Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Zákonná úprava pracovních podmínek

Zákonná úprava pracovních podmínek


Kategorie: Právo

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace, Mariánské Lázně

Charakteristika: Tato maturitní otázka popisuje, jak dlouhá má být pracovní doba, přestávka v práci, doba odpočinku, nebo dovolená. Otázka řeší, jak jsou zaměstnanci odměňováni za práci a jaká náhrada náleží zaměstnancům při překážkách v práci. Nakonec analyzuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci, péči o zaměstnance, pracovní podmínky žen a mladistvých a odpovědnost zaměstnance a zaměstnavatele za škodu.

Obsah

1.
Pracovní doba
2.
Přestávka v práci
3.
Doba odpočinku
4.
Dovolená
5.
Odměňování za práci
6.
Náhrada mzdy při překážkách v práci
7.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
8.
Péče o zaměstnance
9.
Pracovní podmínky žen
10.
Pracovní podmínky mladistvých
11.
Odpovědnost zaměstnance za škody
12.
Odpovědnost zaměstnavatele za škodu

Úryvek

"Pracovní doba
= doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci a doba, v níž je zaměstnanec připraven k výkonu práce podle pokynů zaměstnavatele
- její délka nesmí překročit v 1 pracovní poměru 40 hodin týdně (u zaměstnanců mladších 18 let délka směny v jednotlivých dnech nesmí překročit 8 hodin)
- zkrácení pracovní doby bez snížení mzdy může obsahovat jen kolektivní smlouva nebo vnitřní předpis
- při sjednání kratší pracovní doby přísluší zaměstnanci mzda odpovídající této kratší pracovní době (= mzda se krátí)
- práce přesčas = práce konaná zaměstnancem na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem nad stanovenou týdenní pracovní dobu
 nařízená práce přesčas nesmí u zaměstnance činit více než 8 hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním roce

Přestávka v práci
- nejméně 30 minut, nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce (mladiství nejdéle po 4,5 hodinách)
- neposkytují se na začátku a na konci pracovní doby
- nezapočítávají

Doba odpočinku
= doba, která není pracovní dobou
1. nepřetržitý odpočinek mezi 2 směnami
- alespoň 11 hodin mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny
2. nepřetržitý odpočinek v týdnu
- alespoň 1krát týdně 35 hodin (mladiství nejméně 18 hodin)

Dovolená
1. dovolená za kalendářní rok (nebo za její povinnou část)
- jestliže zaměstnanec pracoval u zaměstnavatele alespoň 60 dnů v kalendářním roce
- v podnikatelské sféře nejméně 4 týdny (lze prodlužovat)
- v nepodnikatelské sféře 5 týdnů (nelze prodlužovat)
2. dovolená za odpracované dny
- zaměstnanec, který nekonal práci alespoň 60 dní v kalendářním roce u téhož zaměstnavatele, má nárok za každých 21 odpracovaných dní na 1/12 roční dovolené (desetinná místa se zaokrouhlují na půlden)
3. dodatková dovolená
- 1 týden
- jen pro zaměstnance, kteří konají práce pod zemí, práce zvlášť obtížné nebo zdraví škodlivé

- dobu čerpání dovolené určuje zaměstnavatel
- za dobu čerpání dovolené přísluší zaměstnanci náhrada mzdy, nebo platu ve výši průměrného výdělku

Odměňování za práci
- odměna za vykonanou práci = mzda, plat nebo odměna z dohody
- ochrana mzdy:
 mzda je splatná po vykonání práce v předem stanovených výplatních termínech (nejpozději následující měsíc) v pracovní době a na pracovišti
 mzda se vyplácí do vlastních rukou - jiné osobě než zaměstnanci je možné mzdu vyplatit jen na základě písemné plné moci
 bez písemného zmocnění může být mzda vyplacena jiné osobě než zaměstnanci, jen pokud je to uvedeno v zákoně
 ze mzdy je možno srazit jen částky uvedené v ZP, jiné částky jen po dohodě se zaměstnancem
 mzda se vyplácí zaměstnanci v penězích
 část mzdy (s výjimkou mzdy minimální) může být se souhlasem zaměstnance poskytnuta materiální forma
 mzda nesmí být nižší než minimální mzda"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53d7ffde40110.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Zakonna_uprava_pracovnich_podminek.doc (58 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse