Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Zákon na ochranu spotřebitele - jeho porušování v případě výkupu lahví

Zákon na ochranu spotřebitele - jeho porušování v případě výkupu lahví


Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta, Karviná

Charakteristika: Tato práce se zabývá problematikou výkupu lahví v rámci Zákona na ochranu spotřebitele. Uvádí komentář k paragrafu upravující výkup lahví a zálohovaných obalů. Věnuje se porušování zákona, výši pokut. V důsledku sankcí se zmiňuje také Zákon o České obchodní inspekci.

Obsah

1.
Výkup lahví
2.
Znění zákona
3.
Porušování zákona
4.
Závěr

Úryvek

"Znění zákona
Jak je vidět, většina obchodníků nezná, nebo nechce znát Zákon na ochranu spotřebitele číslo 634/1992 Sb., který situaci okolo láhví upravuje. Tento zákon stanovuje některé podmínky podnikání, významné pro ochranu spotřebitele a vztahuje se na prodej výrobků a poskytování služeb, a dále na případy, kdy dochází k plnění na území České republiky.

Zákon na ochranu spotřebitele v paragrafu 18 odstavci 1 říká, že vratné zalohované obaly se musí v provozovně, kde se takový výrobek v obalu prodává, vykupovány po celou pracovní dobu. Odstavec 2 říká, že výkup vratných zalohovaných obalů nelze vázat na nákup zboží a množství vykupovaných vratných zalohovaných lahví nesmí být prodejcem omezen.
Spotřebitelem se v zákoně rozumí fyzická osoba nakupující výrobek, nebo užívající služby. Prodávajícím je podnikatel, který spotřebiteli prodává výrobky, nebo poskytuje služby.

Porušování zákona
Za porušení povinnosti stanovené tímto zákonem uloží orgány příslušné podle ČNR prodávajícímu, výrobci, dovozci, nebo dodavateli pokutu až do výše 500 000 Kč. Za opakované porušení povinnosti v průběhu jednoho roku, lze uložit pokutu až do výše 1 milionu Kč. Při stanovení výše pokuty se přihlíží k charakteru protiprávního jednání a k rozsahu jeho následků. Pokutu lze uložit do tří let od porušení povinností.

Zákon o České obchodní inspekci číslo 625/92 Sb. v paragrafu 9 dává možnost orgánům ČOI pokutovat provinilce pokutou do výše 2 000 korun bez dalšího projednávání. Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat.

Osobě, která maří, narušuje nebo ztěžuje výkon kontroly lze dát pořádkovou pokutu až 5 000 Kč.
Proč vůbec obchodníci porušují tento zákon a nechtějí vratné láhve vykupovat bez omezení, když jim hrozí dosti vysoké pokuty? Hromadění láhví v některých článcích obchodu má několik příčin. U výrobců jde zpravidla o nadměrné zásoby pocházející ještě z doby plánovaného hospodářství. Další množství připadá na výrobky, jejichž odbyt se zhroutil. Obvykle se ještě poukazuje na stánkové prodejce, z nichž někteří si starosti s výkupem nepřipouštějí a volné obaly se pak vrací do nejbližších obchodů. A konečně je tu i možnost pašování prázdných láhví z Polska, při čemž pašeráci spekulují s rozdílem ceny."

Poznámka

Pozor na aktuálnost některých uvedených informací.
Práce pro předmět Ekonomika obchodu - Slezská Univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: 4ekoochranaspotrebitele.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Ochrana_spotreb_vykup_lahvi.doc (42 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse