Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Základy marketingu - okruhy otázek ke zkoušce

Základy marketingu - okruhy otázek ke zkoušce

Kategorie: Marketing

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Soubor otázek ke zkoušce ze základu marketingu nabízí nejen zadání otázek, ale někde i správné odpovědi. Kromě odpovědí jsou ke každé otázce přiřazeny i pojmy a odborná terminologie. Otázky popisují vlivy působící na podnik - vnitřní a vnější. Dále charakterizují základní kroky marketingového výzkumu a další témata náležící do této problematiky.

Obsah

1.Cílové segmenty
2.
Jaká koncepce přístupu k trhu navazuje na koncepci marketingovou?
3.
Které koncepce (přístupy k trhu) předcházely marketingové koncepci?
4.
Customer Relationship Marketing
5.
Důvody využívání Cause Related Marketingu
6.
Které z následujících úrovní, relací patří do orientace na potřeby v marketingovém přístupu?
7.
Co patří mezi podmínky úspěšného Cause Related Marketingu?
8.
Co patří mezi podstatné marketingové trendy?
9.
Co patří mezi základní podstatné charakteristiky marketingu?
10.
Požadavek koordinace všech nemarketingových aktivit k dosažení marketingových cílů
11.
Co sledujeme při pohledu na uživatele/zákazníka v marketingu?
12.
Co vyjadřujeme při rozhodování o začlenění marketingu do organizační struktury podniku?
13.
Stálé monitorování aktivit soupeřů
14.
O co jde v přístupu „zevnitř-ven“ (inside-out)?
15.
O co jde v přístupu „zvenku-dovnitř“ (outside-in)?
16.
Na čem je založena výrobní koncepce?
17.
Jaké nevýhody může mít sekvenční uspořádání (postupně se vyčerpávají pohledy na hlavní rozměry) SWOT oproti maticovému rozložení?
18.
Které z následujících možností vyjadřují souhrnné marketingové cíle?
19.
Kdy začíná marketingové plánování?
20.
Co patří mezi marketingové řízení?
21.
Co se skrývá za zkratkou PEST?
22.
Jaké jsou možnosti konkurenční strategie založené na postavení firmy na trhu?
23.Které následující strategie patří mezi 3 základní strategie při rozhodování o počtu distribučních mezičlánků?
24.
Jaké jsou marketingové cíle?
25.
Co zahrnuje marketingový plán?
26.
Co patří mezi rámcové strategie podle míry tržní diferenciace?
27.
Co patří mezi rozměry BCG matice?
28.
Co patří mezi strategie tržního vůdce?
29.
Co patří mezi strategie tržního vyzyvatele patří?
30.
Jaké jsou strategie pro expanzi trhu?
31.
Jaká je strategie vleku?
32.
Jak lze uspořádat SWOT analýzu?
33.
Co se rozumí podnikatelskou jednotkou?
34.
Co jsou to poziční bitevní mapy?
35.
Co je to marketingové makroprostředí?
36.
Co patří mezi marketingové podstatné trendy demografického marketingového prostředí?
37.
Co se při marketingových úvahách zahrnuje pod pojem „makroprostředí (makrookolí)“?
38.
Co se při marketingových úvahách zahrnuje pod pojem „mikroprostředí (mikrookolí)“?
39.
Co patří do ekonomického marketingového prostředí?
40.
Jak se dále liší poptávka institucí/organizací od poptávky spotřebitelů?
41.
Jak zní kodex kvalitativního standardu Mystery Shopping?
42.
Co je to kulturně sociální marketingové prostředí?
43.
Co je to kupní centrum organizace?
44.
Čím je tvořeno marketingové prostředí firmy?
45.
Co patří mezi hlavní vlivy působící na kupní chování organizací?
46.
Co patří mezi specifické dodavatele?
47.
Co řadíme mezi typy veřejností uvažované v rámci marketingového prostředí?
48.
Co je to "podíl srdcí"?
49.
Co je to "podíl mysli"?
50.
Co zahrnuje pohled na fyzické makro prostředí?
51.
Kdo je to spotřebitel?
52.
Co je to tržní podíl?
53.
Co to jsou prosumers?
54.
Co z následujících poloh vyjadřuje nástroje podpory prodeje (sales promotion) spotřebitelům?
55.
Čeho se týká kreativní strategie?
56.
Které z následujících poloh se nepovažují za součásti tzv. komplexního výrobku?
57.
Co je to direct marketing?
58.
Které z následujících možností patří do marketingového mixu?
59.
Které možnosti patří do tzv. komunikačního (promotion) mixu?
60.
Které z následujících možností patří k nástrojům přímého (direct) marketingu?
61.
Co patří do Public relations?
62.
Co je to marketingový mix?
63.
Co patří u služeb mezi další "P"?
64.
Co patří mezi nástroje Public relations?
65.
Čeho se týkají základní možnosti ceny jako marketingového nástroje?
66.
Jaké jsou možnosti místa jako marketingového nástroje?
67.
Co je podstatou podpory prodeje?
68.
Co se chápe pod pojmem "produkty"?
69.
Jaké jsou výhrady vůči 4P v marketingu?
70.
Co je to výrobkový mix?
71.
Co je to 4C?
72.
Co je podstatou marketingové relační databáze?
73.
Co je to marketingové zpravodajství?
74.
Co patří mezi hlavní funkce MIS?
75.
Co znamená náhodný výběr respondentů v marketingovém výzkumu?
76.
Co je to omnibus?
77.
Co z následujících možností zahrnuje fáze zpracování primárních dat?
78.
Které z následujících možností vyjadřují výhodu osobního dotazování?
79.
Finanční a účetní informace firmy
80.
Které z následujících možností patří mezi hlavní metody primárního výzkumu (získávání primárních dat)?
81.
Co je to kvalitativní dotazování?
82.
Co patří mezi metody kvantitativního dotazování?
83.
Co patří mezi možnosti získávání informací o konkurenci?
84.
Co se řadí mezi výhody sekundárních zdrojů dat v marketingovém výzkumu?
85.
Co patří mezi přednosti vnitřních záznamů?
86.
Při marketingovém výzkumu se užívají víceméně 2 typy panelů. Které z následujících možností sem patří?
87.
Které z následujících kategorií patří mezi hlavní skupiny zaměstnanců, které jsou významné pro tzv. marketingové zpravodajství?
88.
Co je to validita marketingových informací?
89.
Reliabilita marketingových informací
90.
Co zahrnuje užší pojetí marketingového informačního systému?
91.
Čeho se týká validita informací?
92.
Co je to outside-in přístup?
93.
Co je to marketingové plánování?
94.
Co je to marketingové mikroprostředí?
95.
Výběr a motivace distribučních článků
96.
Co patří mezi celkové marketingové strategie?
97.
Co patří mezi nevýhody osobního dotazování?
98.
Co je to marketingové zpravodajství?
99.
Co je to marketingová komunikace?
100.
Co patří mezi podstatné polohy fyzického prostředí?
101.
Prodejní koncepce

Úryvek

"86) Při marketingovém výzkumu se užívají víceméně 2 typy panelů. Které z následujících možností sem patří?
- rámcové řízení marketingového výzkumu, např. ve smyslu řízení samostatného oddělení marketingového výzkumu
- řízení konkrétních výzkumných akcí, jednotlivých výzkumů

87) Které z následujících kategorií patří mezi hlavní skupiny zaměstnanců, které jsou významné pro tzv. marketingové zpravodajství?
- exekutiva firmy (např. informace o stylu řízení, který převládá u exekutivy zákazníků, složení kupního rozhodovacího centra zákazníků
- prodejci - vzhledem k jejich „blízkosti“ zákazníkům
- servisní pracovníci

88) Validitou marketingových informací rozumíme …
- do jaké míry se týká řešeného problému


89) Reliabilita marketingových informací …
- říká, do jaké míry získáme obdobnou hodnotu při opakovaném šetření u dalšího „vzorku populace“ za dodržení stejného postupu
- mluví se také o opakovatelnosti či spolehlivosti informace

90) Užší pojetí marketingového informačního systému nezahrnuje …
- marketingový výzkum

91) Validita informace se týká …
- vazby informace na řešení daného marketingového problému

92) Outside-in přístup …
- firma nejprve „naslouchá“ současným i potencionálním zákazníkům, získává informace o jejich potřebách, o podmiňujících faktorech, jejich kupním chování a rozhodování; na základě těchto poznatků zvažuje možné způsoby uspokojení zákazníků, jim odpovídající tržní orientaci, rozhoduje se mezi nimi, dospívá k výslednému tvaru, plánu, který pak reálně naplňuje -> rozumí se jím nabídka – ve všech marketingových polohách – směřující k trhu, k zákazníkům
- tento přístup je založen na dialogu se zákazníkem
- marketingové rozhodování uvnitř firmy se odvíjí od informací získaných od zákazníků a dalších relevantních osob, že tyto informace aktivně, systematicky a průběžně získává; využívá k tomu jak běžné, tak specifické formy získávání takových údajů; jde o podstatný rys marketingu

93) Marketingové plánování …
- vlastní marketingové plánování znamená naplnění sledu plánovacích aktivit:
• analýza
• volba cílů
• rozhodnutí o strategii, strategickém postupu
• sestavení marketingového plánu"

Poznámka

Otázky jsou určeny studentům Vysoké školy ekonomie a managementu v Praze. Červeně označené odpovědi jsou totožné s odpověďmi v testu. Zbylé odpovědi jsou vypracovány s pomocí skript Vysoké školy ekonomie a managementu. Soubor otázek je vypracován formou odrážek. V textu jsou termíny zvýrazněny tučně a jsou používány zkratky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23007
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse