Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Základy mezinárodního účetnictví - přednášky

Základy mezinárodního účetnictví - přednášky

Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Přednášky obsahují základní poznatky z mezinárodního účetnictví. Věnují se jeho harmonizaci, poukazují na hlavní rozdíly v národních účetních systémech a také se zabývají harmonizací daňových systémů. Poskytují stručný přehled nejvýznamnějších direktiv Evropské unie, seznamují s US GAAP (všeobecně uznávanými účetními principy), které se používají v USA, i s vybranými mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Informují o jejich základních cílech, uplatňovaných účetních zásadách a používaných finančních výkazech.

Obsah

1.
Úvod do harmonizace účetnictví
1.1.
Cíl
1.2.
Uživatelé
1.3.
Rozdíly v národních systémech
1.4.
Regulace v ČR
1.5.
Regulace
1.5.1.
Možné cesty regulace
2.
Co je harmonizace
3.
Harmonizace daňových systémů
3.1.
Cílem koordinace a přibližování
3.2.
Směry harmonizace
3.3.
Přehled direktiv
3.3.1.
Čtvrtá směrnice EU
3.3.2.
Obecná ustanovení o rozvaze a výkazu zisků a ztrát
3.3.3.
Obsah výroční zprávy
3.3.4.
Sedmá směrnice EU: Konsolidovaná účetní závěrka
3.3.5.
Osmá směrnice EU
3.3.6.
Požadavky na obsah přílohy účetní závěrky (4. direktiva)
3.3.7.
Zveřejňování účetní závěrky a výroční zprávy
3.3.8.
Srovnání směrnic s mezinárodními účetními standardy
4.
Koncepční rámec pro sestavování a předkládání účetní závěrky
4.1.
Cíle koncepčního rámce
4.2.
Účel koncepčního rámce
4.3.
Působnost koncepčního rámce
4.4.
Koncepční rámec - novinky
4.5.
Finanční pozice, výkonnost podniku
4.6.
Změny ve finanční pozici
4.7.
Příloha
4.8.
Základní předpoklady zpracování účetní závěrky
4.9.
Kvalitativní charakteristiky účetních výkazů
5.
Definice
5.1.
Aktiva
5.2.
Závazek
5.3.
Náklady
5.4.
Výnosy
5.5.
Vlastní kapitál
5.6.
Příklady
5.7.
Oceňování prvků účetní závěrky
5.8.
Pojetí vlastního kapitálu a jeho uchování
5.9.
Podmíněná aktiva
6.
US GAAP – Generally Accepted Accounting Principles
6.1.
Účetní zásady
6.2.
Prvky koncepčního rámce
6.3.
Rozdíly mezi US GAAP a českým účetnictvím
6.4.
Další rozdíly
6.5.
Omezení
6.6.
Zásady
6.7.
Finanční výkazy
7.
Standardy
7.1.
IFRS 1 – První aplikace Mezinárodních standardů účetního výkaznictví
7.1.1.
Cíl
7.1.2.
Přechod na IFRS představuje
7.1.3.
Průběh prvního převodu
7.1.4.
Rozsah působnosti standardu
7.1.5.
Zahajovací rozvaha
7.1.6.
Účetní politiky
7.1.7.
Předkládání a zveřejňování
7.1.8.
Aplikace IFRS 1
7.1.9.
Ilustrativní příklady
7.1.10.
Příklady
7.2.
IAS 1 (International Accounting Standards) – prezentace účetní závěrky
7.2.1.
Cíl
7.2.2.
Platnost
7.2.3.
Účel účetní závěrky
7.2.4.
Složky účetní závěrky
7.2.5.
Předkládání účetní závěrky
7.2.6.
Definice
7.2.7.
Koncepční zásady
7.2.8.
Odchylky od IAS/IFRS
7.2.9.
Účetní pravidla (principy)
7.2.10.
Struktura a obsah účetní závěrky
7.2.11.
Rozvaha
7.2.12.
Minimální požadavky na rozvahu
7.2.13.
Výsledovka
7.2.14.
Příklady
7.2.15.
Výkaz peněžních toků
7.2.16.
Výkaz o změnách ve vlastním kapitálu
7.2.17.
Příloha k účetní závěrce
7.3.
IAS 16 – pozemky, budovy, zařízení
7.3.1.
Cíl
7.3.2.
Rozsah působnosti
7.3.3.
Definice
7.3.4.
Náhradní díly
7.3.5.
Technické zhodnocení a opravy

Úryvek

"Co je harmonizace
Harmonizace započala v 70. letech 20. století, vznikla v důsledku globalizace ekonomiky, jedná se o sladění vnitřní logiky, sladění národních úprav účetnictví.

Směry harmonizace:


[schéma]


Direktivy od r. 1968 do r. 1989: dnešní podoba je zastaralá → vyžadují změnu – r. 1990: Komise EU vydala usnesení, aby se již dále nevydávaly.
Rok 2000: Evropská komise dovoluje zapracovat do účetnictví mezinárodní účetní standardy:
- obsahují řadu variantních řešení a možností výjimek a tzv. „právo volby“ – umožňuje zahrnout svá národní specifika v dané zemi → nesrovnalost účetních informací a oddalování procesu harmonizace.

Mezinárodní účetní standardy: nová strategie účetnictví; mají nejširší mezinárodní uplatnění, mnohaletou tradici, rychlé řešení problémů, nejsou závazné, pouze doporučením, vysoce kvalitní účetní pravidla, dnes asi 41 účetních standardů, aktualizují se, mění v souladu s vývojem finanční ekonomiky, vydává je Rada pro mezinárodní účetní standardy – IASB.

US GAAP: mezinárodně uznávané principy obecně aplikované v USA, začaly se vydávat ve 30. letech 20. století, neustále se doplňují, systém velice složitým a komplikovaným, těžko se přenášejí do jiných států, je i politicky nepřijatelný (Irák, Korea, …), těžko přeložitelné.

Harmonizace daňových systémů
Cílem je koordinace a přibližování:
- realita těchto úkolů je prováděna prostřednictvím společenských politik a společenských finančních nástrojů
- Francie a Německo (snaha o harmonizaci daňové politiky): budou postupně zaváděny standardy, dále budou usilovat o harmonizaci sazeb u DPH a DPPO, proti se ohradila VB
- harmonizace přímých a nepřímých daní v ČR
- Evropská komise nechce jednotné daně, chce zajistit srovnatelnost, usilují o stanovení jednotného daňového základu, …
- patří k nejsložitějším úkolům, které Evropská komise řeší, cílem je koordinace a přibližování
- velký zásah do suverenity dané země a fiskální politiky
- u nás: přímé daně – vývoj harmonizace se zastavil, nepřímé daně – vývoj je veliký (např. zákon o DPH, spotřební daně, zavedení ekologických daní).

Konvergenční projekt: započat v r. 2002; cílem je, aby se koncepční rámec přiblížil koncepčnímu rámci US GAAP. V roce 2012 má končit, má vzniknout jeden koncepční rámec.

Směry harmonizace:
Direktivy EU
Účetní směrnice EU: právní systém je založen na zákonech a jejich prováděcích předpisech

V roce 2000 Rada EU přijala tzv. Cestu vpřed – strategie finančního výkaznictví → EU dovoluje členským zemím zahnutí mezinárodních standardů.

Přehled direktiv (nejvýznamnějších):
Čtvrtá směrnice EU (1978):
Upravuje pravidla pro individuální účetní závěrky podniků a výročních zpráv:
- zaměřena na harmonizaci ročních účetních závěrek velkých a středních kapitálových společností (ne pojišťovny, banky, …)
- struktura a forma účetních výkazů nejsou stanovena jednoznačně, ale ve více variantách
- určité položky výkazů se vymezují alternativně
- metodické řešení a konečná forma výkazů se ponechává národním úpravám
- do účetnictví každé členské země se promítají specifika vyplývající z odlišného ekonomického a právního prostředí
- obecná ustanovení: účetní závěrka jako nedílný celek rozvahy, výkazu zisků a ztrát a přílohy"

Poznámka

Práce je psaná formou odrážek. Obsahuje 1 tabulku a několik schémat, rozsah čistého textu je cca 23 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22386
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse