Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Základy účetnictví, příprava na zkoušku v bakalářském kurzu

Základy účetnictví, příprava na zkoušku v bakalářském kurzu

Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je zpracována formou otázek a odpovědí a má sloužit k přípravě na zkoušku v bakalářském kurzu. V úvodu se zabývá významem a funkcí účetnictví, dále se věnuje zdrojům financování, aktivům a pasivům, rozvaze nebo zákonným požadavkům na účetní doklady. Dále práce pojednává o způsobech oceňování majetku, rezervách, principech harmonizace nebo například etice. Zde naleznete předchozí část Finanční účetnictví nebo následující díl práce - Finanční trhy.

Obsah

1.
Význam a funkce účetnictví
2.
Úkoly a požadavky
3.
Uživatelé účetních informací
4.
Kterými zdroji financování může být kryt majetek
5.
Aktiva a pasiva
6.
Rozvaha, základní bilanční rovnice
7.
Náklady, výnosy, zisk a ztráta a kde jsou vykazovány
8.
Syntetický účet, analytický účet a jaké jsou vazby mezi nimi
9.
Zákonné požadavky na účetní záznamy
10.
Účetní zápisy a jak se člení
11.
Princip podvojnosti
12.
Podrozvahové a závěrkové účty
13.
Metodické prvky účetnictví, podstata, funkce a forma účtu
14.
Účetní doklady
15.
Členění účetních dokladů
16.
Nástroje průkaznosti účetnictví
17.
Inventarizace
18.
Způsoby oceňování majetku
19.
Princip zásady opatrnosti
20.
Podstata tichých rezerv
21.
Oceňování k okamžiku uskutečnění účetního případu a k rozvahovému dni
22.
Rozdíl mezi odpisem a oprávkami
23.
Metody a způsoby odpisování
24.
Rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy
25.
Odpisový plán
26.
Rezervy
27.
Rozdíly mezi finančním a manažerským (vnitropodnikovým) účetnictvím
28.
Princip koloběhu aktiv
29.
Klasifikace účtů z hlediska provozního cyklu
30.
Principy harmonizace
31.
Podstata obecně uznávaných zásad, zásady
32.
Vztahy mezi účetnictvím a daněmi
33.
Finanční trh
34.
Vývoj informačních technologií
35.
Způsoby řízení účetnictví
36.
Etika
37.
Základní principy účetní profese
38.
Význam auditorské činnosti
39.
Základní rysy účetnictví jako systému
40.
Základní typy hospodářských operací z pohledu rozvahy
41.
Ekonomická podstata nákladů a výnosů
42.
Podstata vnitřního kontrolního systému
43.
Obrat strany účtu, součet strany účtu a konečný stav účtu
44.
Problematika historické ceny
45.
Hlediska pro klasifikaci rezerv
46.
Modely účetní soustavy
47.
Regulace finančního účetnictví
48.
klasifikace cenných papírů

Úryvek

„V čem spočívá význam a funkce účetnictví?
Předmětem účetnictví jsou informace o stavu a pohybu majetku (o aktivech) a jeho zdrojích (o pasivech) a o nákladech, výnosech a výsledku hospodaření v hodnotovém vyjádření, tj. v peněžních jednotkách.
Účetnictví je systém, jehož cílem je zobrazovat probíhající ekonomické jevy v rámci jeho řízení a naopak i pro účely jeho řízení.
Účetnictví je jedním ze zdrojů informací, který je svým způsobem organizován podle určitého pořádku. Jestliže účetnictví poskytuje informace, je důležité vědět, co je to za informace, jakou mají kvalitu. Jsou to údaje ekonomického charakteru, které vypovídají o určité společnosti, o její hospodářské činnosti. Je to přesně vymezený a velmi úzký výsek z jejich celého možného spektra.
Z definice předmětu účetnictví vyplývá, že jednotlivé účetní kategorie (majetek, závazky, náklady, výnosy a výsledek hospodaření) jsou vyjádřeny v peněžních jednotkách. Tím je umožněno oceňovat a vyjadřovat rozdílné složky majetku a závazků ve stejné a srovnatelné jednotce.
Význam účetnictví vyplývá z užitečnosti jím poskytovaných informací pro jednotlivé uživatele.
Nezastupitelná úloha účetnictví je dána tím, že zaznamenává hospodářské operace, které mají ekonomické důsledky.
Základní funkce účetnictví je poskytování spolehlivých informací jednotlivým uživatelům o ekonomické zdatnosti podnikajícího subjektu. Mezi nejzákladnější informace patří znalost finanční situace, vytvořeného výsledku hospodaření, zda byl vyprodukován zisk nebo skončilo účetní období se ztrátou.
Další funkce, které účetnictví plní jsou zejména registrační funkce, ochrana a uznání práv, prostředek správy a ochrany majetku, základ pro stanovení daňové povinnosti a zdroj informací pro rozhodovací procesy.

Jaké úkoly a požadavky jsou kladeny na účetnictví?
Celý rozsah požadavků na účetnictví vyplývá ze skutečnosti, že účetnictví je systém, který je založen na rigorózních metodických principech a obecně uznávaných zásadách, aby:
- jeho informace byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné (spolehlivě a jednoznačně určen obsah účetních případů a účetních záznamů) a přehledné,
- jejich výsledkem byly informace v účetní závěrce spolehlivé (úplné a včasné), srovnatelné, srozumitelné a posuzované z hlediska významnosti,
- účetní závěrka sestavená na podkladě takto vedeného účetnictví podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace podniku.
Jestliže nahlížíme na účetnictví jako na systém, musí existovat určité na sebe navazující fáze, od vstupních informací, přes jejich zpracování až po informace výstupní. Tyto jednotlivé fáze nebo hlavní prvky účetního systému jsou:
- zjištění relevantních ekonomických informací (sběr a pořízení),
- zpracování prvotních informací (třídění, záznam, přehledy a výkazy),
- analýza, hodnocení, prognostika (je v praxi často málo využívána nebo není její význam dostatečně doceněn),
- předání výsledků uživatelům.
Účetnictví poskytuje na svém výstupu informace, které může využít celá škála uživatelů. Není obvyklé, aby každý uživatel pracoval se všemi účetními informacemi. Jednotliví uživatelé mají větší či menší zájem jen na některých informacích a v rozdílné agregaci. Účetní informace mohou využít jak osoby, které se přímo podílejí na financování podniku, tak osoby, které jsou na ekonomických a finančních informacích nějakým způsobem zainteresovány. Nejedná tedy se jen o vlastníky či manažery, ale o různé externí uživatele. Každý z uživatelů má své vlastní požadavky na získané informace.

Kdo jsou uživatelé účetních informací a jaké jsou jejich požadavky na tyto informace?
vlastníci podniku (rentabilita vložených prostředků, vhodnost majetkového podílu),
- věřitelé, tj. obchodní dodavatelé (disponibilita peněžních prostředků, likvidita, dlouhodobá prosperita),
- vedení podniku (velký rozsah informací z odpovědnosti za řízení),
- zaměstnanci podniku (finanční stabilita k úhradě jejich mzdových a jiných nároků),
- zákazníci podniku, tj. odběratelé (běžná finanční situace, ale i jeho budoucí výhled),
- potenciální investoři (míra výnosnosti, rizika investování),
- vláda a orgány státní správy (informace pro řízení finanční, dotační a daňové politiky, statistické ukazatele),
- burza cenných papírů (přesně zákonem vymezené informace pro obchodování s cennými papíry),
- konkurenční podniky (informace pro srovnání, ale i pro úvahy o kontrole či převzetí podniku),
- veřejnost, tj. občané i orgány místní samosprávy (finanční situace pro příjem do místního rozpočtu, případně pro možné dary, zaměstnanost, vztah k životnímu prostředí).“

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17965
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse