Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Zahraniční obchod SRN

Zahraniční obchod SRN


Kategorie: Světová ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce velmi podrobně zachycuje shrnutí informací o zahraničním obchodě SRN tedy informace týkající se základních dat o teritoriu, zahraničního obchodu SRN, bilance vzájemné česko-německé obchodní výměny za posledních 5 let, základních podmínek pro uplatnění českého zboží na trhu SRN, investičního klimatu a očekávaného vývoje v teritoriu.

Obsah

Úvod
1.
Základní informace o teritoriu
1.1.
Oficiální název státu
1.2.
Rozloha
1.3.
Počet obyvatel (v tis.)
1.4.
Průměrný roční přírůstek obyvatel a jeho demografické složení
1.5.
Národnostní složení
1.6.
Náboženské složení
1.7.
Úřední jazyk
1.8.
Peněžní jednotka
1.9.
Administrativně-správní členění, hl. Město a další velká města
1.10.
Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty
1.11.
Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria
1.12.
Kontakty na zastupitelské úřady ČR v Německu
1.13.
Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí
1.14.
Politický systém
1.14.1.
Parlament
1.14.2.
Spolkový sněm (Bundestag)
1.14.3.
Spolková rada (Bundesrat)
1.14.4.
Spolkový prezident
1.14.5.
Spolková vláda
1.14.6.
Spolkový kancléř
1.14.7.
Spolkový ústavní soud
1.14.8.
Spolkové země (Bundesländer)
2.
Zahraniční obchod SRN
2.1.
Ochodní bilance za posledních 5 let
2.2.
Teritoriální struktura a postavení zemí EU
2.3.
Komoditní struktura
2.4.
Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém
2.5.
Omezení aplikovaná v německém zo, kontrola
2.6.
Zóny volného obchodu
2.7.
Vývoz a dovoz služeb
2.8.
Cestovní ruch
2.9.
Mezinárodní přeprava
3.
Bilance vzájemné česko-německé obchodní výměny za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo
3.1.
Smluvní základna
3.2.
Vzájemná obchodní výměna
3.3.
Komoditní struktura českého vývozu a dovozu v zahraničním obchodě se srn
3.3.1.
Vývoz do Německa
3.3.2.
Dovoz z Německa
3.4.
Perspektivní odvětví pro české exportéry
3.5.
Nejdůležitější firmy a joint-ventures v oblastech ekonomické spolupráce
3.6.Vyhodnocení poptávek na zú po českém zboží, službách a výrobní kooperaci
4.
Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu srn
4.1.
Distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej, poradenství pro české firmy
4.2.
Kontakt na německé distribuční kanály
4.2.1.
Kontakt na české firmy působící v SRN
4.3.
Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku
4.3.1.
Založení podniku
4.3.2.
Založení kanceláře či pobočky
4.3.3.
Registrace (ohlášení) živnosti (Einzelunternehmer, Einzelfirma)
4.3.4.
Další užitečné informace pro zakládání podniku českými firmami v SRN
4.3.5.
Působení českých firem v SRN na základě Smluv o dílo (Werkvertrag)
4.3.6.
Působení českých stavebních firem v Německu
4.3.7.
Jednorázové, časově omezené poskytování služeb českou firmou na území Německa (tzv. přeshraniční svoboda poskytování služeb)
4.4.
Propagace, marketing, reklama, vyhledávání partnerů
4.5.
Problémy a rizika místního trhu
4.6.
Obvyklé platební podmínky, platební morálka
4.7.
Významné veletrhy a výstavy v SRN
5.
Investiční klima
5.1.
Podmínky pro vstup zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)
5.1.1.
Zákon o investičních pobídkách (daňové zvýhodnění investujících firem)
5.1.2.
Regionální pobídky
5.1.3.
Podnikatelské úvěry Kreditanstalt für Wiederaufbau
5.1.4.
Podpora výzkumu a vývoje
5.1.5.
Systém organizací, zabývajících se podporou podnikání
5.2.
Přímé zahraniční investice (odvětvová a teritoriální struktura)
5.3.
České investice
5.4.
Perspektivní odvětví pro investice, privatizační a rozvojové programy
5.5.
Rizika investování
6.
Očekávaný vývoj v teritoriu
6.1.
Významné události v následujícím roce a jejich dopady na ekonomickou sféru země
6.2.
Trendy, vstup země do mezinárodních uskupení, přijetí nových zákonů, daní apod.
6.3.
Nové možnosti pro český export, či jinou ekonomickou spolupráci s čr
7.
Fotogalerie
Závěr

Úryvek

“ 2.4. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém

Německé teritorium patří do celního území Evropské unie, přičemž do celního území SRN (a tedy i EU) nepatří ostrov Helgoland a území Büsingen. Hlavním principem zahraničních ekonomických vztahů SRN je svoboda zahraničního obchodu. Celní problematika spadá do působnosti Spolkové celní správy (Bundeszollverwaltung), která působí v rámci Spolkového min. financí. Informace k tématu cel lze proto najít na webových stránkách tohoto ministerstva www.bundesfinanzministerium.de nebo přímo na stránkách celního úřadu http://www.zoll.de/
Otevřením evropského jednotného vnitřního trhu (JVT) v lednu 1993 odpadly celní kontroly na vnitřních hranicích Evropské unie. Přístupem ČR a dalších zemí k EU jde od 1.května 2004 nadále i pro naši zemi ve vzájemném obchodním styku o vnitrounijní obchod a vzájemné dodávky proto nepodléhají celní kontrole, ani z nich nejsou vybírány celní dávky.
Příjmy z cel, která jsou vybírána jednotlivými členskými státy za dovezené zboží z třetích zemí, jsou jimi také po odečtení příslušných správních nákladů odváděny již od roku 1975 do rozpočtu EU. SRN odvádí právě na clech do rozpočtu EU kolem 3 mld. Euro ročně. Celkově se příjmy Spolkové celní správy (t.j. vybrané clo, dovozní obratová daň, spotřební daně) pohybovaly v posledních dvou letech kolem 100 mld. Euro ročně. V srpnu 2001 přijala spolková vláda návrh Zákona k dohodě z 18.12.1997 o vzájemné pomoci a spolupráci celních správ v rámci EU. SRN byla jedním z hlavních iniciátorů této dohody, která nahrazuje tzv. Neapolskou dohodu o celní spolupráci v rámci EU z roku 1967.
Zboží pocházející z nečlenských států Evropské unie (tzv. “třetích zemí”) musí být procleno, aby mohlo být vpuštěno do vnitřního oběhu. V SRN platí od 1.1.1994 Celní zákoník Evropských společenství (Zollkodex der Europäischen Gemeinschaften). Ten je doplněn dalším podkladem EU - Společným celním tarifem (Gemeinsamer Zolltarif, GZT),který je každoročně aktualizován a který obsahuje kromě jiného celní sazby na dovozy zboží z třetích zemí. (Integrovaný celní sazebník EU Taric lze nalézt po otevření následujícící internetové stránky: http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/en/tarhome.htm. )
Dále se jedná o dokumenty národního celního práva, ke kterým patří hlavně Zákon o celní správě z roku 1992 (Zollverwaltungsgesetz) a Celní nařízení (Zollverordnung) k provádění tohoto zákona. Společný celní tarif se aplikuje na dovozy ze všech zemí, které nejsou členy Evropské unie, pokud nepřichází v úvahu preferenční postup.
Ve vnitřním styku zemí EU se cla nevybírají. Toto platí pouze pro zboží určené k volnému propuštění do distribuce v zemích EU, tj. pro zboží nepodléhající komunitárním transitním procedurám nebo pro zboží dodávaná na mezinárodní celní dokumenty ( karnet TIR). Interní komunitární tranzitní procedura (T2) je tudíž aplikována u zboží dodávaného z jednoho členského státu do druhého přes nečlenský stát. V případě České republiky jsou uplatňována komunitární celní pravidla od data vstupu do EU ( 1.5.2004).
V SRN platí, stejně jako v ostatních členských zemích EU, společný celní sazebník a harmonizovaný systém popisu a číselného označování zboží, který je aplikovaný rovněž v českém celním sazebníku.
Při dovozu zboží dochází buď k jeho proclení a propuštění do volného oběhu nebo uskladnění ve veřejném nebo soukromém celním skladu. Za účelem zjištění celní sazby pro určitou konkrétní komoditu může zahraniční podnikatel využít telefonní Informační centrálu o celních tarifech (Zollauskünfte -Tarifauskünfte), např. na berlínském telefonním čísle 0049-30-936 463 61, -63, nebo písemně na faxovém čísle 0049-30-9309 654. K tématu celní problematiky je účelné uvést následující německé kontaktní adresy a informační místa, stejně tak jako hlavní internetovou stránku Spolkové celní správy www.zollamt.de.

Bundesministerium der Finanzen Zoll- und Verbrauchsteuerabteilung
Langer Grabenweg 35 53175 Bonn
Tel: 0049-1888-682 0 Fax: 0049-1888-682 3260
E-mail: berlin.poststelle@bmf.bund.de

Zoll-Infocenter
Hansaalle 141 60320 Frankfurt am Main
Tel: 0049-69-46 99 76 00 Fax: 0049-69-46 99 76 99
E-mail: info@zoll-infocenter.de

Regionales Zoll-Servicecenter Nordbayern
Luisenstrasse 11 90762 Fürth
Tel: 0049-911-97 11 86 555 Fax: 0049-911-97 11 86 599
E-mail: nordbayern@zoll-d.de

Regionales Zoll-Servicecenter Südbayern
Landsbergerstrasse 124 80339 München
Tel: 0049-89-5109 2555 Fax: 0049-89-5109 2570
E-mail. sudbayern@zoll-d.de

Daň z přidané hodnoty (Mehrwertsteuer nebo také Umsatzsteuer) se řídí podle zatím poslední novely Zákona o dani z přidané hodnoty z 9.června 1999 (Umsatzsteuergesetz 1999, UStG) a je běžně započítávána na všechny dovozy do SRN a do rakouských oblastí Jungholz a Mittelberg (Einfuhr-Umsatzsteuer). Základní sazba představuje 16%, snížená sazba 7%. Předpokládaná daňová reforma nové německé vlády počítá se zvýšením sazby na 19%. "

Poznámka

Práce kompilačního charakteru.
Obsahuje grafiku, fotografie a tabulky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11692
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse