Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Základní otázky vývojově psychologického zkoumání

Základní otázky vývojově psychologického zkoumání


Kategorie: Psychologie

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce nejprve definuje jednotlivé pojmy, se kterými pracuje. Poté se věnuje popisu vlastností proměnných, požadavkům kladeným na výzkum, výzkumným metodám a strategiím používaným při sběru dat.

Obsah

1.
Hypotéza
2.
Metoda
3.
Variabilita
4.
Proměnné
4.1
Kontinuální
4.2
Diskrétní
4.3
Závislá proměnná
4.4
Nezávisle proměnná
5.
Základní požadavky kladené na výzkum
5.1
Objektivita
5.2
Přesnost
5.3
Hodnověrnost
6.
Výzkumné metody
6.1
Techniky
6.2
Strategie sběru dat
7.
Dělení psychologického výzkumu dle způsobu sběru dat
8.
Dělení psychologického výzkumu dle strategie sběru dat

Úryvek

“Proměnné

 jevy, které jsou studované vědeckým výzkumem
 mají dynamickou povahu )podobně jako jejich vztahy k jiným jevům)
 proměnná je vlastnost, která se mění
a) kontinuální (spojité) – mohou nabývat plynule různých hodnot od nejmenších po největší, např. tělesná výška, hmotnost;
b) diskrétní (nespojité) – nabývají hodnot od sebe oddělených, např. muž-žena-dítě. Častým případem jsou proměnné dichotonické (alternativní), které nabývají dvou možných kvalit, např. muž-žena, pracující-nepracující.
 pro potřeby výzkumného projektu je možné převedení spojité proměnné na proměnnou nespojitou
 závislá proměnná – proměnná, která se mění v závislosti na změnách jiné proměnné
 nezávisle proměnná – proměnná, jejíž hodnotu sami ve výzkumu určujeme; vlastnosti a veličiny u nichž se studuje, jaký vliv mají jejich změny na proměnné měnící se v závislosti na nich, tedy závisle proměnné.
Základní požadavky kladené na výzkum:

1) Objektivita – spočívá v jasném a jednoznačném určení, nezávislém ani na přístupu badatele ani na kontextu výzkumu. Pro zvyšování (zajištění) objektivity nutno zajistit takové technické prostředky, které korigují subjektivní nedostatky pozorovatele.

2) Přesnost (spolehlivost, reliabilita) – dána mírou jistoty, že zjištěná data nejsou chybná, ale odpovídají skutečnosti.spolehlivé metody přinášejí prakticky shodné a odpovídající výsledky i při svém znovupoužití po určité době.

3) Hodnověrnost (validita) – odpovídá jistotě, že daná metoda skutečně měří to, co předpokládáme, že měřit má, že tedy odpovídá svému účelu."

Poznámka

Psáno v heslech.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x481eb722ab4cc.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Vyvoj_psych_zkoumani.doc (58 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse