Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Diplomové práce > > Zájmové útvary na v ZŠ

Zájmové útvary na v ZŠ

Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Diplomové práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Diplomová práce seznamuje se zájmovými útvary určenými dětem na základní škole. Práce se dělí na teoretickou a praktickou část. Úkolem teoretické části je rozbor volnočasových aktivit a zájmových činností, zahrnuje celkový přehled zásad i pravidel bezpečnosti, kterými se řídí každý účastník těchto aktivit. Dále nastiňuje problematiku výchovy žáků a popisuje zvolené výtvarné techniky a aktivity pro děti s metabolickými poruchami. Část praktická je zaměřena především na podrobný popis činností spojených s prací v jednotlivých zájmových dílnách. Jsou zde uvedeny předem stanovené celoroční plány, podrobné seznamy připravených pomůcek a materiálu, nezbytně nutných pro úspěšnou realizaci výuky.

Obsah

0.
Úvod
1.
Teoretická část
1.1.
Pojem volný čas
1.2.
Zájmová činnost dětí, mládeže a dospělých
1.3.
Volno-časové aktivity dětí s metabolickými poruchami
1.4.
Nejčastější poruchy učení a chování u dětí s DMP
1.4.1.
Dysfunkce centrálního nervového systému
1.4.2.
Co způsobuje poruchy učení a specifické poruchy chování
1.4.3.
Hlavní projevy lehké mozkové dysfunkce u dětí s DMP
1.4.4.
Spolupráce školy a rodiny
1.4.5.
Nejčastější druhy poruch učení a řeči u dětí s DMP
1.4.5.1.
Poruchy učení
1.4.5.2.
Poruchy řeči
1.4.6.
Příklady projevů poruch CNS z vlastní výchovné praxe
1.4.6.1.
Zhodnocení
1.4.6.2.
Řešení popisovaného případu
1.4.6.3.
Jiné možnosti řešení
1.4.6.4.
Léčebné metody
1.4.7.
Dědičné metabolické poruchy
1.4.7.1.
Přehled metabolických poruch s nejčastějším výskytem v ČR
1.4.8.
Národní sdružení PKU a jiných DMP
1.5.
Obecné zásady vedení zájmových útvarů
1.6.
Teoretický rozbor schůzky zájmového útvaru
1.7.
Bezpečnost a hygiena práce v zájmových útvarech
1.7.1.
Aranžování - pro pokročilé
1.7.2.
Výtvarná školička
1.8.
Zvolené výtvarné techniky
1.9.
Jiné výtvarné činnosti
1.9.1.
Rukodělná tvorba k výrobě dekoračních doplňků
1.9.2.
Zvolené výtvarné techniky pro ZÚ výtvarná školička
2.
Praktická část
2.1.
Zájmový útvar Aranžování – charakteristika
2.1.1.
Stručný návrh tematického plánu
2.1.2.
Podrobná charakteristika plánu – příprava budoucích schůzek
2.1.2.1.
Návštěva Pražské botanické zahrady – (Průběh loňské exkurze)
2.1.2.2.
Zhodnocení projektu exkurze
2.2.
Zájmový útvar Výtvarná školička - charakteristika
2.2.1.
Stručný návrh tématického plánu
2.2.2.
Podrobná charakteristika plánu – příprava budoucích schůzek
2.2.2.1.
Projekt doplňkových her zaměřený na podporu týmových aktivit dětí
2.2.2.2.
Hodnocení dětí, sebereflexe
2.2.2.3.
Evaluace tématu
2.2.3.
Popis schůzek ověřených v praxi
2.3.
Zájmový útvar Netradiční výtvarné techniky
2.3.1.
Stručný návrh tematického plánu
2.3.2.
Popis schůzek ověřených v praxi
2.3.2.1.
Průběh zrealizované kolektivní práce – (Čarodějnice)
2.3.2.2.
Hodnocení dětí, sebereflexe
2.3.2.3.
Evaluace tématu
2.4.
Volno-časové aktivity pro děti s metabolickými poruchami
2.4.1.
Stručný návrh programu týdenního soustředění
2.5.
Podrobný popis aerobního cvičení na balančních míčích
2.5.1.
Výběr a zaměření cvičení
2.5.2.
Průběh činnosti
2.5.3.
Názvy hudebních skladeb
2.5.4.
Zhodnocení průběhu a výsledku cvičení
3.
Zhodnocení
4.
Závěr

Úryvek

"1.6 Teoretický rozbor schůzky zájmového útvaru

Struktura činností zájmového útvaru má několik zákonitostí, kterými se lektor musí řídit, aby výuka byla úspěšná. Pro tento účel lze rozdělit výuku do několika časových úseků dle předem stanoveného plánu.
- Zahájení schůzky – v této době je nutné provést prezenci příchozích účastníků. Účelem je mimo jiné vnést do činnosti soustředění, uklidnění a tím dát prostor k otevřenému přijímání informací.
- Vytvoření společné atmosféry – podmiňuje úspěch činnosti dané schůzky, lze jí dosáhnout rozhovorem, hrou, četbou, improvizací…
- Motivace činnosti – dochází tak ke sjednocení atmosféry, motivační prvky musí být přiměřené k věku účastníků a k dalším faktorům, které napomohou k rozvržení motivace tak, aby převažovala buď citová nebo rozumová složka. Do motivace můžeme zapojit vlastní tvůrčí myšlení a výchovný záměr.
- Vlastní činnost – je nejdelším úsekem výuky, je přímo zaměřena na rozmyšlený metodický postup. Obsahuje zadání činnosti i dobu její realizace. Tato část obsahuje i hodnocení v průběhu činnosti.
- Závěr schůzky - obsahuje závěrečné konzultace, zhodnocení činnosti a úklid prostor schůzky. V závěru je také možné zařadit didaktickou nebo tvořivou kolektivní hru. V úplném závěru by měli být účastníci seznámeni s programem příští schůzky a informováni o nutnosti pomůcek, které si mají přinést.
Takto vytvořená teoretická struktura schůzky slouží pouze jako orientační informace pro lektory při jejich vlastním sestavování tématických plánů jednotlivých činností .

1.7 Bezpečnost a hygiena práce v zájmových útvarech

Dle vyhlášky stanovené ministerstvem školství musí vždy při zahájení nového školního roku proběhnout poučení BOZP lektorů i každého účastníka. Na základě tohoto poučení musí být vždy po jeho přednesení proveden záznam o poučení BOZP v deníku zájmového útvaru. Za bezpečnost v průběhu schůzky zájmového útvaru odpovídá vedoucí, který schůzku uskutečňuje.
Vedoucí zájmového útvaru je povinen:
- důkladně si prostudovat, osvojit a dodržovat všechny předpisy a pokyny týkající se bezpečnosti a hygieny práce
- seznámit účastníky s bezpečností práce v zájmovém útvaru a soustavně kontrolovat její dodržování, provést zápis o poučení o bezpečnosti do deníku ZÚ, v případě činnosti, při které jsou účastníci více než jindy ohroženi, je nutné mít při ruce lékárničku a sešit úrazů
- seznámit členy ZÚ
o s jejich pracovním režimem
o s prostory, ve kterých bude činnost prováděna a s nebezpečím úrazů, vyplývajících z charakteru vykonávaných činností
o s poplachovými směrnicemi a s požárním řádem zařízení
o s povinností používat při činnostech odpovídající oděv, ochrannou obuv, případně předepsané ochranné prostředky
o se zákazem používat stroje, přístroje a nářadí, které nebyly přiděleny nebo povoleny odpovědným vedoucím
o se zákazem oprav a manipulace s elektrickým a plynovým vedením či jiným snadno vznětlivým zařízením
o s povinností vzájemné ohleduplnosti účastníků schůzky
- vykonávat soustavný dozor nad účastníky ZÚ po celou dobu činnosti
- při úrazech dodržovat předepsaný postup, tedy:
o zajistit přiměřené ošetření postiženého
o zajistit bezpečnost ostatních účastníků
o neprodleně informovat rodiče a vedení zařízení
o provést záznam do knihy úrazů
o podílet se na dalším šetření úrazu
- opakovaně se účastnit školení a instruktáží pořádaných příslušným zařízením v oblasti bezpečnosti ochrany zdraví (školení o BOZP a požární ochraně, 2008).

1.7.1 ARANŽOVÁNÍ - pro pokročilé

- aranžování rostlin, rukodělná činnost, výroba aranžérských doplňků a dekorací – při manipulaci s rostlinným materiálem je nutné dodržovat zásady bezpečnosti a hygieny. Samotné aranžování a rukodělné práce s ním spojené, je z hlediska bezpečnosti velmi rizikovou oblastí, při které lehce dojde ke zranění či otravě rostlinným jedem. Dbáme na používání ochranných prostředků (rukavice, oděv, obuv) (školení o bezpečnosti práce v ZÚ). Ochrana je zvláště nutná při práci s trnitými rostlinami (trny) a s trávami (ostré hrany listů). K úrazu může dojít rovněž při práci se specifickými aranžérskými pomůckami (tavicí lepicí pistole, řezáčky, nůžky, špendlíky, kleště, hřebíky, kladívko, stojánky a kovové držáky…) (Dytrtová, 2003). Nebezpečný je také zvolený aranžérský materiál, např. různé druhy drátu, ostrá sklíčka a různé další dekorační předměty. Během činnosti je přísně zakázáno konzumovat potraviny. Pití je dovoleno pouze z lahví opatřených uzávěrem. Během prací s barvami jak nátěrovými tak sprejovými je nutné větrat a řídit se předpisy, které jsou stanoveny na obalech. Dbáme na úklid, mytí rukou a na zajištění materiálu, podléhajícímu zkáze. Jedině tak lze dosáhnout dobrých výsledků bez újmy na zdraví .

1.7.2 VÝTVARNÁ ŠKOLIČKA

Z hlediska bezpečnosti a hygieny při výtvarné práci s předškolními dětmi, pro které je tento zájmový útvar určen, je nutné postupovat dle předpisů a pravidel, které jsou dány vyhláškou, provozním řádem daného zařízení, nařízením ředitele či nadřízeného v dané organizaci, případně zásadami, které vyplývají ze stanov uvedených na obalech barviv a jiných výtvarných prostředků. V průběhu výuky je nutností dodržet stanovené hygienické zásady (Metodické pokyny MŠMT). Program musí být sestaven tak, aby vyhovoval přirozeným biorytmům dětí v souladu s výchovnými záměry a hodnotnými výsledky výchovného působení. Při výuce je nutné mít po ruce lékárničku a sešit úrazů, do kterého je třeba při každé úrazové události provést zápis dle výše uvedeného postupu. Vybavení místnosti včetně zařízení musí být přizpůsobeno věku dětí, proto je nutné rizikové faktory vždy před zahájením činnosti z příslušné místnosti odstranit či bezpečně zajistit tak, aby nedošlo k úrazu (školení o bezpečnosti práce v ZÚ). Před zahájením výuky musí být pro každého účastníka připravena pracovní plocha s materiálem a pomůckami, aby zahajovací část schůzky mohla proběhnout bez přerušení pod co nejefektivnějším dozorem. Každý účastník musí mít příslušný materiál a pomůcky vždy po ruce, v přiměřené výšce a vzdálenosti, aby na ně mohl snadno dosáhnout. Učebna připravená pro výuku předškolních dětí musí být udržována v čistotě, riziková místa dezinfikována či jinak bezpečně zajištěná a pracovní plocha zakrytá ochranným materiálem."

Poznámka

Práce obsahuje fotografie, obrázky a tabulky. Čistý text je cca 55 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23676
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse