Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Základy společenských věd - osnovy maturitních otázek 1, 2, 3

Základy společenských věd - osnovy maturitních otázek 1, 2, 3


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Evolution, s.r.o. GYMNASIUM JIŽNÍ MĚSTO, s. r. o., Praha 4

Charakteristika: Práce obsahuje osnovy vytyčující nejdůležitějších témata v maturitních otázkách 1, 2, 3 ze základů společenských věd. Ke každé maturitní otázce jsou uvedeny i jednotlivé důležité pojmy.

Obsah

1.
MO 1
1.1.
Teorie vzniku společnosti
1.2.
Společnost
1.3.
Sociologie
1.4.
Autorita a moc
1.5.
Konsensus
2.
MO 2
2.1.
Člověk
2.2.
Kultura
2.3.
Religiozita
3.
MO 3
3.1.
Socializace
3.2.
Sociální apercepce
3.3.
Sociální role
3.4.
Sociální skupiny
3.5.
Životní cyklus

Úryvek

"MO 1
Teorie vzniku společnosti – náboženská, kulturní, mocenská, smluvní….
- THOMAS HOBBES - Přirozený stav, společenský stav
John Locke - Moc ve státě je třeba rozdělit a vyvážit; její tři hlavní složky jsou legislativní, exekutivní a federativní (zahraničně-politická).
CHARLES MONTESQUIE - rozdělení moci na tři nezávislé složky: zákonodárnou, soudní a výkonnou.
JEAN-JACQUES ROUSSEAU - suverenita lidu.
Tradiční X moderní X postmoderní společnost (charakteristika každé z nich, rozdíly, vývoj)
Sociologie – definice
- čím se zabývá
- protosociologie
- vznik sociologie
- Auguste Comte
- první vývojové období sociologie
- školy: ekonomické, biologické, sociologistické, chápající, teorie elit (+ představitelé)
- druhé vývojové období
- školy: Chicágská, Frankfurtská
- současnost
Společnost – hlavní znaky
Členění sociologie a její metody – teoretická a empirická
- Různé sociologie zabývající se globálními teoriemi, různé sociologie zabývající se teoriemi středního dosahu
Metody – z řeckého met a hodos
- Kvantitativní výzkum
- Kvalitativní výzkum
Autorita a moc - vysvětlit pojmy
- elementární moc, panství
- formální autorita, neformální autorita
Sociální řád, konsensus, násilí
- teorie konsensu, teorie konfliktu
Sociální kontrola – o co jde?
- základní funkce
- způsoby sociální kontroly
- účinnost sankcí sociální kontroly
- reakce na sociální kontrolu
Sociální spravedlnost
Politika, mír a válka"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x514af3c27ec72.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
ZSV_osnovy_MO.doc (39 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse