Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Mgr. SZZk > > Základy práva (teorie práva, občanské právo, trestní právo) - otázky k SZZk

Základy práva (teorie práva, občanské právo, trestní právo) - otázky k SZZk

Kategorie: Právo

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Otázky se věnují základům práva ve třech oblastech – teorii práva, občanském právu a trestním právu. První část se zabývá například vývojem českého státu a práva, prameny práva, právními vztahy, významem interpretace práva či právním vědomím. Občanské právo se zaměřuje na subjekty občanskoprávních vztahů, odpovědnost v občanském právu, dědické právo, právní úkon, ochranu osobnosti v občanském právu a další. Trestní právo přibližuje trestní řízení, trestný čin a jeho subjekty, instituty trestního práva, sankce nebo účastníky trestního řízení.

Obsah

A) Teorie práva
1.
Historický vývoj českého státu a práva
1.1
Charakteristika jednotlivých období
1.2
Periodizace práva v Čechách a na Moravě
1.3
Právo raného feudalismu
1.4
Kodifikace horního práva v českých zemích
1.5
Stavovská monarchie
1.6
Prameny práva za feudalismu
1.7
Prameny práva v jednotlivých periodách vývoje římského práva
1.8
Recepce římského práva v českých zemích
2.
Pojem, funkce a struktura práva jako sociálního normativního systému
2.1
Vztah k jiným normativním systémům ve společnosti
2.2
Co je to právo
2.2.1
Jeho charakteristika
2.2.2
Obsah práva
2.3
Právní zásady
2.4
Tvorba a realizace práva
3.
Prameny (forma) práva
3.1
Jejich vznik
3.2
Specifické znaky
3.3
Druhy
3.4
Prameny (forma) práva
3.5
Právní skutečnosti
4.
Obsah práva
4.1
Pojem, struktura a klasifikace právních norem
4.2
Platnost právních norem
4.3
Účinnost a působnost
4.4
Právní norma
5.
Právní vztahy
5.1
Předpoklady
5.2
Prvky
5.3
Obsah
5.4
Právní vztahy a jejich prvky
6.
Aplikace práva jako zvláštní forma realizace práva
6.1
Akt aplikace práva
6.1.1
Platnost
6.1.2
Pravomoc
6.1.3
Vykonatelnost
6.1.4
Druhy
6.2
Mezery v právu
6.3
Aplikace práva podle analogie
6.4
Druhy aktů aplikace práva
6.5
Interpretace a aplikace práva podle analogie
6.6
Postup a proces aplikace práva
7.
Význam interpretace práva
7.1
Její druhy
7.2
Interpretace (výklad) práva
8.
Zákonnost jako předpoklad právního státu a metoda vládnutí
8.1
Systém záruk zákonnosti
8.2
Zákonnost
8.2.1
Principy
8.2.2
Zásady
9.
Právní kultura kontinentálně evropská a angloamerická
9.1
Prameny
9.2
Postavení soudce
9.3
Právní kultura kontinentálně evropská a angloamerická (anglosaská)
10.
Právní vědomí
10.1
Charakteristika pojmu a obsahových složek
10.1.1
Poznání
10.1.2
Hodnocení
10.1.3
Rozhodování
10.1.4
Postoje
10.2
Právní vědomí
B) Občanské právo
1.
Pojem, předmět, struktura, funkce a zásady občanského práva
1.1
Občanské právo jako základ soukromého práva
1.1.1
Pojem
1.1.2
Předmět
1.1.3
Prameny
1.1.4
Metody
1.2
Občanskoprávní vztahy a jejich charakteristika
1.3
Zásady občanského práva
2.
Subjekty občanskoprávních vztahů
2.1
Pojem a charakteristika subjektů právních vztahů
2.2
Jednotlivec jako subjekt
2.2.1
Způsobilost k právním úkonům
2.2.2
Její omezení či odnětí
2.2.3
Osoby fyzické a právnické
2.3
Právní subjektivita
2.3.1
Fyzická osoba
2.3.2
Způsobilost k právním úkonům
2.4
Právnická osoba jako subjekt občanského práva
3.
Odpovědnost v občanském právu
3.1
Odpovědnost jako právní kategorie
3.1.1
Občanskoprávní institut odpovědnosti za škodu
3.1.2
Bezdůvodné obohacení
3.2
Odpovědnost za škodu v občanském právu
3.3
Předcházení škodám
3.4
Bezdůvodné obohacení
4.
Občanské právo závazkové
4.1
Pojem a charakteristika závazkových práv
4.1.1
Jejich význam a postavení v systému práva
4.1.2
Nejčastější druhy závazkových vztahů
4.1.2.1
Vznik, změna, zánik
4.2
Závazkové vztahy
4.3
Zajištění závazku v občanském právu
4.4
Zánik závazků
4.4.1
Promlčení
4.4.2
Prekluze
4.5
Druhy občanskoprávních smluv
5.
Dědické právo
5.1
Současná úprava a vývoj
5.2
Konstrukce dědického práva
5.2.1
Dědění jako jeden ze způsobů nabývání vlastnictví
5.2.2
Dědění ze zákona a ze závěti
5.2.3
Předpoklady dědění
5.2.4
Vydědění
5.3
Dědění ze zákona, ze závěti
5.3.1
Správce dědictví
6.
Právní úkon jako předpoklad vzniku závazků
6.1
Pojem, charakteristika a náležitosti právních úkonů
6.1.1
Platnost
6.1.2
Účinnost
6.1.3
Důvody neplatnosti
6.2
Pojem a náležitosti právních úkonů
6.3
Občanskoprávní úkony a jejich neplatnost
7.
Vlastnictví a jiná věcná práva
7.1
Institut vlastnictví
7.1.1
Nabývání vlastnictví
7.1.2
Obsah a význam vlastnických práv
7.1.3
Držba a práva k věcem cizím
7.2
Práva věcná
7.2.1
Vlastnictví
7.2.2
Spoluvlastnictví
7.2.3
Společné jmění manželů
7.3
Zástavní právo
7.3.1
Vznik
7.3.2
Zajištění závazků
7.4
Práva k cizím věcem
7.4.1
Zástavní právo
7.4.2
Zadržovací právo
8.
Vztah občanského, pracovního a obchodního práva
8.1
Občanské právo jako základna a východisko jednotlivých soukromoprávních odvětví
8.2
Vztah občanského a obchodního práva
9.
Ochrana osobnosti v občanském právu
9.1
Občanskoprávní garance práv zakotvených v Listině práv a svobod
9.2
Všeobecné osobnostní práva, jejich ochrana
9.3
Ochrana osobnosti v občanském právu
10.
Občanské právo procesní a jeho prameny
10.1
Zásady občanskoprávního řízení
10.2
Občanské právo procesní
10.2.1
Prameny
10.2.2
Občanskoprávní řízení
10.2.3
Zásady občanskoprávního řízení
10.3
Charakteristika rozhodnutí v občanskoprávním řízení
10.3.1
Rozsudek
10.3.2
Usnesení
10.3.3
Platební rozkaz
10.4
Subjekty občanskoprávního řízení
C) Trestní právo
1.
Trestní právo jako odvětví veřejného práva
1.1
Vymezení charakteru veřejného práva a jeho znaků
1.1.1
Pojem
1.1.2
Předmět a charakteristika trestního práva
1.1.3
Vztah k jiným právním disciplínám
1.2
Trestní právo
1.2.1
Pojem
1.2.2
Předmět
1.2.3
Prameny
1.3
Právní jistota a její odraz v trestním právu
2.
Trestní právo hmotné a procesní
2.1
Charakteristika
2.2
Struktura
2.3
Prameny
2.4
Vztah mezi právem hmotným a procesním
2.5
Trestní řízení
2.5.1
Pojem
2.5.2
Předmět
2.5.3
Prameny
2.6
Působnost trestního řízení (trestního řádu)
2.7
Trestní zákon - struktura
3.
Význam a charakteristika zásad trestního práva hmotného a procesního
3.1
Užití v trestním řízení
3.2
Základní zásady trestního řízení
3.3
Zásady trestního práva a jejich význam
4.
Trestný čin
4.1
Materiální a formální stránka trestného činu
4.2
Vývojová stadia trestného činu
4.3
Viktimologie
5.
Subjekt trestného činu
5.1
Trestní odpovědnost
5.2
Pachatel
5.3
Spolupachatel
5.4
Účastník trestného činu
5.5
Postavení pachatele v trestním procesu
5.6
Mladistvý v trestním právu
5.7
Obviněný jako strana trestního řízení
5.8
Základy trestní odpovědnosti
5.9
Soudnictví ve věcech mládeže v českém právu
5.10
Úloha a význam probační a mediační služby
6.
Vybrané instituty trestního práva
6.1
Charakteristika a význam
6.1.1
Okolnosti vylučující trestnost
6.1.2
Okolnosti způsobující zánik trestnosti
6.1.3
Nedostatek trestnosti
6.1.4
Omyl v trestním právu
6.1.4.1
Pojem
6.1.4.2
Druhy
6.1.4.3
Zvláštní případy skutkového omylu
6.2
Význam a důsledky omylu v trestním právu
6.3
Okolnosti vylučující protiprávnost
7.
Sankce v trestním právu
7.1
Charakteristika, funkce, tresty a ochranná opatření a jejich ukládání
7.2
Funkce sankcí v trestním právu
7.3
Druhy
7.4
Účel trestu upuštění od potrestání
7.5
Ukládání trestů
7.6
Zánik trestnosti a trestu
7.7
Zahlazení odsouzení
7.8
Pravomoci prezidenta republiky v trestním právu
8.
Reflexe změn společenského uspořádání v trestním právu
8.1
Nové skutkové podstaty trestných činů dle posledních novel trestního zákona
8.1.1
Problémy jejich odhalování a možnosti řešení
8.2
Trestné činy hospodářské
8.3
Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných
8.4
Trestné činy proti rodině a mládeži
9.
Účastníci trestního řízení
9.1
Vymezení účastníků a jejich postavení
9.2
Zjišťování objektivní pravdy
9.3
Metody dokazování, výslech, apod.
9.4
Hlavní líčení v trestním procesu
9.5
Subjekty trestního řízení
10.
Úloha trestního práva v současné společnosti.
10.1
Postavení trestního práva při realizaci lidských práv a svobod
10.2
Jeho vliv na formování právního vědomí a postojů k právu
10.3
Problém efektivnosti trestního práva
10.3.1
Postoje k právu a efektivnosti trestního práva

Úryvek

"2.2 TRESTNÍ ŘÍZENÍ – POJEM, PŘEDMĚT, PRAMENY
Trestní řízení
Je zákonem upravený postup orgánů činných v trestním řízení, případně i jiných osob zúčastněných na trestním řízení.
Základním účelem trestního řízení je ochrana veřejného zájmu na spravedlivém potrestání pachatele ústavně souladným postupem a tím zabezpečení principu panství práva, tj. - zajistit realizaci trestního práva hmotného.

Úkolem je :
- náležitě zjistit, zda byl trestný čin spáchán,
- zjistit pachatele a uložit mu podle zákona trest nebo ochranné opatření,
- účinné rozhodnutí vykonat, popřípadě jeho výkon zařídit,
- dále působit k upevňování zákonnosti, k předcházení a zamezování trestné činnosti
a k výchově občanů.

Trestní právo procesní.
Je odvětví práva, které chrání zájmy společnosti a ústavní zřízení České republiky, práva
a oprávněné zájmy fyzických a právnických osob před trestnými činy tím, že upravuje postup orgánů v trestním řízení, případně i jiných osob zúčastněných na trestním řízení, při zjišťování trestných činů, při rozhodování o nich a při výkonu rozhodnutí a při předcházení
a zamezování trestné činnosti. Tím upravuje trestní právo procesní také vzájemné procesní vztahy těchto orgánů a osob.
Trestní řád stanoví pravomoc a působnost orgánů činných v trestním řízení, kterými jsou soud, státní zástupce a policejní orgán.
Pravomocí orgánů činných v trestním řízení rozumíme soubor prostředků, které jsou orgány činné v trestním řízení oprávněny použít ke splnění účelu trestního řízení

2.3 PŮSOBNOST TRESTNÍHO ŘÍZENÍ (TRESTNÍHO ŘÁDU)
Působnost trestního řádu
Obecně působnost trestního řádu znamená vymezení okruhu společenských vztahů, na které tento zákon dopadá - určení rozsahu právní regulace podle hledisek co, kdo, kde a kdy
(případně od kdy do kdy) se řídí touto právní normou.
Předpokladem působnosti každé právní normy je, aby byla zákonným způsobem vyhlášena ve Sbírce zákonů - aby nabyla platnosti a posléze i účinnosti.

1. Působnost věcná
Znamená určení okruhu společenských vztahů na které dopadají ustanovení trestního řádu.

2. Působnost osobní.
Dává odpověď na otázku vůči komu tento zákon působí. Osobní působností tak rozumíme vymezení okruhu osob, které v té či oné míře podléhají režimu právní regulace obsažené
v trestním řádu a jsou tedy nositeli procesních práv a povinností v řízení konaném podle trestního řádu.
§ 10 - Vynětí z pravomoci orgánů činných v trestním řízení - Z pravomoci orgánů činných
v trestním řízení jsou vyňaty osoby požívající výsad a imunit podle zákona nebo
mezinárodního práva:
Osoby vyňaté podle zákona jsou :
- prezident republiky,
- poslanci a senátoři Parlamentu České republiky,
- soudci Ústavního soudu,
- soudci soudů České republiky.
Privilegium nestíhatelnosti v podstatě spočívá v tom, že orgány činné v trestním řízení jsou především omezeny v možnosti tyto osoby stíhat jako obviněné v trestním řízení. Mohou být však omezeny i v jiných směrech - např. v nemožnosti vyslýchat je jako svědky, provádět
u nich osobní či domovní prohlídku, aj."

Poznámka

Studijní obor Sociální pedagogika, předmět Základy práva. Rozsah jednotlivých otázek je 1 až 8 stran. Některé kapitoly části B) a C) čerpají ze zákonů.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 25 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 450 kreditů (=25Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19919
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse