Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Bc. SZZk > > Základy spoločenských veď

Základy spoločenských veď

Kategorie: Sociologie

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje otázky ze základů společenských věd. Jsou zde rozebírány otázky typu demokracie, zdroje demokracie, klasická aténská demokracie, vývojová demokracie, elity a demokracie, participační demokracie, deliberativní demokracie a jiné.

Obsah

1.
Demokracia – podstata demokracie, etymológia a historický vývoj pojmu, napätie medzi faktom a hodnotou. /Sartori/.
2.
Zdroje demokracie. Prvá, druhá a tretia transformácia. Teória demokratického procesu. /Dahl/.
3.
Klasická aténska demokracia (Aristoteles, Platón).
4.
Vývojový republikanizmus (Marsilius z Padovy).
5.
Protektívny republikanizmus (Machiavelli).
6.
Protektívna demokracia (J. Bentham, J. Mill).
7.
Vývojová demokracia (J. S. Mill).
8.
Socialistická kritika liberálnej demokracie (K. Marx, B. Engels).
9.
Komunizmus a demokracia (marxizmus v 20. storočí, Lenin).
10.Elity a demokracia (klasickí elitári – Mosca, Pareto, Michels; demokratický /konkurenčný/ elitizmus – Schumpeter, elitistické teórie po 2. svetovej vojne)
11.Pluralitná demokracia (A. Bentley, D. B. Truman).
Pluralitná demokracia /Svensson, Surmánek – Gbúrová – Dudinská/.
12.
Participačná demokracia (C. B. Macpherson, B. Barber).
13.
Neokonzervativizmus (G. Sartori, S. P. Huntington).
14.
Neoliberalizmus (Nozick, Hayek).
15.
Sloboda,rovnosť,poriadok.Obtiažnosť demokratického rozhodovania /Janda, Berry/.
16.
Demokracia po rozpade ZSSR (Fukuyama, Callinicos). Liberalizácia strednej a východnej Európy. Demokratizačný proces a jeho predpoklady /Surmánek – Gbúrová – Dudinská/.
17.
Deliberatívna demokracia (prívrženci a kritici nestrannosti, inštitúcie deliberatívnej demokracie, model deliberatívnej demokracie).
18.
Demokratická autonómia (princíp autonómie, dvojitá demokratizácia, model demokratickej autonómie).
19.
Kozmopolitná demokracia (inštitucionálne komponenty kozmopolitnej demokracie, model kozmopolitnej demokracie). Medze demokracie /Schneider – King/.
20.
Demokracia – autoritarianizmus – totalitarizmus /Sartori, Aron/.

Úryvek

"Ľud v masovej spoločnosti
- Keď pojem demokracia vznikol, ľud, na ktorý sa vzťahoval, bol demos gréckej polis, malá pevne previazaná komunita, ktorá fungovala ako kolektívny rozhodovací orgán. My však v tomto období nežijeme v polis, ale v z gréckeho pohľadu v opaku - v megapolis. Nová skutočnosť si vyžaduje aj nové pomenovanie a tak sme v tejto súvislosti začali hovoriť o masovej spoločnosti.
- Megapolis je zoskupenie intenzívne potláčajúce oproti gréckej polis zmysel pre individuálne uplatnenie sa, vyvoláva atomizáciu, depersonalizáciu a anonymitu. Zrýchlilo sa tempo horizontálnej mobility, stále menej ľudí zomiera na mieste, kde sa narodili, čo vedie k vykoreneniu komunít. Ďalším sprievodným javom je aj prechod od vidieckeho spôsobu života na mestský. Pri použití slova masová spoločnosť je potrebné rozlišovať jej dva významy. Prvým je sociologické ponímanie, druhým politická teória masovej spoločnosti. Prvé politologické práce v tejto oblasti publikovali Gasset, Jaspers a Hannah Arendtová. Filozofia Gasseta bola aristokratická v gréckom zmysle slova - vyzdvihovala dokonalosť. Gasset chápal aristokraciu asketicky, ako príkladných ľudí a definoval ich povinnosťami, nie právami. Masového človeka prirovnal k pôžitkárskemu dedičovi šľachtických rodín. Podľa Arendtovej práve masy umožnili vznik totality, ale podobne ako Gasset nestotožňuje tiež masy s nižšou robotníckou triedou. V jej chápaní pochádzajú zo všetkých tried. Podľa Kornhauserovej teórie masovej spoločnosti možno atomizujúcu spoločnosť ľahko uviesť do pohybu a manipulovať. Masová spoločnosť môže podľahnúť ovládnutiu charizmatickou osobnosťou a stáva sa objektom totálnej manipulácie. Človek sa snaží prekonať svoj strach sprevádzajúci sebaodcudzenie buď apatiou, alebo naopak aktivizmom. Erich Fromm si v súvislosti s problematikou masovej spoločnosti položil otázku: „Necharakterizuje našu dobu strach zo slobody a teda latentný únik od slobody? Je sloboda je príliš ťažké bremeno, znamená prílišnú zodpovednosť?"

Moc ľudu a moc nad ľudom
- Moc je pojmom politickým a nie ako by sa mohol niekto domnievať etickým. Moc nie je sloboda. Macpherson definoval moc ako: „schopnosť indivídua používať a rozvíjať svoje neodmysliteľné ľudské možnosti“.
- Pokiaľ ide o moc, rozhodujúci je rozdiel medzi jej titulárnym nositeľom a skutočným vykonávateľom. Moc znamená exercitium - vykonávanie moci. Svetský monarchovia v boji s cirkvou potvrdzovali svoju nezávislosť tak, že formulku (všetka moc pochádza od Boha) nahrádzali formulkou (všetka moc pochádza z ľudu). Titulárne právo na moc znamená o niečo viac ako nominálne udelenie moci, viac ako nominálna moc. Stredoveká doktrína si kládla za ciel preklenúť priepasť medzi nominálnou mocou a vykonávaním moci za pomoci zastupovania. No v Rousseauovom období už táto zásada zastupovania bola sčasti prekonaná a on sám zdôrazňoval, že ľud sa nemá vzdávať vykonávania moci a nemá ju delegovať. Samotné voľby ešte nevytvárajú zástupcu a ak predpokladané zastupovanie nie je zabezpečené, voľby bez možnosti výberu sú podvod.
- Moderné demokracie sa zakladajú na:
a) obmedzenej vláde väčšiny;
b) volebných postupoch ;
c) zastupiteľskom postúpení moci

- Aby sa demokracia mohla uskutočniť, titulárne pripísanie moci a jej skutočné vykonávanie nezostávajú v tých istých rukách. Voľby nie sú vždy nevyhnutne slobodné a reprezentácia zasa bezpodmienečne tá pravá.

Obmedzená vláda väčšiny
- Vláda väčšiny je tézovitá skratka vlády obmedzenej väčšiny, ohraničenej väčšiny, ktorá rešpektuje práva menšín. V celých dejinách ľudstva väčšiny, či už náboženské, etnické, politické prenasledovali menšiny, niekedy ich dokonca aj vyhladzovali.
- Sloboda nie je pre človeka ničím, ak nezahŕňa v sebe právo pridŕžať sa postojov a obhajovať názory, s ktorými väčšina nesúhlasí. Ak väčšina nad mieru využíva svoje právo, systém ako taký prestane fungovať ako demokracia. Ak sa väčšina nemôže zmeniť na menšinu, tak o takejto väčšine nemôžeme hovoriť ako väčšine demokratickej a teda ani systém, ktorého pravidlom hry je väčšinový princíp.

Chápať termín etymologicky znamená chápať termín v pôvodnom význame. Pojem demokracia znamená v pôvodnom význame „vládu ľudu“. Prirodzene sa tak vynára otázka „Kto je to ľud?“. S odpoveďou na túto otázku sú spojené nasledovné problémy:
1) Ľud ako kritérium väčšiny je iba pracovnou definíciou.
2) Ľud nemôže zahŕňať doslova každého; nemožno ho však ani redukovať na väčšiu časť občanov.
3) Ľud sa delí na väčšinu a menšinu v procese rozhodovania, aby sa dali robiť rozhodnutia.
4) Ak sa kritérium väčšiny zmení na vládu absolútnej väčšiny, vylúči sa časť ľudu. Naopak, demokracia chápaná ako uplatnenie vlády väčšiny, obmedzenej právami menšín, zodpovedá ľudu vcelku, t.j. celkovému súčtu väčšiny a menšiny. Práve preto, že vláda väčšiny je obmedzená, všetci ľudia (všetci, ktorí majú právo voliť) vždy patria do „demos“.

Sartori vymedzil 6 interpretácií pojmu ľud:
1) Ľud vo význame každého. - Ľud v zmysle občanov demokracie nemôže zahŕňať doslova každého. Podľa toho by demokracia nikdy neexistovala a ani by nemohla existovať. V antickom Grécku sa napríklad vylučovali ženy, otroci, cudzinci; v súčasnosti vylučujeme mladistvých, mentálne postihnutých, ľudí odsúdených za kriminálne delikty, tých ktorí nie sú občanmi štátu, a ľudí s prechodným pobytom. Nakoľko môže a má byť „ľud“ otvorený pojem?

2) Ľud vo význame neurčenej väčšej časti, mnohých.- Ľud znamená nejakú neurčenú veľkú časť, mnohých. Kritérium ľud v zmysle „veľké množstvo“ alebo „väčšina“ jednoducho nie je možné. Demokracia znamená aj procedurálnosť, a ľud v zmysle veľkého množstva je pojem, ktorý kladie nesplniteľnú procedurálnu požiadavku: zakaždým stanoviť, koľkí tvoria ľud, alebo koľkí postačia, aby sa dalo hovoriť o ľude. T.j. mnohí vo vzťahu k akému celku?

3) Ľud vo význame nižšej triedy. - Koriguje neurčitosť pojmu „ľud vo význame mnohí“ rozhodnutím, že mnohí zahŕňajú nižšiu triedu, najmä nemajetných a/alebo pracujúcich. Toto tvrdenie je však ťažko obhájiteľné, pretože aj vylúčenie niektorých musí mať procedurálnu povahu. T.j., moje vylúčenie dnes nebráni môjmu prijatiu zajtra. Naopak ľud v zmysle nižšej triedy postuluje trvalé vylúčenie: každý, kto nepatrí k nižšej triede, je vylúčený navždy.

4) Ľud vo význame neoddeliteľného, organického celku. - Ľud je chápaný v jed. čísle (holisticky) ako jedn. nedeliteľný celok s jednotnou vôľou. Táto interpretácia umožňuje ospravedlniť akýkoľvek pol. systém vrátane tyranie, totality a autokracie - indivíduum tu nemá žiadnu hodnotu. V mene celku môže byť zničený každý a všetci, jeden po druhom."

Poznámka

vysoká, Práce obsahuje malou tabulku.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 25 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 450 kreditů (=25Kč).
 4. Platit převodem z ČSOB a Poštovní spořitelny, službou PaySec 25 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Rychle, bezpečně a pohodlně.
  Zaplatit za tuto práci přes PaySec >>> Kliknutí na odkaz Vás přesměruje do platebního rozhraní
  Kliknutím na ikonku Vás přesměrujeme do platebního systému, kde si vyberete převod z ČSOB, Poštovní spořitelny nebo platbu PaySec
 5. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29412
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou, PaySecem nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse