Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Vztahy mezi větnými členy a větami

Vztahy mezi větnými členy a větamiKategorie: Čeština

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá typy vztahů mezi větnými členy a větami. Věnuje se vztahům souřadným a podřadným a jejich druhům a přehledný výklad doplňuje příklady.

Obsah

1.
Parataxe (souřadnost)
1.1.
Apozice (přistavování)
1.2.
Koordinace (přiřaďování)
2.
Hypotaxe (podřadnost)
2.1.
Predikace (přisuzování)
2.2.
Determinace (určování)

Úryvek

"1. Parataxe (souřadnost)
Parataktické, neboli souřadné, jsou takové větné členy nebo věty, které na sobě nejsou závislé a jsou schopny samostatné existence.
Větné členy v parataktickém vztahu tvoří skladební skupinu.
Jablka, hrušky a kdoule jsou malvice. ← jablka + hrušky + kdoule
Souvětí, ve kterém jsou mezi všemi větami pouze parataktické vztahy, je souvětí parataktické.
Parataktický vztah nemusí být jenom mezi dvěma větami hlavními, ale i mezi větami vedlejšími.
Zpravidla parataktické jsou mluvnické vztahy apozice (přistavování) a koordinace (přiřaďování).

1.1. Apozice (přistavování)
Apozice je vztah mezi větnými členy, které všechny (každý různým způsobem) popisují tutéž skutečnost.
Karel IV., římský císař, český král, je nazýván otcem vlasti. ← Karel IV. + římský císař + český král

Druhy apozice:
a. zařaďující, hodnotící (malvice, znak čeledi růžovitých)
b. konkretizující, výčtová (malvice, např. jablka, hrušky nebo kdoule) – typické uvození např., kupř.
c. vysvětlující (malvice, nepravé plody vzniklé zdužnatěním květního lůžka) – typické uvození tj., tzn.
d. opravující (bobule, vlastně malvice, hlohu)
V grafickém větném rozboru se značí mluvnický vztah apozice trojitou sponou.

1.2. Koordinace (přiřaďování)
Koordinace je vztah mezi větnými členy nebo mezi souřadnými větami, které tvoří jakýsi výčet různých skutečností.
Nejen třešně, pomeranče nebo jiné měkké ovoce, ale i okvětní plátky růží nebo fialek se nakládají do cukru. ← (třešně + pomeranče + jiné ovoce) + (okvětní plátky (růží + fialek))
Otevřel dveře. Vyšel ven. Zase je (dveře) za sebou zavřel. → Otevřel dveře, vyšel ven a zase je za sebou zavřel.

Druhy koordinačních poměrů mezi větami:
a. slučovací – větné členy nebo souřadné věty v souvětí bývají spojeny beze spojky pouze čárkou, nebo spojkami a, i, nebo, ani bez čárek; tyto spojky se vyskytují i u jiných koordinačních poměrů, ale tam je vždy předchází čárka
b. odporovací – ale, avšak, však, jenže, nýbrž
c. stupňovací – ba i, dokonce, nejen – ale
d. vylučovací – nebo, anebo, či, sice (př. Doliješ a nepřeliješ, sice přijdeš o hlavu!), buď – nebo/anebo
e. důvodový – neboť, totiž, však
f. důsledkový – (a) proto, (a) tedy, tudíž, (a) tak"

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny, příklady jsou zvýrazněny kurzívou.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50b5343791ec4.zip (16 kB)
Nezabalený formát:
Vztahy_mezi_vetnymi_cleny_a_vetami_MO.doc (66 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse