Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Základy rodinného práva

Základy rodinného práva


Kategorie: Základy společenských věd, Právo

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium Evolution, s.r.o., Praha 2

Charakteristika: Zápisky z hodiny rodinného práva stručně vymezují rodinu a uvádějí její principy z hlediska práva. Poté se zmiňují o vztazích mezi rodiči a dětmi a formách náhradní výchovy dětí.

Obsah

1.
Rodina
2.
Principy rodiny
3.
Vztahy mezi rodiči a dětmi
4.
Náhradní výchova dětí

Úryvek

"RODINNÉ PRÁVO
 rodina je základem společnosti
 s rodinou souvisí domov
 sociální skupina
 rodina je základem socializace – vstup do společnosti

o RODINNÉ PRÁVO: soubor právních norem regulujících manželské vztahy

Principy rodiny
1. Rovnost subjektů práva: členové rodiny mají stejná práva, s ohledem na věk apod.
2. Princip blaha dítěte
3. Vzájemná pomoc: Vyživovací povinnost – je vzájemná mezi rodičem a dítětem
4. manželství:
 trvalé společenství ženy a muže založené zákonným způsobem
 manželství je dobrovolné, svobodné a rovnoprávné
 zdánlivé manželství: není uzavřené podle práva. Jen spolu žijí.
 nepravé manželství: z nějakého důvodu není uzavření manželství platné
 v manželství není nikdo utiskován
 i registrované partnerství má vyživovací povinnost
 Institut osoby blízké: nemuset svědčit proti blízké osobě
5. Monogamie
6. Rozlučnost manželství: možnost rozvodu


Vztahy mezi rodiči a dětmi
 Rodičovská způsobilost: soubor práv v péči o dítě
 vyživovací povinnost
 práva a povinnosti dítěte

Náhradní výchova dětí

1. Ústavní
 dětský domov, pasták

2. Rodinná
 OSVOJENÍ
- adopce
- když se rozvede žena, vezme si jiného muže. Nový muž si její dítě osvojí
 PĚSTOUNSKÁ PÉČE
- stát jim hodně přispívá
- vzniká rozhodnutím soudu
- dítě může za některých okolností vídat své pravé rodiče
 PORUČNICTVÍ
- poručník je zákonný zástupce dítěte
- určuje ho soud
 OPATROVNICTVÍ
- určuje soud. stará se o určitou věc u onoho dítěte"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x510e4d038a6dc.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Zaklady_rodinneho_prava.doc (40 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse