Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Základy práva pro střední odborné školy, obchodní akademie a jiné typy odborných škol

Základy práva pro střední odborné školy, obchodní akademie a jiné typy odborných škol

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace, Orlová - Lutyně

Charakteristika: Zápisky ze základů práva poskytují základní úvod do právní problematiky. Nejprve vymezují právo a dávají ho do vztahu s morálkou, dále uvádějí funkce a vlastnosti práva a sledují jeho dějiny. Následuje výčet pramenů práva, informace o právním řádu a systému práva, právních normách, realizaci práva či významu času v právu. Pozornost patří také aplikaci práva, právní odpovědnosti a zárukám zákonnosti v právním státě. Nakonec se práce zabývá ústavním právem a seznamuje s obsahem prvních dvou hlav české ústavy.

Obsah

1.
Základy teorie práva
1.1.
Právo a normativní systémy
1.2.
Morálka, vztah mezi morálkou a právem
2.
Funkce práva
2.1.
Vlastnosti práva
3.
Dějiny práva
4.
Prameny práva
5.
Právní řád
6.
Systém práva
7.
Právní normy
7.1.
Znaky právních norem
7.2.
Struktura právních norem
7.3.
Dělení zákonů v zákoníku
7.4.
Členění právních norem
7.5.
Platnost a účinnost právních norem
7.6.
Působnost právních norem
7.7.
Výklad právních norem
8.
Realizace práva
8.1.
Právní vztahy, jejich znaky a předpoklady
8.2.
Právní skutečnosti
8.3.
Subjekt právního vztahu
8.3.1.
Fyzická osoba a právní subjektivita
8.3.2.
Právnická osoba a její právní způsobilost
8.3.3.
Stát a jeho instituce a jejich právní způsobilost
8.3.4.
Zastupování subjektů
8.4.
Objekt právního vztahu
9.
Právní úkony
9.1.
Náležitosti
9.2.
Členění
10.
Čas v právu
10.1.
Forma
10.2.
Význam času v právu
11.
Aplikace práva
11.1.
Aplikační proces
11.2.
Členění aktů aplikace práva
11.3.
Náležitosti aplikace práva
12.
Právní odpovědnost
12.1.
Funkce odpovědnosti
12.2.
Předpoklady právní odpovědnosti
12.3.
Dělení právní odpovědnosti
13.
Záruky zákonnosti v právním státě
13.1.
Preventivní záruky
13.2.
Následné záruky
14.
Ústavní právo
14.1.
Ústava ČR a její struktura
14.1.1.
Preambule
14.1.2.
Hlava I. – základní ustanovení
14.1.2.1.
Státní symboly
14.1.3.
Hlava II. – Parlament
14.1.3.1.
Poslanecká sněmovna a Senát
14.1.3.2.
Většinový a poměrný volební systém
14.1.3.3.
Právní postavení členů Parlamentu
14.1.3.4.
Poslanecká imunita
14.1.3.5.
Zahání a ukončení činnosti
14.1.3.6.
Působnost Parlamentu

Úryvek

"ZÁKLADY TEORIE PRÁVA
Právo jako model chování
Definice práva: Právo je souhrn pravidel chování stanovených a zabezpečovaných státem.
• Člověk je společensky tvor, který žije v různých společenských skupinách a v rámci těchto skupin dodržuje různá pravidla, nejenom pravidla práva. Od počátku vývoje lidské společnosti na něj působí různé vlivy a ustupuje do různých vztahů. Právo se v lidské společnosti objevilo společně se vznikem státu, který začal regulovat vztahy ve společnosti (prvními státy: Čína, Indie, Egypt, Mezopotámie 5 000 – 7 000 př. n. l.)
• Jednotlivá pravidla, kterými se člověk řídí, vytvářejí takzvané NORMATIVNÍ SYSTÉMY – jednotlivé systémy mohou působit vedle sebe, mohou se překrývat, ale mohou si i odporovat
• Příklady normativních systémů: morálka, právo, náboženství, jazykový systém, sportovní systém, ekonomický systém, estetický systém, zvykový systém
Znaky normativních systémů
1) Normativní systémy zahrnují stanovená pravidla chování (co se může, musí a nesmí)
2) Pravidla musí dodržovat všichni členové té dané společnosti
3) Existuje systém sankcí, který je udělován při nerespektování pravidel (tresty a odměny)
4) Existuje instituce, která má oprávnění aplikovat sankce
PRÁVO MORÁLKA
1) Dodržování prav. silničního provozu 1) Pozdrav při vstupu do místnosti
2) Všichni řidiči 2) Na všechny osoby
3) Pokuta, body, odebrání řid. průkazu 3) Špatný dojem, odsouzení společnosti
4) Policie, městský úřad, soud 4) Společnost

Platí zásada - NEZNALOST ZÁKONA NEOMLOUVÁ, ten komu jsou pravidla určeny je povinen je znát!
Definice práva: Právo je systém právních norem, které jsou závazným modelem chování, a které respektují ideály a mravní hodnoty společnosti. Tyto normy byly pro danou spol. vytvořeny orgánem s normotvornou pravomocí a jejich dodržování je vynutitelné sankcí.
Rozlišujeme právo: a) objektivní – jedná se o obecně závazná pravidla lidského chování, stanovena a zabezpečována státem (pravidla, která platí na území určitého státu)
b) subjektivní – míra možného chování určitého účastníka určitého právního vztahu (práva a povinnosti konkrétního subjektu)
Morálka: Pravidla chování, které uznává většina společnosti, a většina lidí je respektuje dobrovolně na základě vnitřního přesvědčení o správnosti těchto pravidel. Morálka pokrývá široké spektrum oblastí lidského života


VZTAH MEZI MORÁLKOU A PRÁVEM
→ platí, že právo představuje minimum morálky, je to minimální množství pravidel, které musí respektovat všichni
Odlišnosti → 1) Právo je mladší než morálka
2) Normy práva mají logickou strukturu a jsou vydávány státními orgány v předepsané formě, pravidla morálky jsou svou strukturou složitější než právo a nemají psanou formu
3) Projevem práva jsou právní akty, projevem morálky je veřejné mínění
4) Normy morálky pokrývají mnohem širší oblast společenských vztahů, než normy práva
5) Normy práva jsou přesně a konkrétně vymezeny, ale normy morálky umožňují volnější výklad
FUNKCE PRÁVA ANEB K ČEMU PRÁVO SLOUŽÍ

1) Právo udržuje sociální pořádek ve spol. tím, že uvádí, co se musí, smí a nemůže
2) Právo vymezuje práva a povinnosti ve spol. vztazích – kupující má povinnost zaplatit stanovenou cenu za zboží X prodávající má právo peníze dostat
3) Právo je nástrojem pro řešení konfliktů
4) Právo propůjčuje legitimitu výkonu veřejných funkcí (stanovuje podmínky pro volby do senátu, parlamentu …)
Vlastnosti práva
1) Celistvost práva
Právní řád je soustavou právních norem, které tvoří logický celek →
• Právní normy musí vycházet ze základního zákona – ústavy
• Jednotlivé právní normy se navzájem doplňují, navazují na sebe, ale nesmí si vzájemně odporovat
2) Dynamičnost vývoje práva
V průběhu doby se právo vyvíjí a mění – nové právní normy vznikají, jiné zanikají, a to v tzv. legislativním procesu. Musí být splněny dva základní požadavky:
• Právní úprava nesmí dobu předbíhat
• Právo se nesmí za vývojem společnosti opožďovat
3) Funkčnost práva
Právo je funkční pouze tehdy, je-li projevem vůle orgánu, který určitou právní normu stanovil, ale zároveň je i projevem vůle občanů dané společnosti se tímto právem řídit."

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny. Součástí práce jsou tabulky, schémata a obrázky o rozsahu cca 1,5 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera27568
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse