Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Zabezpečení hlavní činnosti podniku majetkem

Zabezpečení hlavní činnosti podniku majetkemKategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední škola potravinářská, obchodní a služeb Brno, Brno

Charakteristika: Práce se zaměřuje na zabezpečení hlavní činnosti podniku majetkem. Popisuje význam majetku a jeho členění, charakteristiku dlouhodobého majetku, pořizování a oceňování oběžného majetku, evidence zásob nebo obrat zásob.

Obsah

1.
Význam majetku a jeho členění
2.
Charakteristika DM a jeho druhů DHM, DNM DFM
3.
Pořízení a oceňování DM
4.
Oceňování a odepisování DM
5.
Evidence a péče o DM

Úryvek

"Význam majetku a jeho členění
- Majetek - prostředek, který složí k podnikání a je většinou ve vlastnictví firmy (nebo svěřen do správy státní podnik)
- je nezbytný pro zabezpečení hospodářské činnosti (např. aby ve výrobě bylo kde, na čem a z čeho vyrábět) obchodní činnosti (aby bylo kde, v čem a s čím obchodovat) a k vytváření hospodářského výsledku

Majetková a kapitálová struktura podniku – k uskutečnění své činnosti potřebuje podnik kromě schopných lidí i určitý majetek. V jednotlivých druzích podniků (výrobní, obchodní) má majetek různou formu a složení. K jeho získání jsou potřebné finanční zdroje (kapitál). Může jít o zdroje vlastní (vlastní kapitál) nebo cizí (cizí kapitál)
- majetek – co podnik vlastní
- kapitál – co komu patří
Při uskutečňování činnosti podniku se objem a složení jeho majetku a kapitálu mění. Stav a pohyb majetku a kapitálu v podniku se sleduje v účetnictví. Přehled o objemu a struktuře majetku (aktiv) a zdroje krytí majetku (pasiv) v peněžním vyjádření podává rozvaha (bilance) podniku.
Majetkem - rozumíme souhrn hmotných, nehmotných a finančních hodnot určených k podnikání

Členění majetku:


Charakteristika DM a jeho druhů DHM, DNM DFM
Dlouhodobý majetek – je to majetek, který slouží déle než jeden rok. Je stálý a v procesu výroby se nemění. Postupně se opotřebovává a to vyjadřujeme pomocí odpisů. (pozemky a umělecká díla se neodepisují)"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5665895d2b80c.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Zabezpeceni_hl._cinnosti_podniku.doc (50 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse