Základy financí

Kategorie: Finance

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje zpracované okruhy ke zkoušce. Každý z okruhů má zhruba 1 až 2 stránky.

Obsah

1.
Základní charakteristika podnikových financí jako ekonomické disciplíny. Finanční veličina a její atributy. Účetnictví a podnikové finance
2.
Základní pojmy podnikových financí (podnikový kapitál, finanční zdroje, finanční majetek, likvidita majetku, likvidita podniku, finanční riziko)
3.
Finanční vymezení cílů podnikání a vliv vnějších faktorů na finanční rozhodování podniku
4.
Finanční rozhodování podniku (náplň, principy, oblasti, typy a fáze)
5.
Podnikové daně. Zdanění zisku a jeho vliv na finanční rozhodování podniku
6.
Časová hodnota peněz (podstata a uplatnění ve financích, základní pojmy a veličiny, role úrokového počtu). Princip hodnotové transformace. Míra efektu věřitele (investora)
7.
Operandy složeného úročení a jejich uplatnění ve finančním rozhodování podniku. Perpetuita
8.
Základní charakteristika finančního trhu ve vztahu k podnikovým financím
9.
Pojetí rizika ve financích. Vztah rizika a zisku. Klasifikace podnikových rizik a obrana podniku proti riziku. Nástroj pro práci s rizikem ve financích
10.
Majetková struktura podniku (zobrazení majetku v rozvaze, faktory ovlivňující skladbu podnikového majetku)
11.
Kapitálová struktura podniku (členění pasiv, optimalizace finanční struktury podniku)
12.
Rozvaha a bilanční rovnice zisku. Oceňování majetku v rozvaze a oceňování jeho spotřeby. Skryté rezervy. Důsledky nad/podhodnocování majetku (spotřeby) na velikost vykázaného zisku a státní opatření z hlediska jeho zdanění
13.
Kritéria majetkově-finanční stability podniku (finanční členění majetku a zdrojů krytí, finanční vymezení fondu pracovního kapitálu, strategické a operativní vymezení ČPK a jeho informační obsah pro finanční řízení)
14.
Zjišťování hospodářského výsledku )kategorie:náklad, výnos, zisk). Struktura a informační obsah výsledovky. Účetní zjištění zisku a jeho transformace na daňový základ. Zjištění disponibilního zisku za účetní období
15.
Kategorie zisku z hlediska finančního řízení a jejich zobrazení ve finančních výkazech. Užití disponibilního zisku a jeho zobrazení v rozvaze
16.
Faktory ovlivňující velikost zisku. Fondy ze zisku a nerozdělený zisk. Daňová úspora
17.
Zjišťování peněžních toků (kategorie: příjem a výdaj, jejich časový a věcný nesoulad s výnosy a náklady, princip vyšetřování PT, metody a formy zobrazení peněžních toků)
18.
Zobrazení peněžních toků nepřímou metodou pomoci sloupcové formy (princip, struktura a vypovídací schopnosti). Kritéria hodnocení podniku dle velikosti peněžních toků.
19.
Zobrazení peněžních toků nepřímou metodou pomocí bilanční formy (princip, struktura a vypovídací schopnosti.) Predikce peněžních toků a jejich využití ve finančním řízení
20.
Integrační vazby finančních výkazů a jejich vypovídací schopnosti z hlediska finančního řízení. Členění hospodářských operací z hlediska jejich zobrazení v třibilanční soustavě finančních výkazů
21.
Finanční analýza (základní charakteristiky a klasifikace, věcná skladba FA a její etapy) Zdroje informací pro finanční analýzu. Interní a externí analýzy a jejich uživatelé.
22.
Metody a ukazatele finanční analýzy (základní charakteristiky a klasifikace). Principy vyhodnocování zjištěných hodnot ukazatelů finanční analýzy a jejich grafické zobrazení.
23.
Poměrová analýza finanční situace podniku
24.
Charakteristické rysy oběžného majetku. Členění oběžného majetku z různých hledisek. Struktura OM
25.
Řízení OM. Kapitálová potřeba obratového procesu. Struktura a řízení zásob
26.
Struktura pohledávek. Faktory ovlivňující řízení pohledávek z obchodního styku. Formy jištění obchodního úvěru
27.
Finanční majetek podniku a jeho struktura. Metody a modely řízení peněžních prostředků
28.
Charakteristika krátkodobého financování. Příčiny financování části OM dlouhodobými finančními zdroji. Důsledky překapitalizování a podkapitalizování podniku
29.
Zdroje krátkodobého financování, jejich členění a charakteristika jednotlivých druhů krátkodobých finančních zdrojů
30.
Investiční rozhodování (obecná charakteristika a klasifikace investic) Kapitálové plánování jako proces přípravy a analýzy investičních záměrů podniku
31.
Peněžní toky investice (finanční charakteristiky a věcný obsah, identifikační vztahy, zásady vyčíslování. Principy využití PTI pro posuzování investičních projektů
32.
Hodnocení efektivnosti investic (možné způsoby hodnocení investičního projektu, klasifikace metod). Statické metody hodnocení efektivnosti investičního projektu (základní charakteristika) Kritérium doby návratnosti
33.
Finanční hodnocení efektivnosti investičních projektů (principy dynamického hodnocení). Metoda čisté současné hodnoty, její ekonomické ukazatele a kritéria interpretace jejich hodnot
34.
Požadovaná výnosnost investice, diskontní míra a nákladovost kapitálu podniku.Ekonomický smysl ukazatele vnitřní výnosnosti investice
35.
Zohledňování rizika v investičním rozhodování (pojetí rizika a jeho klasifikace, efektivnost a rizikovost investice, princip zohlednění rizika technikou diskontovaných peněžních toků)
36.
Financování (základní charakteristika a klasifikace, požadovaná skladba finančních zdrojů, nákladovost kapitálu jako kritérium optimální zadluženosti, finanční páka)
37.
Interní zdroje financování (hlavní zdroje samofinancování – SF, jejich základní charakteristiky, přednosti a nedostatky,) determinanty vydatnosti SF, SF zjevné a skryté
38.
Externí zdroje financování (úvěry, dluhopisy, zálohy), )základní charakteristiky, přednosti a nedostatky)
39.
Financování akciovým kapitálem. Leasingové financování (základní charakteristiky, přednosti a nedostatky)
40.
Postavení finančního plánu v rámci podnikového plánu a jeho význam
41.
Finanční cíle a cíle finanční politiky podniku v souvislosti s finančním plánováním
42.
Příčiny dlouhodobého finančního plánování, jeho specifické rysy. Dlouhodobý finanční plán podniku a jeho základní části.
43.
Postup při sestavování dlouhodobého finančního plánu
44.
Význam krátkodobého finančního plánování, jeho specifické rysy. Roční finanční plán a jeho části.
45.
Finanční kontrola a důvody jejího provádění. Základní požadavky na finanční kontrolu, druhy finanční kontroly

Úryvek

"1. Základní charakteristika podnikových financí jako ekonomické disciplíny. Finanční veličina a její atributy. Účetnictví a podnikové finance

Podnikové finance (ekonomická disciplína, nauka)
-zobrazují pohyb peněžních prostředků jednotlivého kapitálu a finančních zdrojů, při kterém se podnik dostává do různých peněžních vztahů s ostatními podnikatelskými subjekty , zaměstnanci a státem

Finance )nauka) a finanční řízení )činnost) mají integrující a dominantní úlohu v ekonomické činnosti podniku, která se projevuje tím, že:
-veškerá činnost podniku se vždy promítá do pohybu peněžních prostředků, kapitálu a finančních zdrojů
-je hodnocena finančními kritériemi, která jsou rozhodující složkou podnikových rozhodovacích hledisek

Finanční řízení (finanční management) je subjektivní ekonomická činnost zabývající se:
a) získáváním potřebného množství peněz a kapitálu z různých finančních zdrojů (financování)
b) alokací peněz do různých forem nepeněžního majetku (investování)
c) rozdělováním zisku (dividendová politika) s cílem maximalizace tržní hodnoty vlastního majetku firmy při zohledňování rizika v souvislosti s financováním a investováním a respektováním faktoru času

Finance podniku a jejich řízení nelze izolovat od jiných ekonomických disciplín, zabývajících se různorodými stránkami činnosti podniku či různými vnějšími faktory podnikání. Velmi úzce souvisí finance a finanční řízení s účetnictvím.
Finanční manažeři potřebují pro svá krátkodobá i dlouhodobá rozhodnutí informace o majetku podniku, její struktuře, dluzích, vlastním jmění. Potřebují také údaje o výnosech, nákladech, zisku, jeho rozdělování na účely, údaje o vývoji peněžních příjmů a výdajů podniku.

Finanční řízení podniku klade určité požadavky i na manažerské účetnictví orientované na informace, nutné efektivní řízení i rozhodování uvnitř podniku."

Poznámka

Okruh 45 otázek na zkoušku ze základů financí pro 1 či 2 ročník VŠB - EKF Ostrava. Velmi přehledné zpracování. Vřele doporučuji, po naučení není nic třeba navíc.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera6859
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse