Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Základy finančního řízení

Základy finančního řízení


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Obchodní akademie, Břeclav, Smetanovo nábřeží 17, Břeclav

Charakteristika: Maturitní otázka zpracovaná na základě zápisků z hodin nejprve seznamuje s funkcí a obsahem rozvahy a výkazu zisků a ztrát. Následně se dotýká problematiky cash flow a klíčová část textu pak uvádí uživatele finanční analýzy a její jednotlivé typy.

Obsah

1.
Rozvaha
2.
Výkaz zisků a ztrát
3.
Cash flow
4.
Finanční analýza
4.1.
Uživatelé
4.2.
Analýza aktiv a pasiv
4.3.
Analýza zadluženosti
4.4.
Analýza krytí DM
4.5.
Analýza likvidity
4.6.
Analýza hospodářského výsledku
4.7.
Analýza tržní hodnoty

Úryvek

"Rozvaha = poskytuje přehled o finanční a majetkové situaci podniku k určitému dni
Rozvaha znázorňuje:
- Finanční strukturu podniku
- Likviditu podniku
- Vlastní kapitál
Plní dvě zásady
- Zásada opatrnosti
- V souladu se zásadou bilanční kontinuity
Aktiva
- DM
- Oběžný majetek
- Pohledávky
Pasiva
- Vlastní kapitál
- Cizí kapitál

Výkaz zisků a ztrát = informuje, zda podnik dosahuje přiměřeného zisku z vloženého kapitálu
- Obsahuje:
o Výnosy
o Náklady
o Hospodářství výsledek
Sestavuje se za roční období v plné nebo zkrácené verzi
Výkaz zisků a ztrát
- Jednostupňové = V celkem – N celkem (nevýhoda: nevidím strukturu)
- Vícestupňové = dělení na provozní, finanční a mimořádné
- Příloha = účelem přílohy je doplnit a objasnit informace rozvahy a výkazu zisku a ztrát

Cash flow = tok peněžních prostředků za určité období
Úkolem je prokázat změnu stavu peněžních prostředků za uplynulé účetní období a rozčlenit přírůstky a úbytky peněžních prostředků do jednotlivých položek (provozní, investiční a finanční přehled)

Peněžní toky z provozní činnosti
- Příjmy z prodeje vlastních výrobků
- Příjmy ze zprostředkovatelské činnosti
- Výdaje na pořízení majetku
Peněžní toky z investiční činnosti
- Pořízení a prodej DM
Peněžní toky z finanční činnosti
- Příjmy z vydávání akcií a dluhopisů
- Výdaje spojené se splácením úvěru

Sestavení výkazu Cash flow
Metody:
- Přímá = jsou vykázány hlavní skupiny peněžních příjmů a výdajů
- Nepřímá = založena na úpravě hospodářského výsledku"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50842cbc59c88.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Zaklady_financniho_rizeni_MO.doc (41 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse