Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Základ práva - vypracované otázky

Základ práva - vypracované otázkyKategorie: Právo

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tento text formou souvislého přehledně členěného textu seznamuje s obsahem 12 otázek ke zkoušce ze základů práva. Rozsah jednotlivých otázek je od jedné strany výše. Některé z pasáží se opakují v po sobě jdoucích otázkách.

Obsah

1.
Popište základní význam vzniku právního státu, základní principy. Vysvětlete pojmy suverenita lidu, zákonnost, garantování základních práv a svobod, právní jistota, dělba kontroly moci.
2.
Ústavní pořádek české republiky, kterými zákony je tvořen a jeho hlavní účel. Popište, co je řešeno ústavou v oblasti státu, v oblasti práv občana.
3.
Ústava České republiky její struktura, Listina základních práv a svobod její začlenění a struktura. Co obsahují základní ustanovení Ústavy ČR.
4.
Popište obsah moci zákonodárné, moci výkonné, moci soudní v souladu s Ústavou ČR, rozeberte jednotlivé orgány moci výkonné /prezident republiky, vláda, ministerstva / a jejich základní pravomoci.
5.
Vyjmenujte základní znaky organizace veřejné správy, rozeberte organizaci veřejné správy/ státní správa, samospráva/. Rozlište subjekty, objekty státní správy.
6.
Popište působnost obcí, jejich pravomoci v samostatné a přenesené působnosti, orgány obce jejich struktura. Funkce starosty a s ní spojené kompetence, funkce tajemníka, odbory.
7.
Kraj a jeho kompetence, orgány kraje, samostatná a přenesená působnost kraje. Funkce zastupitelstva kraje, hejtman kraje, rada kraje, samostatná a přenesená působnost kraje.
8.
Pojem právo, systém práva, základní funkce, které právo plní ve společnosti. Rozlište předmět práva procesního, veřejného a soukromého a jejich jednotlivá právní odvětví.
9.
Právo soukromé, právo veřejné a právo procesní úprava právních vztahů. Uveďte příklady pro jednotlivá právní odvětví a základní prameny práva.
10.
Prameny práva, formy práva - normativní právní akty, normativní smlouvy. Popište základní třídění normativních právních aktů v českém právu.
11.
Prameny českého práva, druhy právních předpisů, zákon, nařízení, vyhláška. Popište proces schvalování vyhlášení a platnost výše uvedených právních předpisů.
12.
Sbírka zákonů a sbírka mezinárodních smluv, úprava. Platnost, účinnost předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů.

Úryvek

„ 1. Ústavní pořádek ČR, kterými zákony je tvořen a jeho hlavní účel. Popište co je řešeno ústavou v oblasti státu, v oblasti práv občana.

V systému pramenů českého práva nejvýznamnější úloha přísluší ústavnímu pořádku České republiky, který je na základě ustanovení Ústavy České republiky tvořen: Ústavou, Listinou základních práv a svobod, ústavními zákony přijatými podle stávající Ústavy.
Hlavním účelem Ústavy je zakotvení společenského a státního zřízení, zejména jednotlivých forem státní moci .
Ústava České republiky byla vyhlášena pod č. 1/1993 Sb. a nabyla účinnosti dnem 1. ledna 1993.
V základních ustanoveních jsou zakotvena základní specifika České republiky jako státu. Ústava je založena na přirozených právech člověka.
Ústava představuje specifický právní akt, základní zákon, který se od jiných právních norem odlišuje jak obsahem, tak formou.Obsah ústavy řeší principy fungování státu a postavení občana.
Obsahem ústavy v oblasti státu je řešena: struktura státních orgánů, kompetence státních orgánů, funkce státních orgánů.
Obsahem ústavy v oblasti práv občana je řešeno: postavení občana vůči moci zákonodárné, výkonné, soudní.
Oproti ostatním zákonům má ústava jako ústavní zákon také formální odlišnosti: odlišnost názvu je dána tím, že jde o ústavní zákon z názvem ústava. Odlišnost formy schvalování se projevuje požadavkem kvalifikované většiny. Odlišnost právní síly spočívá v tom, že Ústava ČR má nejvyšší právní sílu a stojí na vrcholu hierarchie právních norem. Z toho vyplývá, že všechny běžné zákony, stejně jako předpisy s nižší právní sílou musí být v souladu s ústavou, nemohou ji v žádném případě odporovat.

Struktura Ústavy ČR:
Hlava 1- základní ustanovení
Hlava 2 - moc zákonodárná
Hlava 3 – moc výkonná
Hlava 4 – moc soudní
Hlava 5 - Nejvyšší kontrolní úřad
Hlava 6 – Česká národní banka
Hlava 7 – územní samospráva
Hlava 8 – přechodná a závěrečná ustanovení

Součástí ústavního pořádku je Listina základních práv a svobod.

Struktura listiny základních práv a svobod:
1/Obecná ustanovení – teorie přirozených lidských práv. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné, nezrušitelné. Jejich platnost a obsah nemají být omezeny státními hranicemi.
2/Základní lidská práva a svobody: elementárním právem člověka je právo na život. Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena – nikdo nesmí být mučen ani podroben ponižujícímu zacházení nebo trestu. Osobní svoboda je zaručena. K zajištění osobní svobody slouží i zákaz nucených prací nebo služeb. Právo vlastnit majetek, domovní svoboda, nedotknutelnost obydlí, listovní tajemství, svoboda pobytu, svoboda myšlení , svědomí a náboženského vyznání.
3/Politická práva: právo projevit svobodně svůj názor na kterékoli záležitosti a zákaz cenzurních zásahů. Petiční právo, Svoboda shromažďovací, svoboda sdružovací, právo podílet se na správě veřejných věcí. Kromě toho mají občané právo zakládat politické strany a politická hnutí.
4/Práva národnostních a etnických skupin : občanům tvořícím národnostní nebo etnické menšiny se zaručuje všestranný rozvoj, zejména právo společně s jinými příslušníky menšiny rozvíjet vlastní kulturu, právo přijímat informace v jejich mateřském jazyku a sdružovat se v národnostních sdruženích…“

Poznámka

Práce kompilačního charakteru. Část otázky 2 a 3, 10 a 11, 11 a 12 je shodná.
Text je přehledně členěn.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4b6dbfc7ba744.zip (34 kB)
Nezabalený formát:
Zaklady_prava_otazky.doc (169 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse