Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Základní ekonomické kategorie - maturitní otázka

Základní ekonomické kategorie - maturitní otázka


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka velmi povrchně vypisuje základní ekonomické kategorie. V úvodu charakterizuje vybrané základní pojmy. Zejména ekonomii, ekonomiku, vzácnost, substituci a náklady příležitosti, potřeby a statky. Popisuje hospodářský proces a jeho fáze. Informuje o základních ekonomických systémem, a zmiňuje vývoj ekonomických teorií.

Obsah

1.
Základní pojmy
1.1.
Ekonomie
1.2.
Ekonomika
1.3.
Makroekonomie
1.4.
Mikroekonomie
1.5.
Vzácnost
1.6.
Zdroje
1.7.
Substituce a náklady příležitosti
1.8.
Potřeby
1.9.
Statky
2.
Hospodářský proces a jeho fáze
2.1.
Výroba
2.2.
Rozdělování a přerozdělování
2.3.
Směna
2.4.
Spotřeba
3.
Základní ekonomické systémy
3.1.
Zvykový systém
3.2.
Příkazový systém
3.3.
Tržní systém
4.
Vývoj ekonomických teorií

Úryvek

"Předmět ekonomie, studium vzácnosti a volby, substituční vztahy a náklady příležitosti,
hranice produkčních možností, mikroekonomie versus makroekonomie, výrobní faktory

Ekonomie – ekonomická teorie
- zkoumá ekonomické stránky společnosti
- využívá poznatků jiných věd
- zabývá se : - rozhodováním využití vzácných zdrojů
- způsobem rozdělování statků a služeb
Ekonomika – ekonomická praxe
- adekvátní termín pro hospodářství
- náhradní termín pro hospodaření

Ekonomové rozdělují ekonomii na:
- MAKROEKONOMII – sleduje eko jako celek
- hledá odpovědi na otázky – jak rychle eko rose, jaké je HDP, inflace, zaměstnanost
- MIKROEKONOMII –zkoumá chování jednotlivých subjektů ( spotřebitelů, podnikatelů)
VZÁCNOST :
- omezenost nabídky zdrojů nebo statků ve vztahu ke spotřebitelům
- lidská přání jsou neomezená ale zdroje k uspokojení těchto přání jsou omezené
ZDROJE:
- vše co použijeme jako vstup při vytváření statků a služeb


SUBSTITUCE A NÁKLADY PŘÍLEŽITOSTI
- SUBSTITUCE- obětování jedné věci pro získání jiné ( buď kolo nebo počítač)
- NÁKLADY PŘÍLEŽITOSTI- množství statků a služeb kterých se musíme vzdát pro získání jiných

POTŘEBY:
- nedostatky které pociťujeme a snažíme se je odstranit
- jsou hnacím motorem lidského chování
STATKY:
- uspokojujeme jimi svoje potřeby
- hmotná nebo nehmotná podoba
- volné nebo vzácné"

Poznámka

Práce s nízkou informační hodnotou.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4a05c2b2df6c0.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Zakladni_ekono_kategorie_MO.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse