Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Základní právní pojmy

Základní právní pojmy


Kategorie: Právo

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace, Mariánské Lázně

Charakteristika: Tato maturitní otázka se zabývá nejzákladnějšími právními pojmy, který by měl znát každý, i když třeba nestuduje právo. Otázka vysvětluje, jaké má znaky stát, co je to právní řád a jak je uspořádán, co jsou právní normy a jak jsou rozdělené, jaký je rozdíl mezi platností a účinností právních předpisů, co to jsou právní skutečnosti, nebo jaký je u nás systém práva.

Obsah

1.
Právo a stát
2.
Právní řád
3.
Právní normy
4.
Publikace právních předpisů
5.
Platnost právních předpisů
6.
Účinnost právních předpisů
7.
Působnost právních předpisů
8.
Právní vztahy
9.
Právní skutečnost
10.
Realizace práv
11.
Aplikace práva
12.
Systém práva
13.
Právo veřejné a soukromé

Úryvek

"Právo a stát
Znaky státu:
- ohraničené území
- obyvatelstvo
- řídící orgány
- administrativní aparát
- ozbrojená moc

právo = všeobecně závazná pravidla chování vydaná státem, stát těmito pravidly usměrňuje chování obyvatelstva, organizací a státního administrativního aparátu
= u nás v písemné formě (= právo psané)

- dodržování právních předpisů vynucuje stát pomocí administrativního aparátu a ozbrojené moci

2 významy „právo“:
objektivní právo - právní předpisy, kterými stát určuje, jak se obyvatelstvo, organizace a státní orgány mají chovat
subjektivní právo - vzniká uplatněním práva objektivního
- je oprávnění nebo nárok účastníka právního vztahu

Právní řád
- souhrn všech právních předpisů ve státě
- je uspořádán stupňovitě podle důležitosti (= právní síly) právního předpisu
- důležitost právního předpisu záleží na tom,
1. který státní orgán právní předpis vydal
2. jak se právní předpis nazývá (zákon, vyhláška, …)
- formální uspořádání právních předpisů


ústava a ústavní zákony (vydává je Parlament ČR)
předpisy zákonné
(= základní) zákony a zákonná opatření (vydává je Parlament ČR)


vládní nařízení (vydává je vláda)
předpisy podzákonné
(= prováděcí) vyhlášky ministrů (vydávají je ministři)

vyhlášky a nařízení obcí a krajů (vydávají je obce, kraje)
Rysy právního řádu:
 právní řád se mění a vyvíjí (= nové právní normy se stávají jeho součástí, staré právní normy se zrušují)
 mezi normami určitého právního řádu nesmějí být rozpory - právní předpis s nižší právní silou nesmí odporovat právnímu předpisu s vyšší právní silou
 soulad v právním řádu kontroluje Ústavní soud
- v roce 1992 se náš právní řád začal přibližovat k právu EU

Zákonnost
= důsledné dodržování právního řádu
zásady uplatňované v úsilí v zajištění zákonnosti:
1. před zákonem jsou si všichni rovni
2. neznalost zákona neomlouvá

Právní vědomí
= znalost právního řádu

Právní normy
= všeobecně závazná pravidla chování vydaná a vynutitelná státem
legislativa = tvorba právních norem
sankce = postih za porušení právní normy (např. trest)
právní předpis = soubor právních norem (např. zákon, vládní nařízení)
právní vztahy = společenské vztahy upravené právními normami
- ostatní společenské vztahy (tj. právem neupravené) se posuzují podle morálních nor.

Druhy právních norem:
a) podle způsobu vymezení pravidla chování
1. právní normy přikazující - říkají, co být musí
2. právní normy zakazující - říkají, co být nesmí
3. právní normy opravňující - říkají, co může být
b) podle závaznosti
1. právní normy donucující (= kogentní)
- jsou závazné bezvýhradně, tzv. že účastníci právního vztahu se od ní nesmí odchýlit
- jsou typické pro právo trestní, finanční, správní
2. právní normy podpůrné (= dispozitivní)
- jsou relativně nezávazné, tzv. že se použijí pouze tehdy, když si účastníci své vztahy neupraví jinak
- jsou typické pro právo občanské
c) podle obsahu
1. právní normy práva občanského
2. právní normy práva trestního
3. právní normy práva pracovního
atd."

Poznámka

Práce obsahuje malý obrazec.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53c8e5cbc1398.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Zakladni_pravni_pojmy_1.doc (59 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse