe87a9.zip (82 kB)
Nezabalený formát:
Vyvojova_psychologie_psychologie.doc (294 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse