Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Základy stavebních materiálů 1

Základy stavebních materiálů 1

Kategorie: Stavebnictví

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce z oboru stavebnictví, zabývající se typy a vlastnostmi stavebních materiálů, v úvodu rozděluje pevné látky dle struktury a krátce se dotýká problematiky změn objemu. Systematickou pozornost následně věnuje vlastnostem stavebních materiálů a samostatný oddíl vyhrazuje jejich trvanlivosti a odolnosti proti rozmanitým vlivům, zejména korozi. Zbylá polovina práce poté podrobně, ale přehledně rozebírá vlastnosti, složení, rozdělení či postup výroby vybraných stavebních materiálů od kamene a kameniva po silikátové autoklávované výrobky. Následující část výkladového textu ze stavebnictví naleznete zde Základy stavebních materiálů 2.

Obsah

1.
Rozdělení pevných látek dle struktury
1.1.
Krystalické
1.2.
Amorfní
1.3.
Koloidní
1.4.
Pevné směsi
1.5.
Vyztužené látky
1.6.
Vícefázové látky
2.
Změny objemu
2.1.
Objemové způsobené vnitřními pochody
2.2.
Deformace vlivem silových účinků
3.
Vlastnosti stavebních materiálů
3.1.
Základní fyzikální vlastnosti
3.1.1.
Rozměry a tvar
3.1.2.
Objemová hmotnost a hustota
3.1.3.
Hutnost, pórovitost, mezerovitost
3.1.4.
Vlhkost a nasákavost
3.1.5.
Navlhlost a vysýchavost
3.1.6.
Vzlínavost
3.1.7.
Difúze a propustnost
3.1.8.
Zrnitost a měrný povrch
3.2.
Mechanické vlastnosti
3.2.1.
Síla, tíha, napětí
3.2.2.
Deformační vlastnosti materiálu
3.2.3.
Houževnatost a křehkost materiálu
3.2.4.
Součinitel příčné roztažnosti
3.2.5.
Modul pružnosti a přetvárnosti
3.2.6.
Pevnost
3.2.7.
Tvrdost a obrusnost
3.2.8.
Soudržnost a přilnavost
3.3.
Tepelné vlastnosti
3.3.1.
Vlastnosti spojené se šířením tepla
3.3.1.1.
Tepelná vodivost
3.3.1.2.
Tepelná kapacita
3.3.2.
Vlastnosti látek při změně teploty
3.4.
Akustické vlastnosti
3.5.
Optické a elektrické vlastnosti
4.
Trvanlivost a odolnost materiálů
4.1.
Koroze kovů
4.1.1.
Chemická
4.1.2.
Elektrochemická
4.2.
Koroze anorganických materiálů
4.2.1.
Druhy koroze
4.2.2.
Koroze betonu
4.3.
Koroze polymerů
4.3.1.
Fyzikální vlivy
4.3.2.
Chemické a biologické vlivy
4.3.3.
Ochrana proti korozi
4.4.
Odolnost proti dalším vlivům
4.4.1.
Odolnost proti mrazu
4.4.2.
Odolnost proti ohni
4.4.3.
Odolnost proti obrusu
5.
Vybrané stavební materiály
5.1.
Kámen a kamenivo
5.1.1.
Stavební kámen
5.1.1.1.
Těžba a úprava kamene
5.1.1.2.
Výrobky z kamene
5.1.2.
Kamenivo
5.1.2.1.
Rozdělení
5.1.2.2.
Velikost zrn
5.1.2.3.
Objemová hmotnost zrn
5.1.2.3.1.
Těžké kamenivo
5.1.2.3.2.
Pórovité kamenivo
5.1.2.3.3.
Hutné kamenivo
5.1.2.4.
Tvar a povrch zrn
5.1.2.5.
Vlastnosti
5.2.
Pojiva
5.2.1.
Vlastnosti a rozdělení
5.2.2.
Vzdušná pojiva
5.2.2.1.
Vzdušné vápno
5.2.2.1.1.
Výroba a zpracování
5.2.2.1.2.
Druhy vzdušného vápna
5.2.2.1.3.
Použití
5.2.2.2.
Vápenosíranová pojiva
5.2.2.2.1.
Stavební sádry
5.2.3.
Hydraulická pojiva
5.2.3.1.
Vlastnosti
5.2.3.2.
Hydraulické příměsi
5.2.3.3.
Hydraulická vápna
5.2.3.4.
Cementy
5.2.3.4.1.
Cementy křemičitanové
5.2.3.4.2.
Cementy hlinitanové
5.2.3.4.3.
Použití cementů a cementy pro zvláštní účely
5.3.
Malty
5.3.1.
Základní informace
5.3.2.
Výroba
5.3.2.1.
Pojiva
5.3.2.2.
Plniva
5.3.2.3.
Přísady a příměsi
5.3.2.4.
Záměsová voda
5.3.3.
Druhy malt
5.4.
Beton
5.4.1.
Druhy betonu
5.4.2.
Složky betonu
5.4.2.1.
Kamenivo
5.4.2.2.
Cement
5.4.2.3.
Voda
5.4.2.3.1.
Záměsová
5.4.2.3.2.
Ošetřovací
5.4.2.3.3.
Kvalita vody
5.4.2.3.4.
Přísady a příměsi
5.4.3.
Výroba betonu
5.4.3.1.
Složení čerstvého betonu
5.4.3.2.
Výroba betonové směsi
5.4.3.3.
Doprava
5.4.3.4.
Zpracování
5.4.3.5.
Ošetřování
5.4.3.6.
Betonování v zimě
5.4.3.7.
Betonování a obedňování
5.4.4.
Druhy a třídění betonu
5.4.5.
Základní vlastnosti betonu
5.5.
Lehký beton
5.5.1.
Obecné vlastnosti
5.5.2.
Mezerovité betony
5.5.3.
Lehké betony z pórovitého kameniva
5.5.4.
Pórobetony
5.5.4.1.
Autoklávované pórobetony
5.5.4.2.
Pórovité betony vylehčené pěnou
5.5.5.
Lehké betony z organických plniv
5.6.
Silikátové autoklávované výrobky
5.6.1.
Princip autoklávování
5.6.2.
Výrobky

Úryvek

"Rozdělení pevných látek dle struktury
- rozlišení podle oka – hovoříme o makrostruktuře, když ne podle oka- mikrostruktura
 rozdělení na: látky prosté (krystalické, amorfní,koloidní)
 látky složené (pevné směsi, látky vyztužené, vícefázové látky)
- vnitřní struktura může být ve všech směrech stejná = izotropní
- ve dvou směrech jiná = anizotropní
- statisticky izotropní = ve své podstatě anizotropní, ale do určité velikosti ejich částic, které musí být konkrétně stanovena a definována, můžeme jejich uspořádání považovat za náhodně orientované a pro praktické využití s nimi nakládat jako s látkami izotropními
- dále homogenní a nehomogenní
Krystalické látky
- společnou vlastností všech krystalických látek je vnitřní uspořádání jejich základních stavebních částic do krystalické mřížky
 Iontová krystalová mřížka-přitažlivost elektricky opačně nabitých částic,hl.u sloučenin kovů s nekovy (NaCl)
 Atomová krystalová mřížka- atomy, spojené mezi sebou pevnými kovalentními vazbami, kt.vznikají společným sdílením atomů -> vznik karbidů a nitridů- vysoká tvrdost, vysoký bod tání a chemic.odolnost
 Molekulová krystalová mřížka- slabé spolupůsobení Van der Walsových sil -> měkké, plastické krystaly s nízkým bodem tání
 Kovová krystalová mřížka- kovová vazba, mřížka tvořena kationty, vázanými valenčními elektrony -> vysoká tažnost, kujnost, barevnost, vysoká tepelná a elektrická vodivost
Amorfní látky
- neboli beztvaré, jsou typické svým vnitřním prostorovým uspořádáním, které nevytváří pravidelné geometrické tvary
Koloidní látky
- vznikají na principu disperzních soustav dvou druhů hmot, z nichž jeden je ve druhé velice jemně rozptýlen
- velikost rozptýlených zrn pak určuje zda se jedná o látky hrubě či koloidně disperzní
Pevné směsi
 homogenní = částečky tvořící tyto hmoty rovnoměrně rozptýleny
 heterogenní = jednotlivé složky jsou mechanicky oddělitelné
 slitina = směs vytvořená pouze z kovových materiálů
 látky slinuté = k propojení jednotlivých složek dojde spékáním za působení značně vysokých teplot
- pevné směsi – plněné nebo pojené, jsou vždy tvořeny z plniva nebo pojiva
Vyztužené látky
- jsou jednoznačně charakterizovány spolupůsobením výztuže a pojiva, jež se podílejí na přenosu vnitřních sil mezi sebou navzájem
Vícefázové látky
- je v nich zastoupeno více skupenství
 Pórovité látky
- jejich pevná složka tvoří kostru vypněnou dutinami –póry a ty jsou vyplněny kapalinami nebo plyny
- póry : otevřené a uzavřené
 Vícefázové látky s nosnou výplní pórů
- kapalinou obsaženou v pórech bývá v mnoha případech voda:
- voda volná
- voda fyzikálně vázaná : a)kapilární, b)adsorbovaná
- voda chemicky vázaná
 Sypké látky
-jednotlivá zrnéčka sypkého materiálu bez vnitřní soudržnosti"

Poznámka

Zpracováno formou odrážek. Důležité pojmy jsou značeny tučně, podtržením či barevně.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22851
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse