Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Význam tisku - slovensky

Význam tisku - slovensky


Kategorie: Komunikace, Humanitní cizojazyčné práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se esejistickou formou stručně zabývá významem tisku. Uvádí základní prostředky novinářského stylu. Věnuje se znakům publicistického stylu a rozebírá jednotlivé publicistické žánry.

Obsah

1.
Základní prostředky novinářského stylu
1.1.
Znaky publicistického stylu
2.
Publicistické žánry (útvary)

Úryvek

"Publicistické žánre (útvary)
Funkciou novín je čo najrýchlejšie informovať čitateľov. Preto majú ustálenú štruktúru a pre-
hľadnú grafickú úpravu. Väčšina denníkov má podobnú štruktúru, na prvých a na posledných
stranách sú nachádzajú spravodajšké žánre na ostatných najmä analitické a bletristické.
Rozdelenie publicistických žánrov:
1. spravodajské – správa, inzerát, reklama, rozhovor, komuniké (vyhlásenie štánych orgánov)
2. analytické – úvodník, komentár, diskusia, recenzia, kritika
3. beletristické – fejtón, črta (využívajú prostriedky umeleckého štýlu).
Presné hranici medzi publicistickými žánrami nemôžeme určiť. V spravodajských žánroch prevláda objektívnosť informácii, analytických a beletristických sa do popredia dostáva autor – subjekt.

Úvodník
je prvý a najdôležitejší článok v ktorom sa analyzuje najaktuálnejší problém dňa a končí sa prektickými závermi. Má úvahový charakter. Je určený čitateľovi asi na úrovni maturanta. Je umiestnený na čele novín a je písaní iným typom písmaako ostatné články. Píšu to najčastejšie šéfredaktor. alebo najpopulárnejší žurnalista novín.

Komentár
sa nachádza medzi správou a úvodníkom. So správou má spoločné to, že sa drží s faktou, s úvodníkom to, že vyjdruje názov pisateľa. Od úvodníka sa líši tým, že sa zaoberá len jedným, čiastkových problémom. Obsahuje dialogické prvky.

Fejtón
vychádza zo skutočných udalostí a faktov. Jeho úlohou je vyjadriť osobný postoj autora. Nemožno ho rozčleniť na úvod, jadro a záver, ale ani podľa dôležitosti. Je to vtipné rozprávanie po aktuálne veci. Dobrí fejtón má čitateľa provokovať.

Správa
je základným žánrom publicistického štýlu. Cieľom správy je aby nás stručne, vecne, jasne, zrozumiteľne informovala o aktuálnej udalosti. Z obsahového hľadiska preto rozlišujeme:
- spoločenskú
- politickú
- kultúrnu
- ekonomickú, hospodársku
- športovú správu
Najstručnejšiu správu prostredkujú rozhlasové relácie.

Rozhovor – interview
Rozhovorom sa stretávame najčastejšie v populárnych časopisoch: Plus 7 dní, Dorka, Slovenka. Je to článok ktorý sa delí na úvod, jadro a záver. V úvode naznačíme s kým a prečo vedieme rozhovor. Jadro obsahuje naše otázky a odpovede na otázky. V závere poďakovanie, zhrunutie význame tohto rozhovoru. Pri príprave rozhovoru musíme dávať pozor na to, že nemáme klásť úzko subjektívne otázky, týkajúce sa súkromného života."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x472f2589e59e5.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Vyznam_tisku.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse