Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Základní kategorie ekonomického řízení - výpisky z přednášek

Základní kategorie ekonomického řízení - výpisky z přednášek


Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Výpisky z přednášky velmi stručně informují o základních kategoriích ekonomického řízení podniku. Heslovitě popisují hospodárnost, ekonomickou účinnost a ekonomickou efektivnost.

Obsah

1.
Základní kategorie ekonomického řízení podniku
1.1.
Hospodárnost
1.2.
Ekonomická účinnost
1.2.1.
Funkce zisku
1.2.2.
Úrovně zisku
1.3.
Ekonomická efektivnost
1.3.1.
Efektivnost vlastního kapitálu

Úryvek

"Základní kategorie ekonomického řízení podniku
1. hospodárnost – vyjadřuje takový průběh nákladů podniku, při kterém se dosahuje žádoucích výstupů s co nejmenším vynaložením ekonomických zdrojů
Hospodárnost dosahujeme prostřednictvím:
a) úspornosti – dosahujeme předem stanovený objem výkonů s nejméně možným objemem vynaložených ekonomických zdrojů
b) výtěžnosti – dosahujeme v případě, když se zaměřujeme na maximalizaci objemu provedených výkonů při konstantním vynaložení ekonomických zdrojů
(když z 5000 nakoupím a přinesu 1000 zpátky, výtěžnost, přinesu něco navíc)
2. ekonomická účinnost
Úroveň ekonomické účinnosti je výsledkem poměru vynaložených nákladů s dosaženým ekonomickým prospěchem
Kvantifikujeme pomocí zisku – rozdíl mezi výnosy a náklady

Funkce zisku
- kriteriální – navazuje na zvýšení hodnoty podniku
- reprodukční – schopnosti a míru jeho rozšířené reprodukce v podmínkách tržní ekonomiky nejvýznamnější
- distribuční – vyjadřuje a zobrazuje zisk jako zdroj distribuce zejména ve vztahu k vlastníkům a daňovým povinnostem
- stimulační – souvisí s využitím zisku jako nástrojem zainteresovanosti pracovníků na souhrnných výsledcích
Úrovně zisku :
Zisk z hlavní výdělečné (operační, provozní)
Ve zjednodušeném pojetí jej chápeme jako rozdíl mezi výnosy z prodeje výkonů, které jsou předmětem činnosti podniku a náklady, které s hlavní činnosti podniku souvisejí.
- vyjadřuje schopnost managementu zhodnotit ekonomické zdroje, které má k dispozici pro realizaci hlavní podnikové činnosti
Zisk z běžné činnosti – zahrnuje provozní zisk o souhrnný VH z transakcí finančních a investičních (výsledky prodeje CP, výnosy z FI)"

Poznámka

Práce s nízkou informační hodnotou.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4b2b8dd8c6e96.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Zakladni_kategorie_rizeni_podniku.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse