Základy psychologieKategorie: Psychologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky z psychologie představují předmět, metody a historii této disciplíny a dále postihují základy obecné psychologie, psychologie osobnosti či vývojové psychologie.

Obsah

1.
Předmět psychologie
2.
Psychologické metody
3.
Senzorické procesy a vnímání
4.
Představivost a fantazie
5.
Tvořivost
6.
Myšlení a řeč
7.
Paměť
8.
Psychické stavy
9.
Psychologie osobnosti
10.
Aktivačně-motivační vlastnosti
11.
Charakterové a seberegulační vlastnosti
12.
Historie psychologie a psychologické směry
13.
Osobnost
14.
Motivace
15.
Inteligence
16.
Kreativita, moudrost
17.
Temperament, emoce
18.
Charakter, vůle
19.
Frustrace, deprivace
20.
Učení
21.
Vývojová psychologie

Úryvek

"1. Předmět psychologie

Definice psychologie
Psychologie = věda o člověku, o jeho duševním životě, o jeho psychice

Předmět psychologie = studium psychiky, která existuje v dimenzích prožívání a chování vědomého a nevědomého

Prožívání = vjemy, představy, emoce, vybavování z paměti atd.
Chování = pohyby, reakce, úkony člověka, řeč, mimika, gestikulace atd.
Vědomí = zkušenosti, zážitky, procesy

Psychické jevy
Psychologie studuje psychické jevy – třídění psychických jevů:
1. psychické procesy – vnímání, představování, fantazie, myšlení, řeč
2. psychické stavy – pozornost, emoce, stres, frustrace
3. psychické vlastnosti – temperament, schopnosti, potřeby, hodnoty
4. psychické obsahy – vědomosti, dovednosti, návyky

Charakteristika psych. jevů:
1. jsou funkcí mozku.
2. formují se v činnostech jedince, které jsou vykonávány uvnitř lidské společnosti
3. plní funkce poznávací, regulační, řídící

Odvětví psychologie
1. teoreticky orientované disciplíny (patopsychologie, biopsychologie)
2. aplikované, na praxi orientované disciplíny (pedagogická, klinická, školní)
3. speciální disciplíny (vojenská)

Podoby psychologie
1. laická
2. vědecká
3. umělecká

Význam psychologie
- poznat sám sebe
- rozvíjet sebe
- poznávat druhé
- působit na druhé
- uspořádat podmínky


2. Psychologické metody

Psychodiagnostická činnosti
Psychodiagnostická metoda

Psychodiagnostika = aplikovaná psychologická disciplína, jejímž úkolem je zjišťování a měření duševních vlastností a stavů, případně charakteristik individua
Psychodiag. Činnost = souhrn operací, postupů a technik, jejímž čílem je stanovit diagnozu, a to podle konkrétního cíle
Pschodiag. Metoda = speciální přístup, který vede k získání psychologické diagnozy

Klinické metody
1. pozorování
- podle toho, zda pozorujeme sebe či jiné osoby – sebepozorování nebo pozorování jiných osob
- podle zaměřenosti – náhodné nebo systematické
- podle množství pozorovaných jedinců – individuální nebo skupinové
- podle časového rozpětí – krátkodobé nebo dlouhodobé
- podle toho, zda zkoumaná osoba ví, že je pozorována – technika pozorovaného pozorovatele nebo technika skrytého pozorovatele nebo technika participace
2. psychologický rozhovor
3. anamnéza = zjištování podstatných faktů o vývoji zkoumané osoby a o podmínkách tohoto vývoje
4. rozbor spontánních výtvorů – rozbor kresby, slovní projevy"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5200a5772420d.zip (54 kB)
Nezabalený formát:
Zaklady_psychologie.doc (217 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse